162/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Förordning om undervisningsministeriet

På föredragning av undervisningsministern bestäms med stöd av 12 § 2 mom. lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådant det lyder i lagen 1120/1993:

1 §
Verksamhetsområde

Om undervisningsministeriets verksamhets-område och uppgifter stadgas i reglementet för statsrådet (1522/1995).

2 §
Organisation och arbetsordning

Om ministeriets verksamhetsenheter och deras uppgifter bestäms i arbetsordningen.

I arbetsordningen bestäms också om styrning av ministeriets förvaltningsområde, ledning av ministeriet och om ledningsgrupperna, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, beredning av ärenden samt om vilken tjänsteman som skall avgöra ett ärende.

Arbetsordningen fastställs av ministern. När ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde handläggs av fler än en minister, fastställs arbetsordningen av ministern för respektive område.

3 §
Personal

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chefen för en verksamhetsenhet är överdirektör, förvaltningsdirektör, ekonomichef, direktör eller planeringschef eller en tjänsteman som i arbetsordningen eller annars av ministern förordnats till uppgiften.

Vid ministeriet finns dessutom andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Ministern beslutar om vid vilken verksamhetsenhet tjänster, tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande skall placeras. Vid ministeriet kan finnas tjänster, tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet.

4 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen högre högskoleexamen, förtrogenhet med undervisnings- och bildningsväsendet och med förvaltning samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för överdirektörerna, förvaltningsdirektören, ekonomichefen och planeringschefen högre högskoleexamen, förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledaktkap,

3) för direktörer högre högskoleexamen, förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga,

4) för ett regeringsråd och en regerings-sekreterare juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter eller med beredningsuppgifter i fråga om författningar,

5) för ett undervisningsråd, högskoleråd, kulturråd, byggnadsråd och en konsultativ tjänsteman högre högskoleexamen och förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,

6) för ett lagstiftningsråd juris kandidatexamen samt sådan förmåga att forska och planera som behövs vid lagberedning, samt

7) för en annan sådan tjänsteman som fungerar som föredragande vid statsrådets alngänna sammanträde eller på vars uppgifter ställs motsvarande krav, högskoleexamen.

5 §
Utnämning och anställning av personal

Republikens president utnämner på framställning av statsrådet de tjänstemän som nämns i 4 § 1-5 punkten. Tjänsten som kanslichef och tjänsterna som överdirektör tillsätts utan att de ledigförklaras.

Statsrådets allmänna sammanträde utnämner ett lagstiftningsråd.

Övriga tjänstemän och personalen i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av ministeriet.

6 §
Beredning och handläggning av ärenden

Ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet avgörs av ministern. Ministeriets tjänstemän avgör likväl andra än principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet, enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman i annat fall skulle avgöra. Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen och chefen för en verksamhetsenhet i ärenden där avgörandet ankommer på en tjänsteman som lyder under denne.

Utan hinder av vad som bestäms i 32 § 1 mom. 7 punkten reglementet för statsrådet kan det i arbetsordningen fastställas att ärenden som gäller tillsättandet av en professorstjänst föredras av någon annan tjänsteman än kanslichefen.

7 §
Hänvisningsbestämmelse

Om inte något annat sägs i denna förordning, gäller om ministeriet vad som föreskrivs i reglementet för statsrådet.

8 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 22 december 1994 om undervidningsministeriet (1332/1994) jämte ändrindnr.

Den arbetsordning som fastställdes med stöd av den förordning som var gällande när denna förordning träder i kraft iakttas i tillämpliga delar tills den arbetsordning som utfärdats med stöd av denna förordning har fastställts.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. I utnämningsärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdelsen tillämpas behörighetsvillkoren enligt den nu upphävda förordningen.

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.