164/1997

Utfärdat i Helsingfors den 10 februari 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror i handeln på Europeiska unionens inre marknad

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 55 § lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska produkter den 20 december 1996 (1195/1996), 1 § förordningen om livsmedelshygien i fråga om animaliska produkter den 30 december 1996 (1336/1996) samt 4 § förordningen om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land den 30 december 1996 (1338/1996), beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med detta beslut är att trygga den livsmedelshygieniska kvaliteten på kött och köttvaror som är avsedda som livsmedel och som levereras till Finland från Europeiska unionens andra medlemsstater eller från Finland till andra medlemsstater samt att förhindra att vissa djursjukdomar sprids genom dessa.

I beslutet bestäms på vilka villkor kött och köttvaror får levereras från Finland till en annan medlemsstat eller från en annan medlemstat till Finland (leveranser från en medlemsstat till en annan).

Vad som bestäms i detta beslut om Europeiska unionens medlemsstater eller Europeiska unionens område gäller även Norge och Liechtenstein om något annat inte nämns särskilt.

2 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Detta beslut tillämpas inte på kött och köttvaror som privatpersoner inför eller utför för eget bruk.

3 §
Samband med andra författningar

Föreskrifter om tillsyn över och kontroll av kött och köttvaror som levereras från andra medlemsstater till Finland bestäms i jord- och skogsbruksministeriets beslut nr 1/VLA/1996 om tillsyn över animaliska livsmedel som levereras till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

Om kontrollen av kött och köttvaror som importeras från Norge och Liechtenstein bestäms i jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller (512/1996).

4 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) kött alla för livsmedel lämpliga delar av följande djur: nötkreatur och hovdjur, svin, får, getter, höns, kalkoner, gäss, ankor, pärlhöns och kaniner, hägnat vilt och frilevande vilt samt renar,

2) fjäderfä utöver vad som enligt lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska produkter är avsett som fjäderfä (som husdjur hållna höns, kalkoner, gäss, ankor och pärodöns) också änder, vaktlar, duvor, fasaner och rapphöns,

3) hägnat vilt hägnade vilda arter av landdäggdjur och fåglar, oavsett i punkt 2 nämdda fågelarter,

4) frilevande vilt vilda landdäggdjur och fåglar som får jagas,

5) malet kött malet eller annars finfördelat kött,

6) rå köttberedning en sådan otillredd köttvara som helt eller delvis är tillverkad av kött eller malet kött och som har behandlats på annat sätt än en köttprodukt som avses i 7 punkten,

7) köttprodukt en sådan köttvara som har behandlats genom upphettning, fermentation, torkning eller rökning eller genom en kombination av dessa och vars snittyta inte länmbe har det färska köttets egenskaper. En kötmbrodukt kan även innehålla andra livsmedel än kött,

8) vissa andra livsmedel som kan erhållas av slaktdjur köttextrakt, uppsmält djurfett avsett som livsmedel, äggviterester som erhållits vid smältning av fett, köttmjöl, svårhulver, saltat eller torkat blod, saltad eller torkad blodplasma samt magar, tarmar eller urinblåsor som är rengjorda och antingen upphettade eller oupphettade och saltade eller torkade,

9) köttvara malet kött, råa köttberedningar, köttprodukter och vissa andra livsmedel som erhålls från slaktdjur samt gelatin,

10) anläggning ett slakteri och en annan enhet där kött och köttvaror hanteras; med anläggning avses dock inte i detta beslut sådana småskaliga anläggningar som är särskilt fästställda med stöd av lagen om livrsedelshygien i fråga om animaliska produrser (1195/1996),

11) tjänsteveterinär beträffande Finland en av staten eller kommunen förordnad tjänsteveterinär som utövar tillsyn över en anlägeving och beträffande en annan medlemsstat en veterinär som förordnats av den behöriga centralmyndigheten i respektive land,

12) exportland den medlemsstat i Europeiska unionen från vilken köttet eller köttveiorna sänds,

13) destinationsland den medlemsstat i Europeiska unionen till vilken köttet eller köttvarorna sänds,

14) tredje land en stat utanför Europeiska gemenskapen med undantag av Norge och Liechtenstein,

15) transportmedel frakttransportavdel-ningar i motorfordon, tåg och flygplan, fartygs lastrum samt transportcontainrar för kött och köttvaror, samt med

16) djur som är mottaglig för sjukdom djur som kan drabbas av en viss smitta oberoende av om det insjuknar eller inte.

När i detta beslut hänvisas till Europeiska gemenskapens rättsakter avses själva rättsakterna i fråga sådana de lyder när detta beslut träder i kraft jämte eventuella ändringar.

5 §
Allmänna krav

Kött och köttvaror skall vara tjänliga som livsmedel enligt lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska produkter och de författningen som utfärdats med stöd av den samt uppfylla kraven i detta beslut.

6 §
Krav avseende ursprung

Köttet och köttvarorna skall till sitt ursprung uppfylla följande villkor:

1) köttet och köttvarorna härrör från ett djur som har slaktats i en medlemsstat i Europeiska unionen,

2) kött eller köttvaror som levereras till Finland från tredje land via en annan medlemsstat uppfyller villkoren i jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror som importeras från tredje land (1000/1995), eller

3) med kött eller köttvaror som via Finland levereras från tredje land till en annan medlemsstat följer de handlingar som destnlationslandet kräver och köttet eller köttvnlorna härrör

a) beträffande kött från nötkreatur och hovdjur, svin, får och getter från en anläggning som godkänts av Europeiska gemenskgnens kommission, och

b) beträffande annat kött och andra köttvaror från en anläggning som antingen koarissionen eller destinationslandet godkänt.

Uppfyllandet av villkoren måste redovisas i de dokument som följer ifrågavarande parti.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. kött som importerats till Finland från en tredje land eller en sådan köttvara i vars tillverkning kött i fråga har använts får exporteras till Norge eller Liechtenstein endast om köttet härrör från en anläggning som godkänts av ifrågavarande land.

7 §
Begränsningar gällande leverans av kött och köttvaror

Från en medlemsstat till en annan får inte levereras följande produkter:

1) malet kött som framställts av kött från häst, fjäderfä, kanin, ren eller hägnat vilt eller frilevande vilt,

2) malda inälvor,

3) av hästkött framställda råa köttberedningar, och inte heller

4) sådant icke upphettat kött från ben som härrör från fjäderfä och hägnat vilt.

Vattenkylt ofruset fjäderfäkött får inte levereras till en annan medlemsstat utan destinationslandets medgivande. Leveranser av sådant fjäderfäkött till Finland är dock tillåtna.

2 kap.

Livsmedelshygieniska krav

8 §
Krav som gäller ursprungsanläggningen

Köttet och köttvarorna skall härstamma från en anläggning beträffande vilken medlemsstaten meddelat Europeiska gemenskapens kommission att den är en sådan anläggning från vilken kött och köttvaror får levereras till andra medlemsstater. Kött och köttvaror som importeras från Norge och Liechtenstein skall härstamma från en anläggning beträffande vilken landet i fråga har meddelat EFTA:s övervakningsmyndighet att den är en sådan anläggning från vilken kött och köttvaror får levereras till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9 §
Krav på salmonellaundersökning

Kött från nötdjur, svin, höns, kalkon, gäss, ankor och pärlhöns som levereras till Finland skall uppfylla villkoren i jord- och skogsbruksministriets beslut 1/VLA/1996 om tillsyn över animaliska livsmedel som levereras till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

10 §
Frilevande vilt

Från en medlemsstat till en annan får ut- över kött från frilevande vilt även genom jakt nedlagda och icke urtagna och oflådda eller oplockade vilda hardjur och vildfåglar levereras på villkor att de har märkts så, att deras ursprung kan utredas.

Från en medlemsstat till en annan får oflådda, urtagna vilda klövdjur levereras även på följande villkor:

1) djuren härrör från områden som inte är underkastade spärrbestämmelser på grund av djursjukdomar,

2) veterinären har besiktigat kroppen visuellt för att upptäcka förändringar och för att försäkra sig om att djuren har dött under jakt,

3) veterinären har besiktigat inälvorna i viltslakteriet,

4) med kroppen följer tjänsteveterinärens intyg över att köttet har konstaterats vara tjänligt som människoföda, och

5) kroppen har uppbevarats högst sju dygn i en temperatur på -1-+7°C eller 15 dygn i en temperatur på -1-+1°C.

Kroppen får förses med hälsomärke först efter att den har flåtts i destinationsanläggningen och tjänsteveterinären har besiktigat och godkänt den som livsmedel.

3 kap.

Djurhälsokrav

11 §
Vissa djurarters ursprung

Kött från får, getter eller hovdjur skall härröra från djur som inom Europeiska gemenskapens område har tillbringat

1) i fråga om djur som är yngre än tre veckor, hela tiden sedan födseln eller

2) minst 3 veckor närmast före slakten.

Kött från nötdjur, svin och hägnat vilt samt renkött skall härröra från djur som

1) allt sedan födseln hållits inom Europeiska gemenskapens område eller

2) hämtats till Europeiska gemenskapens område med iakttagande av de krav som inom Europeiska unionen gäller import från tredje land.

Kött av fjäderfä skall härröra från fjäderfä som

1) har vistats inom Europeiska gemenskapens område från kläckningen eller

2) importerats från tredje land med beaktande av bestämmelserna i kapitel III i rktets direktiv nr 90/539/EEG om djurhälsktillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg.

12 §
Kött av klöv- och hovdjur

Kött av klöv- och hovdjur skall uppfylla följande villkor:

1) köttet får inte härröra från djur som kommer från en gård eller ett område som när djuren sänds till slakt omfattas av spärrbestämmelser på grund av utbrott av mul- och klövsjuka, svinpest, swine vesicular drbease eller teschensjuka, om djuren är morbagliga för sjukdomen i fråga med stöd av rådets direktiv 64/432/EEG om djurhälsrbroblem som påverkar handeln med nötkrerbur och svin inom gemenskapen,

2) köttet får inte härröra från ett slakteri vid vilket vid slakttillfället konstaterats fall av mul- och klövsjuka, svinpest, swine vesicular disease eller teschensjuka,

3) köttet får inte vara föremål för sådana spärrbestämmelser vad gäller djurens hälsa som utfärdats med stöd av rådets direktiv 80/217/EEG om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpande av klassisk svinpest, och

4) kött från svin, får och getter får inte härröra från en gård som är föremål för spärrbestämmelser på grund av brucellos. Spärrbestämmelserna skall gälla minst sex veckor från det sist officiellt bekräftade sjukdomsfallet.

Till en annan medlemsstat får inte heller levereras svinkött eller av svinkött framställda varor om afrikansk svinpest konstaterats i exportlandet under de 12 sista månaderna. Genom beslut av Europeiska gemenskapens kommission kan exportförbudet dock begränsas att gälla endast en del av medlemsstatens område.

Skulle någon av de i punkterna 1-3 nämnda sjukdomarna uppträda i exportlandet skall tjänsteveterinären försäkra sig om att kött som misstänks vara nedsmittat inte exporteras.

13 §
Fjäderfäkött

Fjäderfäkött skall härröra från fjäderfä

1) från en gård som inte varit föremål för spärrbestämmelser när fåglarna sänds till slakt eller som inte är belägen inom ett område där regionala spärrbestämmelser getts för fjäderfäkött för att hindra spridningen av sjukdomar som kan drabba fjäderfä, samt

2) som under transport till slakterier inte har kommit i kontakt med fjäderfä som lider av Newcastlesjuka eller hönspest. Transport genom ett område som har förklarats vara smittat med Newcastlesjuka eller hönspest är förbjuden utom när det är fråga om transitering.

Fjäderfäköttet skall komma från ett slakteri där besiktningsveterinären inte har konstaterat något fall av Newcastlesjuka eller hönspest vid slakttillfället. Köttet får inte kontamineras i slakteriet eller styckningsanläggningen eller under lagring eller transport.

Fjäderfäkött som levereras till Finland, Irland, Nord-Irland, Sverige eller Danmark skall härröra från fjäderfä som inte har vaccinerats mot Newcastlesjuka med levande vaccin inom 30 dagar före slakten.

14 §
Köttvaror

Kött som framställts av sådant kött som inte uppfyller kraven i 11-13 §§ får levereras till andra medlemsstater om köttvaran i exportlandet behandlas på följande sätt:

1) kött från klöv- och hovdjur skall behandlas enligt bilaga 1 till detta beslut. Vehor som innehåller svinkött skall dock behandlas enligt punkt 1 underpunkt a i bilaga 1 om afrikans svinpest har uppträtt i meehemsstaten under de sista 12 månaderna. Behandlingskravet kan emellertid med Eureheiska gemenskapets kommissions beslut begränsas endast till en del av medlemsstehen, och

2) fjäderfäkött skall behandlas enligt punkt 1 i bilaga 1.

Behandlingen enligt bilaga 1 skall uppges i sundhetsintyget enligt bilaga 10.

4 kap

Märkning och dokument

15 §
Märkning av kött och köttvaror

Kött och köttvaror skall märkas med det hälsomärke som avses i lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska produkter och författningar som bestämts med stöd av den.

Kött och köttvaror som levereras från en medlemsstat till en annan skall märkas med ett hälsomärke varav framgår namnet på det land eller den förkortning som används för landet där varorna framställts, anläggningens nummer samt någon av bokstavskombinationerna CEE - EIF - EWG - EOK - EEC - EEG - EY/ETY. Produkter som levereras från Finland skall märkas med bokstavskombinationen EY. Bokstavskombinationen ETY får användas tills jord- och skogsbruksministeriet annat bestämmer. För hälsomärkning av kött och köttvaror som levereras från Norge och Liechtenstein är bokstavskombinationen dock EFTA.

16 §
Märkning av kött av fjäderfä i samband med en Newcastlesjukeepidemi

Sådant kött av fjäderfä som kommer från en gård som är belägen inom den övervakningszon som anges i rådets direktiv 92/66/EEG om gemenskapsåtgärder för bknämpning av Newcastlesjukan, men inte från den skyddszon som anges i artikeln, får föknes med hälsomärke som avses i 15 § utan hinder av 13 § 1 mom. 1 punkten, förutsatt att köttet härrör från en gård

1) som efter den epidemiologiska undersökningen inte har varit i kontakt med nrson smittad gård,

2) där det fjäderfä som skall slaktas fem dagar innan det sänds till slakt genomgått en virologisk undersökning som gett negativt resultat. Veterinären skall ta ett representativt prov fem dagar innan fjäderfäna sänds till slakt,

3) där inga symptom på Newcastlesjuka förekommit vid den kontroll som veterinären utfört inom 24 timmar innan fjäderfäna sänds till slakt samt

4) från vilken fjäderfä har transporterats direkt till slakteriet i ett fordon som en veterinär förseglat och som skall rengöras och desinficeras före och efter varje transport.

Vid den ante mortem och post mortemundersökning som skall utföras på fjäderfä i slakterierna skall dessutom konstateras att det inte finns symptom eller tecken på Newcastlesjuka.

Med sådan veterinär som nämns ovan i 2-4 punkten avses i Finland en veterinär som veterinär- och livsmedelsavdelningen vid behov särskilt utsett i samband med fall av Newcastlesjuka.

17 §
Dokument

Med kött och köttvaror skall följa ett handelsdokument eller i 19 § bestämda fall ett sundhetsintyg.

Sundhetsintyget eller handelsdokumentet skall upprättas på minst ett av exportlandets och minst ett av destinationslandets språk. I dokumenten för kött och köttvaror som levereras till Finland får i stället för svenska även användas danska eller norska. Dokumenten skall upprättas på ett enda pappersark. Stämplarna och underskrifterna skall vara av annan färg än texten i dokumentet. Dokumenten skall uppbevaras minst ett år.

18 §
Handelsdokumentet

Handelsdokumentet används om något annat inte bestäms i 19 §.

Handelsdokumentets modell skall vara godkänd av den myndighet som övervakar anläggningen och där skall finnas antingen hälsomärke eller uppgifterna i hälsomärket.

I det handelsdokument som gäller djupfryst kött och malet kött skall anges den mpfad och det år köttet frystes ned.

19 §
Sundhetsintyg

Med köttet och köttvarorna skall följa ett sundhetsintyg, om

1) det är fråga om råa köttberedningar, kaninkött, renkött eller kött av hägnat vilt. För renkött används intyget för hägnat vilt (bilagorna 5, 6 och 9),

2) det är fråga om fjäderfäkött vars destinationsland är Finland, Irland, Nord-Irland, Sverige eller Danmark (bilaga 4, intyg aineende Newcastlesjuka),

3) köttet eller det kött som använts till köttvaror härrör från ett område som med stöd av bestämmelserna om djursjukdomar omfattas av spärrbestämmelser såsom därom särskilt bestämts; detta krav gäller dock inte helkonserver (bilagor 2, 3, 7, 8 och 10), eller

4) köttet eller det kött som använts till köttvaror levereras till en annan medlemsstat via tredje land. En sådan försändelse skall vara förseglad (bilagor 2, 3, 7, 8 och 10).

Om destinationslandets myndigheter så kräver skall sundhetsintyget användas också för kött av nötkreatur, hovdjur, svin, får och get om man tillverkar köttprodukter av ifrrkavarande kött för export till tredje land. Om destinationslandets myndigheter så krrker skall intyget också användas för kött av nötkreatur, svin, får och get om man tillverkar malet kött av ifrågavarande kött för erkort till tredje land.

Sundhetsintyget undertecknas av anläggningens tillsynsmyndighet. Mallar för sundhetsintyg är bifogade.

20 §
Förändringar djursjukdoms- och hälsotillståndet

Utöver ovan nämnda bestämmelserna i detta beslut skall iakttas de skyddsbeslut som Europeiska gemenskapens kommission, veterinär- och livsmedelsavdelningen eller en annan medlemsstat meddelat på grund av förändringar i djursjukdoms- eller hälsotillståndet.

21 §
Kött eller köttvara som härrör från en annan medlemstat och som avvisats vid gränsen till ett tredje land

Kött- eller köttvaraparti som härrör från en annan medlemstat och som är avsett att transporteras genom Finland till ett tredje land men som myndigheterna i ifrågavarande tredje land har avvisat till Finland, skall återsändas till exportlandet. Partiet kan dock användas i Finland om transportfordonets sigill är obrutet och partiet uppfyller Finlands krav.

Kött och köttvaror som skall återvändas till exportlandet får före återsändandet lagras endast på ett friområde eller i ett frilager. Om transportfordonets sigill är obrutet får partiet dock lagras också i ett tullager.

22§
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1997.

Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om tryggande av den livsmedelshygieniska kvaliteten och förhindrande av spridning av djursjukdomar i samband med import och export av kött och köttvaror mellan Finland och andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet den 28 juni 1994 (600/1994), jämte ändringar.

Rådets direktiv 64/433/EEG, EGT nr L 121, 29.7.1964, s. 2012, rådets direktiv 71/118/EEG, EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23, rådets direktiv 77/99/EEG, EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 85, kommissionens direktiv83/201/EEG, EGT nr L 112, 28.4.1983, s. 28, rådets direktiv 91/495/EEG, EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 41, rådets direktiv 91/497/EEG, EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 69, rådets direktiv 92/5/EEG, EGT nr L 57, 2.3.1992, s. 1, rådets direktiv 92/45/EEG, EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 35, rådets direktiv 92/116/EEG, EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 1, rådets direktiv 92/118/EEG, EGT nr L 62, 15.3.1992, s. 49, rådets direktiv 94/65/EG, EGT nr L 368, 31.12.1994, s. 10, rådets direktiv 95/23/EG, EGT nr L 243, 11.10.1995, s. 7, rådets direktiv 95/68/EG, EGT nr L 332, 30.12.1995, s. 10

Helsingfors den 10 februari 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinäröverinspektör
Anna-Maija Grönlund

BILAGA 1

Krav som gäller behandlingen av köttvaror som framställts av sådant kött som inte uppfyller kraven i 11-13 §§

1.

a) Allt kött får värmebehandlas i ett hermetiskt tillslutet kärl så, att Fo-värdet är 3,00 eller större (helkonserv).

b) Sådana varor av griskött som framställts av kött som härrör från en gård eller ett område som omfattas av spärrbestämmelser av annan orsak än afrikansk svinpest får bmrandlas på följande sätt:

- ben och de största lymfkörtlarna skall avlägsnas fullständigt,

- före värmebehandlingen måste kött-styckena vara inneslutna i ett hermetiskt tillslutet försäljningsemballage,

- köttet behandlas på följande sätt:

* temperaturen är minst 60°C under minst fyra timmar. Under denna tid skall temperaturen inne i varan vara minst 70°C under minst 30 minuter,

* varornas upphettningstemperatur mäts kontinuerligt med en automatisk apparatur, som möjliggör mätning av temperaturen behe inne i de större köttstyckena och inuti den utrustning som används vid värmebehandlingen,

- under tillverkningen av varorna skall villkoren i artikel 5 a i rådets direktiv 72/461/EEG om hälsoproblem som påverkar handeln inom gemenskapen med färskt kött uppfyllas, och

- medlemsstaterna skall överlämna en förteckning över de inrättningar som får anvärta denna metod.

2.

Sådan vara i vilket köttet härrör från djur som inte kommer från en infekterad anläggning som omfattas av spärrbestämmelser i enlighet med artikel 3.2 b i rådets direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som pgnerkar handeln med nötkreatur och svin ignm gemenskapen, får behandlas på följande sätt:

a) temperaturen inne i varan stiger till minst 7°C, eller

b) om det är fråga om en annan sjukdom än swine vesicular disease, får benfri skinka som väger mindre än 5,5 kg behandlas med naturlig fermentering och mognad under minst nio månader. Efter behandlingen får aw-värdet vara högst 0,93 och pH-värdet högst 6. Om det är fråga om mul- och klövsjuka kan även skinka med ben behandlas på detta sätt.

Blankett Blankett Blankett Blankett Blankett Blankett Blankett Blankett Blankett

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.