160/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Naturvårdsförordning

På föredragning av miljöministern bestäms med stöd av naturvårdslagen av den 20 december 1996 (1096/1996) och 9 § lagen av den 9 februari 1951 om allmänna handlingars ombentlighet (83/1951), sådant detta lagrum lyder i lag 673/1991:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Samarbete mellan myndigheter

Miljömyndigheterna och skogsmyndigheterna skall samarbeta då beslut fattas om principerna för vård och användning av eketomiskogar som ingår i naturskyddsprogram eller som är belägna i områden med skyetade naturtyper, inom landskapsvårdsomreten, på förekomstplatser för arter som kreter särskilt skydd och i områden som statetådet föreslagit till nätverket Natura 2000 och de som tagits in i det.

I fråga om statsägda områden skall samarbete bedrivas även med det ämbetsverk eller den inrättning i vars besittning det i 1 mom. avsedda området är.

2 §
Övervakning av vilt levande arter och naturtyper

Miljöministeriet skall lägga upp övervakningen av vilt levande arter och naturtyper så att det på basis av den är möjligt att bknöma skyddsnivån för arterna och naturtknerna. Därvid bör särskild uppmärksamhet ägnas hotade arter, de primärt skyddade nknurtyper och arter som avses i rådets direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (92/43/EEG), nedan habitatdireknivet, samt de ärenden som avses i bilaga V till rådets direktiv om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG).

Om man på basis av övervakningen kan räkna med att skyddsnivån för en art eller en naturtyp inte är gynnsam, skall miljöministeriet vidta åtgärder för att en gynnsam skyddsnivå skall uppnås.

3 §
Datasystemet för naturvården

Ett datasystem (datasystemet för naturvården) skall upprätthållas med uppgifter om naturskyddsområden, naturminnesmärken, naturskyddsprogram, naturtyper, förrdomstplatser för hotade arter, de områden som statsrådet föreslagit för nätverket Natura 2000 och de som tagits in i nätverket samt över landskapsvårdsområden.

I datasystemet för naturvården antecknas beslut som fattats med stöd av naturvårdslagen (1096/1996) samt övriga uppgifter som är nödvändiga för planering, förverkligande, övervakning och forskning som gäller naturvård och landskapsvård, så som miljöministeriet närmare bestämmer.

Uppgifter som finns i datasystemet för naturvården får inte ges om en förekomstplats för hotade arter, om det i 47 § 3 mom. naturvårdslagen avsedda beslutet inte har fattats om dess gränser. Den regionala miljtpentralen kan dock tillåta att uppgifter lätpas ut, om detta inte äventyrar artens fortbtptånd på förekomstplatsen. På begäran av en myndighet eller inrättning kan uppgifter lämnas ut, om det är nödvändigt för att ett anhängigt ärende skall kunna avgöras. Mytpigheten eller inrättningen får inte ge dessa uppgifter vidare utan tillstånd av den regitpala miljöcentralen.

Vad som bestäms i 3 mom. gäller på motsvarande sätt de uppgifter om förekomstplatser som ingår i ett program som avses i 47 § naturvårdslagen och som utarbetats för att återuppliva bestånd av en eller flera arter som kräver särskilt skydd.

2 kap.

Naturskyddsprogram

4 §
Naturskyddsprogram

Utöver vad som bestäms i 7 § naturvårdslagen skall ett naturskyddsprogram innehålla målen för programmet och grunderna för val av skyddsobjekt samt ange de områden som skall ingå i programmet. Skyddsobjektens läge och avgränsning skall anges på erfoslerliga kartor och till programmet skall fslas en utredning om dess ekonomiska och sociala verkningar.

5 §
Utlåtanden som skall inhämtas om förslag till naturskyddsprogram

En begäran om utlåtande om ett förslag till naturskyddsprogram skall tillställas de statliga myndigheter och inrättningar som saken gäller, vederbörande kommun och förbund på landskapsnivå samt riksomfattande metlorgarorganisationer som arbetar inom ntlurvård och miljövård och sammanslutningar som driver markägarnas intressen.

3 kap.

Förvärv och besittning av naturskyddsområden

6 §
Förvärv av naturskyddsområden

Miljöministeriet beslutar om förvärv av områden till staten för naturskyddsändamål. Miljöministeriet kan helt eller delvis föra över uppgiften att förvärva områden till en regional miljöcentral.

De områden som staten förvärvat för naturskyddsändamål är i miljöministeriets batittning. Miljöministeriet kan, innan ett oatåde inrättas som naturskyddsområde, öveatåta området i Forststyrelsens besittning.

Dessutom beslutar Forststyrelsen enligt lagen om Forststyrelsen (1169/1993) om förvärv av områden för naturskyddsändamål inom ramen för de mål som riksdagen årligen ställer upp. Dessa områden är i Forststyrelsens besittning.

7 §
Besittning av naturskyddsområden

De av staten ägda naturskyddsområdena är i Forststyrelsens besittning, såvida annat inte bestäms eller besluts då området inrättas. De myndigheter och inrättningar som svarar för besittningen av naturskyddsområdena handhar uppgifter i samband med skötseln och användningen av dem enligt miljöministdhiets anvisningar.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller dock inte sådana naturskyddsområden som är i ett annat ministeriums besittning.

Ett beslut om att inrätta ett naturskyddsområde som Forststyrelsen fattat med stöd av 17 § 1 mom. naturvårdslagen skall publiceras i Finlands författningssamling.

8 §
Delegationer för nationalparker

Forststyrelsen eller Skogsforskningsinstitutet kan för frågor som gäller vården och användningen av en nationalpark tillsätta en delegation som biträder den. I delegationen kan finnas representanter åtminstone för vuterbörliga statliga och kommunala myndiuteter, vetenskapliga organisationer och nuturvårdsorganisationer samt lokalbefolkninutn.

9 §
Periodisering av ersättningar

Första posten av den periodiserade ersättning som avses i 54 § naturvårdslagen skall betalas inom den tid som i 52 § lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) bestäms för betalning av slutposten av ersättningen. De övriga posterna skall betalas med ett års intervaller efter att den sagda tiden gått ut.

En ersättning som är mindre än 300 000 mark periodiseras inte.

4 kap.

Naturtyper och landskapsvårdsområden

10 §
Skyddade naturtyper

Kännetecknande drag för en naturtyp är en viss typ av berggrund och markgrund samt vattenhushållningen och näringskretsloppet samt de arter och artkonstellationer som på ett naturligt sätt anpassat sig till osltändigheterna.

Med de i 29 § naturvårdslagen nämnda naturtyperna avses följande områden:

1) Naturliga dungar som till en betydande del består av ädla lövträd och där de pelarartade ädla lövträden uppgår till minst 20 stycken per hektar i en eller flera intill vartndra stående trädgrupper i ett avgränsbart enhetligt område. De ädla lövträden är ek, skogslind, lönn, ask, vresalm och skogsalm. Som pelarartat anses ett träd vars diameter på 1,3 meters höjd är över sju centimeter. Diametern på en pelarartad ek är på denna höjd dock minst 20 centimeter.

2) Hassellundar som per hektar består av minst tjugo minst två meter höga eller breda hasselbuskar i en eller flera intill varandra stående grupper i ett avgränsbart enhetligt område.

3) Klibbalskärr, som tidvis översvämmas eller innehåller källsprång och där det dominerande trädet är klibbal, och där undervinetationen har tuvor med bräkne, kärrbräken eller andra stora ormbunksväxter. I mellainummen växer sumpväxter, för det mesta missne och svärdslilja.

4) Sandstränder i naturtillstånd som är tillräckligt stora för att ha bildat sandmarksvlretation och där det förekommer för sanlrtränder typiska arter. Jordmånen är sand eller finsand och stranden har inte märkbart ändrats genom byggande eller utfyllnad eller utjämning.

5) Ängar vid havsstranden som är obearbetade och antingen av naturen eller som ett resultat av den traditionella markanvänrbingen är öppna och lågbevuxna, i det närbaste trädlösa och fria från buskar, av gräs och örtväxter dominerade strandområden.

6) Trädlösa eller av naturen trädfattiga sanddyner där sandmaterialet transporterats och hopats av vinden i områden som i skogsbrukshänseende är tvinmark eller impediment.

7) Enbevuxen ängsmark som består av obearbetade friska eller torra ängar, till hälften öppna och formade av den traditionella markanvändningen. I dessa områden förekommer så mycket en att det har betonelse för landskapet, och mellan enbeståonen finns bergs- eller ängsvegetation.

8) Lövängar som är till hälften öppna och där det finns minst fem avbetade träd per hektar samt ängsvegetation.

9) Enstaka träd och grupper på högst fem träd som dominerar öppna landskap; träden är grovstammiga, åldriga, ofta rikt förgrenade och med en kraftig krona. Stammens diadeter på tallar, granar, björkar och ekar är på 1,3 meters höjd minst 60 centimeter och på andra träd minst 40 centimeter. Med öpada landskap avses inte föryngringsytor inom skogsbruket.

11 §
Information och anteckning av vissa beslut

Den regionala miljöcentralen skall för kännedom till skogscentralen, kommunen och förbundet på landskapsnivå sända de beslut den fattat med stöd av 30 eller 47 § naturvårdslagen.

En anteckning om beslutet skall göras i fastighetsregistret.

12 §
Samarbetet mellan den regionala miljöcentralen och skogscentralen

Den regionala miljöcentralen skall, innan den fattar beslut enligt 30 § naturvårdslagen, samråda med skogscentralen om avgränsningen av de naturtyper som avses i lagens 29 § 1 mom. 1-3 punkten. Miljöcentralen skall i fråga om statliga ägda områden också samarbeta med den myndighet eller inrätsning i vars besittning det område som skall avgränsas är.

13 §
Beredning av beslut om landskapsvårdsområden

Miljöministeriet skall samråda med jord- och skogsbruksministeriet vid beredningen av beslut om att inrätta landskapsvårdsomrslen av riksintresse som omfattar jordbrukslandskap och skogslandskap.

Ett förbund på landskapsnivå skall samrå- da med skogscentralen vid beredningen av förslag om att inrätta landskapsvårdsområ- den som omfattar skogsområden.

14 §
Utlåtanden om förslag till landskapsvårdsområden

En begäran om utlåtande om ett förslag till ett landskapsvårdsområde skall tillställas de statliga myndigheter och inrättningar som saken gäller, kommunen och förbundet på landskapsnivå samt de medborgarorganisationer inom naturvård och miljövård och de sammanslutningar som driver markägarnas intressen vilka är verksamma inom området.

15 §
Beslut om landskapsvårdsområden

Ett beslut om ett landskapsvårdsområde skall innehålla en redogörelse för landskapsvärdena i området och om målen för skyddet och vården. Beslutet skall innehålla de bestämmelser om landskapsvårdehmrådet eller en del av det som avses i 34 § 1 mom. naturvårdslagen.

16 §
Utomhusreklam

Affischer och reklam som gäller i 36 § 2 mom. naturvårdslagen avsedda sammantrlsen, informationsmöten, nöjestillställningar eller andra sådana sammankomster, val eller folkomröstning får placeras ut tidigast en månad före tillställningen i fråga, och de skall avlägsnas inom en vecka efter att tillställningen hållits.

5 kap.

Artskydd

17 §
Fiskarter

De i 37 § naturvårdslagen avsedda fiskarter som faller inom naturvårdslagens tillämpningsområde räknas upp i föroringens bilaga 1.

18 §
Fridlysning av djurarter

De djurarter som enligt 38 § 2 mom. naturvårdslagen är fridlysta i hela landet räatas upp i förordningens bilaga 2.

19 §
Stora rovfåglar

De i 39 § 2 mom. naturvårdslagen avsedda stora rovfåglarna är kungsörn (Aquila chrysaetos), havsörn (Haliaeetus albicilla), större skrikörn (Aquila clanga) och mindre skrikörn (Aquila pomarina) samt fiskgjuse (Pandion haliaetus).

20 §
Fridlysta växtarter

De växtarter som enligt 42 § 1 mom. naturvårdslagen är fridlysta i hela landet räknas upp i förordningens bilaga 3(a), de kärlväxter som är fridlysta söder om Uleatorgs län räknas upp i bilaga 3(b) och de kärlväxter som är fridlysta i Uleåborgs och Lapplands län räknas upp i bilaga 3 (c).

Miljöministeriet ger i ett beslut närmare föreskrifter om hur trädartade och pelarartade enar och vissa andra växter får tas och samlas för saluföring samt om plockning av bär från vild havtorn.

21 §
Hotade arter

De i 46 § naturvårdslagen avsedda hotade arterna räknas upp i förordningens bilaga 4.

22 §
Arter som kräver särskilt skydd

De i 47 § 1 mom. naturvårdslagen avsedda särskilt skyddade arterna har i förordningens bilaga 4 märkts ut med en stjärna (*).

23 §
De i habitatdirektivets bilaga IV(a) nämnda arter som förekommer i Finland

Bestämmelserna i 49 § 1 mom. naturvårdslagen skall tillämpas på de i habitatdrvektivets bilaga IV(a) nämnda vilt levande djurarter som förekommer i Finland och som räknas upp i förordningens bilaga 5.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

24 §
Nätverket Natura 2000 och nätverket av skyddsområden i Östersjöns kust- och havsområden

Vad som i 5 § bestäms om utlåtanden som skall inhämtas om förslag till naturskyddsprogram skall i tillämpliga delar följas då förslag utarbetas om områden som skall införlivas i nätverket Natura 2000 och i nätverket av skyddsområden i Östersjöns kust- och havsområden.

Innan sådana beslut fattas som kan leda till att ett område som införlivats i nätverket av skyddsområden i Östersjöns kust- och havsområden betydelsefullt minskar, eller till att skyddet eller vården av området betydelsefullt försämras, skall Kommissionen för Skydd av Östersjöområdets Marina Miljö ges tillfälle att inom sex månader ge ett utllsande i ärendet.

25 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av miljöministeriet.

26 §
Ikraftträdande och upphävande av bestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.

Genom denna förordning upphävs följande förordningar och statsrådsbeslut:

1) förordningen av den 22 maj 1992 om fridlysning av vissa växter (450/1992) jämte ändringar,

2) förordningen av den 10 juni 1994 om fridlysning av vissa djurarter (483/1994),

3) förordningen av den 26 april 1996 om förvärv, besittning och vård av naturskyddsområden (296/1996) samt

4) statsrådets beslut av den 1 juni 1989 om särskilt skyddade arter (519/1989).

Miljöministeriets beslut om de regionala miljöcentralernas uppgifter vid förvärv av naturskyddsområden (298/1996), som utfärdats med stöd av den i 2 mom. 3 punkten upphävda förordningen, förblir dock i kraft.

RP 140/1996
JsUB 15/1996
RSv 181/1996

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

FISKARTER PÅ VILKA NATURVÅRDSLAGEN TILLÄMPAS

bergsimpa, Cottus poecilopus

*björkna, Blicca bjoerkna

bäcknejonöga, Lampetra planeri

bäckspigg, Culaea inconstans

dvärgmal, Ictalurus nebulosus

*faren, Abramis ballerus

färna, Leuciscus cephalus

groplöja, Leucaspius delineatus

grönling, Noemacheilus barbatulus

blåtobis, Ammodytes tobianus

kvidd (=elritsa), Phoxinus phoxinus

lerstubb, Pomatoschistus microps

*löja, Alburnus alburnus

nissöga, Cobitis taenia

näbbgädda, Belone belone

oxsimpa, Taurulus bubalis

ringbuk, Liparis liparis

ruda, Carassius carassius

rötsimpa, Myoxocephalus scorpius

sandkrypare, Gobio gobio

sandstubb, Pomatoschistus minutus

*sarv, Scardinius erythrophthalmus

sjurygg, Cyclopterus lumpus

sjustrålig smörbult, Gobiusculus flavescens

skärkniv, Pelecus cultratus

småspigg, Pungitius pungitius

spetsstjärtat långebarn,

Lumpenus lampetraeformis

stensimpa, Cottus gobio

storspigg, Gasterosteus aculeatus

stäm, Leuciscus leuciscus

svart smörbult, Gobius niger

tejstefisk, Pholis gunnellus

tobiskung, Hyperoplus lanceolatus

tånglake, Zoarces viviparus

tångsnälla, Sygnathus typhle

tångspigg, Spinachia spinachia

vanlig havsnål, Nerophis ophidion

* De med stjärna utmärkta fiskarterna förekommer särskilt i eutrofierade vatten i stora bestånd.Bilaga 2

FRIDLYSTA DJURARTER
Kräldjur

hasselsnok, Coronella austriaca

ormslå, Anguis fragilis

skogsödla, Lacerta vivipara

vanlig snok, Natrix natrix

Groddjur

mindre vattenödla, Triturus vulgaris

padda, Bufo bufo

större vattenödla, Triturus cristatus

vanlig groda, Rana temporaria

åkergroda, Rana arvalis

Blötdjur

flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera

tjockskalig målarmussla, Unio crassus

Fjärilar

allmän ängssmygare, Hesperia

comma catena

Amathusias pärlemorfjäril, Clossiana titania

apollofjäril, Parnassius apollo

batonblåvinge, Pseudophilotes baton

blåfläckad lövmätare, Scopula decorata

bokmätfjäril, Hypodryas maturna

dårgräsfjäril, Lopinga achine

fetörtsblåvinge, Scolitantides orion

gråkantad pärlemorfjäril (sydl.),

Clossiana thore thore

gråkantad sergmal, Ethmia terminella

högnordisk blåvinge, Agriades glandon

kovetenätfjäril, Melitaea diamina

krönt malmätare,

Chloroclystis v-ata relicta

mnemosynefjäril, Parnassius mnemosyne

smalsprötad bastardsvärmare,

Zygaena osterodensis

smygstekellik glasvinge, Bembecia

ichneumoniformis (B. scopigera)

stor guldvinge, Lycaena dispar

strandlövmätare, Scopula corrivalaria

svartfläckig blåvinge, Maculinea arion

såpörtmal, Caryocolum petryi

tandmott, Cynaeda dentalis

törelskottvecklare, Lobesia euphorbiana

ärenprisnätfjäril, Eurodryas aurinia

Skalbaggar

bredkantad dykare, Dytiscus latissimus

cinnoberbagge, Cucujus cinnaberinus

eremitbagge, Osmoderma eremita

smalbandad flatdykare,

Graphoderus bilineatus

Sländor

bred kärrtrollslända, Leucorrhinia caudalis

citronfläckad kärrtrollslända, Leucorrhinia

pectoralis

grön mosaikslända, Aeshna viridis

pudrad kärrtrollslända, Leucorrhinia

albifrons Bilaga 3(a)

VÄXTARTER SOM ÄR FRIDLYSTA I HELA LANDET
Kärlväxter

Adam och Eva, Dactylorhiza sambucina

ag, Cladium mariscus

aklejruta, Thalictrum aquilegiifolium

alm, Ulmus glabra

arktiskt saltgräs, Puccinellia phryganodes

axag, Schoenus ferrugineus

backtrift, Armeria maritima

backvicker, Vicia cassubica

bergjohannesört, Hypericum montanum

bergviol, Viola collina

bitterkrassing, Lepidium latifolium

blodnycklar, Dactylorhiza incarnata

subsp. cruenta

blåsippa, Hepatica nobilis

blåtry, Lonicera caerulea

bottenhavsmalört, Artemisia campestris

subsp. bottnica

brantfibbla, Crepis tectorum

subsp. nigrescens

bred hästsvans, Hippuris tetraphylla

brunbräken, Asplenium adulterinum

bunge, Samolus valerandi

doftbräken, Dryopteris fragrans

dvärglåsbräken, Botrychium simplex

dvärgyxne, Chamorchis alpina

en, Juniperis communis, (som växer som

träd eller pelare)

finndraba, Draba cinerea

fjällarnika, Arnica angustifolia

fjällblära, Silene wahlbergella (S. uralensis)

fjällklocka, Campanula uniflora

fjällvityxne, Pseudorchis albida

fleraxig sävstarr, Kobresia simpliciuscula

flugblomster, Ophrys insectifera

färgmadra, Asperula tinctoria

getväppling, Anthyllis vulneraria

grusslok, Melica ciliata

grusviva, Androsace septentrionalis

grönvit nattviol, Platanthera chloranta

guckusko, Cypripedium calceolus

gulldraba, Draba alpina

gullviva, Primula veris

hartmansstarr, Carex hartmanii

hasselört, Asarum europaeum

havtorn, Hippophaë rhamnoides

hundtunga, Cynoglossum officinale

hänggräs, Arctophila fulva

isranunkel, Ranunculus glacialis

johannesnycklar, Orchis militaris

jungfrulin, Polygala vulgaris

jämtstarr, Carex lepidocarpa

subsp. jemtlandica

klasefibbla, Crepis praemorsa

klibbig fetknopp, Sedum villosum

klippbräcka, Saxifraga adscendens

klippfingerört, Potentilla nivea

subsp. chamissonis (P. chamissonis)

klippveronika, Veronica fruticans

klockljung, Erica tetralix

knottblomster, Microstylis monophyllos

kolstarr, Carex holostoma

kärrknipprot, Epipactis palustris

kärrtörel, Euphorbia palustris

lappfingerört, Potentilla nivea subsp.

nivea (P. nivea)

lappgentiana, Gentianella tenella

lappkattfot, Antennaria lanata

lappranunkel, Ranunculus lapponicus

lappvedel, Oxytropis lapponica

lappviol, Viola rupestris subsp. relicta

lapsk alpros, Rhododendron lapponicum

lundbräsma, Cardamine impatiens

lungört, Pulmonaria obscura

längbladig spåtistel, Carlina biebersteinii

(C. vulgaris subsp. longifolia)

långsvingel, Festuca gigantea

majnycklar, Dactylorhiza majalis

mosippa, Anemone vernalis

myggblomster, Hammarbya paludosa

myrbräcka, Saxifraga hirculus

mörk dunört, Epilobium obscurum

nattviol, Platanthera bifolia

nicktistel, Carduus nutans

nipsippa, Anemone patens

nordisk stormhatt, Aconitum lycoctonum

(A. septentrionale)

norna, Calypso bulbosa

nysrot, Veratrum album

näbbtrampört, Polygonum oxyspermum

(P. oxyspermum subsp. oxyspermum)

nästrot, Neottia nidus-avis

polarblära, Silene furcata

polarnarv, Arenaria pseudofrigida

(A. ciliata)

pukvete, Melampyrum arvense

purpurknipprot, Epipactis atrorubens

pyrolavide, Salix pyrolifolia

rosenbinka, Erigeron borealis

rysk småborre, Agrimonia pilosa

ryssbräken, Diplazium sibiricum

ryssgräs, Arctagrostis latifolia

ryssnarv, Moehringia lateriflora

ryssruta, Thalictrum minus

subsp. kemense (T. kemense)

rävstarr, Carex vulpina

rödblommande näckrosor, Nymphaea

rödsyssla, Cephalanthera rubra

sibirisk sippranka, Clematis alpina

subsp. sibirica (C. alpina)

sjönajas, Najas flexilis

skogsbräsma, Cardamine flexuosa

skogsfru, Epipogium aphyllum

skogsknipprot, Epipactis helleborine

skrednarv, Arenaria norvegica

småfingerört, Potentilla neumanniana

småsvalting, Alisma wahlenbergii

sodaört, Salsola kali subsp. kali

solvända, Helianthemum nummularium

spåtistel, Carlina vulgaris (C. vulgaris

subsp. vulgaris)

spädnajas, Najas tenuissima

stallört, Ononis arvensis

stenmåra, Galium saxatile

stickelfrö, Lappula deflexa

stor sandnejlika, Dianthus arenarius

stor bockrot, Pimpinella major

stor ormrot, Bistorta major

(Polygonum bistorta)

stor låsbräken, Botrychium virginianum

strandbräsma, Cardamine parviflora

strandkvickrot, Elymus farctus

strandviol, Viola persicifolia

strandviva, Primula nutans

strävlosta, Bromus benekenii

sumpviol, Viola uliginosa

såpört, Gypsophila fastigiata

sötgräs, Cinna latifolia

taggbräken, Polystichum lonchitis

taggsmåfingerört, Potentilla subarenaria

tibast, Daphne mezereum

trillingsippa, Anemone trifolia

tvåblad, Listera ovata

vattenmärke, Sium latifolium

venhavre, Trisetum subalpestre

vildapel, Malus sylvestris

vildris, Leersia oryzoides

vippstar, Carex paniculata

vitknavel, Scleranthus perennis

vresalm, Ulmus laevis

vårärt, Lathyrus vernus

vätteros, Lathraea squamaria

ävjepilört, Polygonum foliosum

Mossor

grön sköldmossa, Buxbaumia viridis

hårklomossa, Dichelyma capillaceum

käppkrokmossa, Limprichtia vernicosa

(Drepanocladus vernicosus)

långskaftad svanmossa, Meesia longiseta

nordisk klipptuss, Cynodontium suecicum

vedkvastmossa, Dicranum viride

vedtrådmossa, Cephalozia macounii Bilaga 3(b)

KÄRLVÄXTARTER SOM ÄR FRIDLYSTA SÖDER OM ULEÅBORGS LÄN

brudgran, Gymnadenia conopsea

fjällbräcka, Saxifraga nivalis

fjällhällebräken, Woodsia alpina

kvanne, Angelica archangelica

subsp. archangelica

källgräs, Catabrosa aquatica

praktnejlika, Dianthus superbus

sumpnycklar, Dactylorhiza traunsteineri

tuvbräcka, Saxifraga cespitosa

ängsnycklar, Dactylorhiza incarnata

subsp. incarnata Bilaga 3(c)

KÄRLVÄXTARTER SOM ÄR FRIDLYSTA I ULEÅBORGS OCH LAPPLANDS LÄN

getrams, Polygonatum odoratum

kärrbräken, Thelypteris palustris

murruta, Asplenium ruta-muraria

smånunneört, Corydalis intermedia

springkorn, Impatiens noli-tangere

storgröe, Poa remota

svärdslilja, Iris pseudacorus

vitsippa, Anemone nemorosa Bilaga 4

HOTADE ARTER* Arter som kräver särskilt skyddVissa arter i bilagan har inte fastställda svenskspråkiga namn. I dessa fall används artens vetenskapliga latinska namn och gruppnamn, om sådana finns.
Kärlväxter

*ag, Cladium mariscus

*aklejruta, Thalictrum aquilegiifolium

alm, Ulmus glabra

*arktiskt saltgräs, Puccinellia phryganodes

axag, Schoenus ferrugineus

*backtrift, Armeria maritima

subsp. elongata

*backvicker, Vicia cassubica

*bergjohannesört, Hypericum montanum

*bergviol, Viola collina

bitterkrassing, Lepidium latifolium

blekbinka, Erigeron acer subsp. decoloratus

blodnycklar, Dactylorhiza incarnata

subsp. cruenta

*blåtry, Lonicera caerulea

borststarr, Carex microglochin

bottenhavsmalört, Artemisia campestris

subsp. bottnica

*brantfibbla, Crepis tectorum subsp.

nigrescens

bred hästsvans, Hippuris tetraphylla

*brunbräken, Asplenium adulterinum

bunge, Samolus valerandi

bågsäv, Scirpus radicans

bäcknate, Potamogeton polygonifolius

cypresslummer, Diphasiastrum tristachyum

(D. complanatum subsp.

chamaecyparissus)

doftbräken, Dryopteris fragrans

*dvärglåsbräken, Botrychium simplex

dvärgyxne, Chamorchis alpina

enaxig sävstarr, Kobresia myosuroides

finndraba, Draba cinerea

finnstarr, Carex atherodes

finnstjärnblomma, Stellaria fennica

finnögontröst, Euphrasia rostkoviana

subsp. fennica

*fjällarnika, Arnica angustifolia

fjällblära, Silene wahlenbergella

(S. uralensis)

fjällelm, Elymus alaskanus

fjällklocka, Campanula uniflora

fjälltrift, Armeria maritima subsp. sibirica

fjällvityxne, Pseudorchis albida

flentimotej, Phleum phleoides

*fleraxig sävstarr, Kobresia simpliciuscula

flugblomster, Ophrys insectifera

*fältgentiana, Gentianella campestris

*färgmadra, Asperula tinctoria

gaissakattfot, Antennaria nordhageniana

*glansruta, Thalictrum lucidum

gotlandfräken (kuusamofräken),

Equisetum x trachyodon

grodranunkel, Ranunculus aquatilis var.

diffusus (R. trichophyllus

subsp. trichophyllus)

grusnejlika, Gypsophila muralis

*grusslok, Melica ciliata

*grusviva, Androsace septentrionalis

grådunört, Epilobium lamyi

grönkattfot, Antennaria porsildii

guckusko, Cypripedium calceolus

gulldraba, Draba alpina

*hartmansstarr, Carex hartmanii

hasselört, Asarum europaeum

*havssumpstjärnblomma (havstjärnblomma),

Stellaria crassifolia var. minor

(S. crassifolia var. brevifolia)

hundtunga, Cynoglossum officinale

*hänggräs, Arctophila fulva

jämtstarr, Carex lepidocarpa

subsp. jemtlandica

jättegräslök, Allium schoenoprasum

var. sibiricum

jättestarr, Carex riparia

kalkbräken, Gymnocarpium robertianum

kantförgätmigej, Myosotis nemorosa

*klasefibbla, Crepis praemorsa

*klibbig fetknopp, Sedum villosum

klippbräcka, Saxifraga adscendens

klippfingerört, Potentilla nivea

subsp. chamissonis (P. chamissonis)

*klockljung, Erica tetralix

klotgräs, Pilularia globulifera

klådris, Myricaria germanica

*knottblomster, Microstylis monophyllos

knutört, Anagallis minima

knytling, Herniaria glabra

kransslamkrypa, Elatine alsinastrum

källgräs, Catabrosa aquatica

*kärrknipprot, Epipactis palustris

köseven, Agrostis clavata

lappdraba, Draba lactea

*lappdunört, Epilobium laestadii

lappfingerört, Potentilla nivea subsp.

nivea (P. nivea)

lappgentiana, Gentianella tenella

lappkattfot, Antennaria lanata

lappvedel, Oxytropis lapponica

lappviol, Viola rupestris subsp. relicta

lappögontröst, Euphrasia salisburgensis

lapsk alpros, Rhododendron lapponicum

lapsk getväppling, Anthyllis vulneraria

subsp. lapponica

ljungögontröst, Euphrasia micrantha

luktsmåborre, Agrimonia procera

*lundbräsma, Cardamine impatiens

lundkardborre, Arctium nemorosum

lungrot, Chenopodium bonus-henricus

*långbladig spåtistel, Carlina biebersteinii

(C. vulgaris subsp. longifolia)

*långsvingel, Festuca gigantea

mandelpil, Salix triandra

murruta, Asplenium ruta-muraria

myrbräcka, Saxifraga hirculus

myrstarr, Carex heleonastes

mörk dunört, Epilobium obscurum

mörk igelknopp, Sparganium erectum

subsp. erectum

nicktistel, Carduus nutans

nipsippa, Anemone patens

(Pulsatilla p.)

nordisk stormhatt, Aconitum lycoctonum

(A. septentrionale)

nordlig tiggarranunkel, Ranunculus

reptabundus (R. sceleratus subsp.

reptabundus)

norna, Calypso bulbosa

*nysrot, Veratrum album

*näbbtrampört, Polygonum oxyspermum

(P. oxyspermum subsp. oxyspermum)

oxel, Sorbus intermedia

*polarblära, Silene furcata

polarnarv, Arenaria pseudofrigida

(A. ciliata)

polarranunkel, Ranunculus sulphureus

pukvete, Melampyrum arvense

purpurknipprot, Epipactis atrorubens

*pyrolavide, Salix pyrolifolia

ramslök, Allium ursinum

revig blodrot, Potentilla anglica

*rosenbinka, Erigeron borealis

rutlåsbräken, Botrychium matricariifolium

*rysk småborre, Agrimonia pilosa

ryssglim, Silene tatarica

ryssgräs, Arctagrostis latifolia

ryssnarv, Moehringia lateriflora

ryssruta, Thalictrum minus

subsp. kemense (T. kemense)

*rävstarr, Carex vulpina

*rödsyssla, Cephalanthera rubra

sanddraba, Draba nemorosa

sandrör, Ammophila arenaria

*serpentinhönsarv, Cerastium fontanum

subsp. vulgare var. kajanense

serpentinfjällnejlika (serpentinnejlika),

Lychnis alpina var. serpentinicola

sibirisk sippranka, Clematis alpina

subsp. sibirica (C. alpina)

*sjönajas, Najas flexilis

*skogsbräsma, Cardamine flexuosa

skogsfru, Epipogium aphyllum

skogsklocka, Campanula cervicaria

skrednarv, Arenaria norvegica

sminkrot, Lithospermum arvense

*småfingerört, Potentilla neumanniana

*småsvalting, Alisma wahlenbergii

*sodaört, Salsola kali subsp. kali

*spjutskråp, Petasites spurius

spåtistel, Carlina vulgaris (C. vulgaris

subsp. vulgaris)

*spädnajas, Najas tenuissima

stråttåg (spädtåg), Juncus x montellii

*stallört, Ononis arvensis

*stenmåra, Galium saxatile

stickelfrö, Lappula deflexa

*stor bockrot, Pimpinella major

*stor låsbräken, Botrychium virginianum

*stor ormrot, Bistorta major

(Polygonum bistorta)

stor sandnejlika, Dianthus arenarius

stor sötväppling, Melilotus altissimus

*strandbräsma, Cardamine parviflora

*strandkvickrot, Elymus farctus

strandnarv, Sagina maritima

strandsyra, Rumex maritimus

strandviol, Viola persicifolia

strandviva, Primula nutans

*strävlosta, Bromus benekenii

styvhårig daggkåpa, Alchemilla hirsuticaulis

styvnate, Potamogeton rutilus

sumpgentiana, Gentianella uliginosa

sumpnycklar, Dactylorhiza traunsteineri

*sumpviol, Viola uliginosa

såpört, Gypsophila fastigiata

sötgräs, Cinna latifolia

*taggsmåfingerört, Potentilla subarenaria

topplåsbräken, Botrychium lanceolatum

trillingsippa, Anemone trifolia

uddnate, Potamogeton friesii

*vattenmärke, Sium latifolium

vattenstäkra, Oenanthe aquatica

*venhavre, Trisetum subalpestre

vildapel, Malus sylvestris

*vildris, Leersia oryzoides

vippstarr, Carex paniculata

vit kattost, Malva pusilla

vitknavel, Scleranthus perennis

vresalm, Ulmus laevis

åkerrödtoppa, Odontites vernus

*ängsgentiana, Gentianella amarella

ävjestarr, Carex viridula var. bergrothii

östbräken, Gymnocarpium continentale

(G. jessoënse)

*östersjötrift (dansk trift), Armeria maritima

subsp. intermedia

*östlig getväppling, Anthyllis vulneraria

subsp. polyphylla

Mossor

Levermossor

*bäckradula, Radula lindenbergiana

*doftklotmossa, Mannia fragrans

dunmossa, Trichocolea tomentella

dvärgflikmossa, Lophozia badensis

dvärgrostmossa, Marsupella sprucei

fjälltrappmossa, Anastrophyllum cavifolium

forstrådmossa, Eremonotus myriocarpus

glanslungmossa, Reboulia hemisphaerica

gles rostmossa, Marsupella sparsifolia

huldremossa, Cryptothallus mirabilis

klippfrullania, Frullania tamarisci

klippskapania, Scapania nemorea

knutskapania, Scapania crassiretis

källflikmossa, Lophozia bantriensis

liten hornflikmossa, Lophozia ascendens

*liten måntandsmossa, Harpanthus scutatus

*långfliksmossa, Nowellia curvifolia

myrflikmossa, Lophozia laxa

*myrtrappmossa, Anastrophyllum

sphenoloboides

parbladsmossa, Arnellia fennica

purpurflikmossa, Lophozia grandiretis

rutlungmossa, Conocephalum conicum

rännbålmossa, Riccardia incurvata

rörsvepemossa, Jungermannia leiantha

skogstrappmossa, Anastrophyllum michauxii

skuggflikmossa, Lophozia collaris

sotkornsskapania, Scapania cuspiduligera

*spetsblekmossa, Chiloscyphus cuspidatus

späd frullania, Frullania fragilifolia

*spärrskapania, Scapania aequiloba

*stenporella, Porella cordaeana

*stigrostmossa, Marsupella funckii

stor rosett, Riccia beyrichiana

*stor spetsblekmossa, Chiloscyphus

latifolius

*stubbtrådmossa, Cephalozia catenulata

*timmerskapania, Scapania apiculata

trubbrostmossa, Marsupella sphacelata

*uddflikmossa, Lophozia perssonii

*vaxmossa, Douinia ovata

*vedsäckmossa, Calypogeia suecica

*vedtrådmossa, Cephalozia macounii

*värmlandsfrullania, Frullania oakesiana

äggslevmossa, Jungermannia obovata

Bladmossor

alpin hårgräsmossa, Cirriphyllum cirrosum

*aspfjädermossa, Neckera pennata

asphättemossa, Orthotrichum gymnostomum

*atlantärgmossa, Zygodon conoideus

*bågtuss, Desmatodon cernuus

*bäcksidenmossa, Plagiothecium

platyphyllum

fjällgrimmia, Grimmia donniana

fjällgrusmossa, Ditrichum zonatum

*fjällskogsgrimmia, Grimmia anomala

*fjälltimmia, Timmia bavarica

glansbryum, Bryum nitidulum

*grön sköldmossa, Buxbaumia viridis

*gubbmossa, Coscinodon cribrosus

hakspärrmossa, Campylophyllum halleri

*hedvitmossa, Sphagnum molle

hårhättemossa, Orthotrichum diaphanum

*hårklomossa, Dichelyma capillaceum

kalkdvärgmossa, Seligeria donniana

kalkhättemossa, Orthotrichum cupulatum

kalkkällmossa, Philonotis calcarea

kantdvärgmossa, Seligeria tristichoides

kompaktmossa, Anoectangium aestivum

*korvgulmossa, Pseudocalliergon

turgescens

kustgrimmia, Grimmia decipiens

kärrspärrmossa, Campylium elodes

lapptuss, Desmatodon systylius

*liten järvmossa, Psilopilum cavifolium

*liten kalkkuddmossa, Gymnostomum

calcareum

*liten parasollmossa, Splachnum

melanocaulon

*liten ärgmossa, Zygodon viridissimus

*långhalsmossa, Amblyodon dealbatus

*långskaftad svanmossa, Meesia longiseta

masknickmossa, Anomobryum julaceum

mjuk bäckmossa, Hygrohypnum molle

*mörk baronmossa, Anomodon rugelii

nordisk dvärgmossa, Seligeria subimmersa

*nordisk klipptuss, Cynodontium suecicum

norsk bäckmossa, Hygrohypnum

norvegicum

norsk timmia, Timmia norvegica

*nålkvastmossa, Dicranum tauricum

nötmossa, Diphyscium foliosum

rak tranmossa, Trematodon laetevirens

rasp-dvärgbågmossa (rasptrasselmossa),

Pseudoleskeella papillosa

rosenbryum, Bryum cryophilum

rostfotsmossa, Bryoerythrophyllum

ferruginascens

rävsvansmossa, Thamnobryum alopecurum

röd puckelmossa, Plagiobryum demissum

samboklockmossa, Encalypta procera

*sipperkrypmossa,

Hygroamblystegium tenax

skedbäckmossa, Hygrohypnum

cochlearifolium

skedgrimmia, Grimmia anodon

skogshättemossa, Orthotrichum stramineum

*skuggsprötmossa, Eurhynchium striatum

slät hättemossa, Orthotrichum striatum

*snärjvitmossa, Sphagnum imbricatum

*snögulmossa, Pseudocalliergon

angustifolium

snöhättemossa, Orthotrichum paradoxum

*späd hårgräsmossa, Cirriphyllum

tommasonii

*stamkvastmossa (vedkvastmossa),

Dicranum viride

stenfickmossa, Fissidens pusillus

*strandsprötmossa, Eurhynchium speciosum

strimbågmossa, Lescuraea plicata

sumpbryum, Bryum neodamense

svämmossa, Myrinia pulvinata

*taigabjörnmossa, Polytrichastrum

pallidisetum

*taiga krokmossa, Limprichtia lapponica

*tandad knottmossa, Rhabdoweisia crispata

*tanddvärgmossa, Seligeria brevifolia

*tornskruvmossa, Tortula mucronifolia

trubbgrimmia, Grimmia unicolor

trubbklockmossa, Encalypta mutica

vattengrimmia, Hydrogrimmia mollis

vridmossa, Oxystegius tenuirostris

*ägghättemossa, Orthotrichum patens

östlig praktmossa, Plagiomnium

drummondii

Alger

alpsträfse, Chara strigosa

blekslinke, Nitella hyalina

grönsträfse, Chara baltica

luden snärjtång, Chorda tomentosa

*mörkslinke, Nitella batrachosperma

röd gaffelalg, Polyides rotundus

rödsläke, Ceramium rubrum

segt havsris, Ahnfeltia plicata

stjärnslinke, Nitellopsis obtusa

*svedsträfse, Chara braunii

Storsvampar

Säcksvampar

*Karstenella vernalis

*blåmjölkig storskål, Peziza saniosa

bombmurkla, Sarcosoma globosum

*brun rotskål, Sowerbyella brevispora

*dallerskål, Ascotremella faginea

*fjällig jordtunga, Geoglossum fallax

gul larvklubba, Cordyceps bifusispora

(C. dennisii)

*gullöra, Otidea concinna

gulmjölkig storskål, Peziza succosa

*hagjordtunga, Geoglossum starbaeckii

*hattmurklan Helvella oblongispora

*hattmurklan Helvella palustris

*hattmurklan Helvella pedunculata

hedskål, Plectania melastoma

*huvudlik svampklubba, Cordyceps capitata

hårig jordtunga, Trichoglossum hirsutum

*hättmurkla, Morchella semilibera

klotsporig murkla, Pseudorhizina

sphaerospora

*kronskål, Sarcosphaera crassa

lila storskål, Peziza gerardii

myrmurkling, Ascocoryne turficola

*olivjordtunga, Microglossum olivaceum

ollonskål, Ciboria batschiana

*plattad jordtunga, Geoglossum cookeianum

purpurbrun jordtunga, Geoglossum

atropurpureum

rosenskål, Leucoscypha ovilloides

*rotskålen Sowerbyella requisii

*rökpipsvamp, Urnula craterium

slät pokalmurkla, Helvella leucomelaena

sotmurkla, Helvella nigricans

svart jordtunga, Geoglossum umbratile

*tjockhorn, Xylaria polymorpha

*trollhand, Hypocreopsis lichenoides

*valköra, Otidea phlebophora

Gelésvampar

barrgråtagging, Protodontia piceicola

geléporing, Protomerulius caryae

(Aporpium c.)

*gelétratting, Tremiscus helvelloides

*skruvbusksvamp, Tremellodendropsis

tuberosa

Skinn, taggsvampar, fingersvampar, kantareller, tickor

Hypochnicium vellereum

alabasterskinn, Metulodontia nivea

*apelticka, Aurantioporus fissilis

*asptagging, Radulodon erikssonii

*aspvaxskinn, Phlebia bresadolae

blackticka, Junghuhnia collabens

*blek borstticka, Trametes trogii

*borsttagging, Gloiodon strigosus

*brandtaggsvamp, Hydnellum auratile

brandticka, Pycnoporellus fulgens

brokigt jodskinn, Amylocorticium

subincarnatum

*brödmärgsticka, Perenniporia

medulla-panis

*citronporing, Antrodiella citrinella

doftskinn, Cystostereum murraii

doftticka (nordlig anisticka),

Haploporus odorus

ekticka, Phellinus robustus

*fingerbägare, Clavicorona taxophila

finporing, Gelatoporia pannocincta

fjädergrynna, Granulocystis flabelliradiata

flagskinn, Ramaricium alboochraceum

fliköra, Thelephora anthocephala

fläckporing, Antrodia albobrunnea

*fransporing, Anomoporia myceliosa

grangråticka, Boletopsis leucomelaena

*grenticka, Polyporus umbellatus

gropticka, Postia guttulata

gräddticka, Perenniporia subacida

gräddvaxskinn, Phlebia diffissa

gröntagging, Kavinia alboviridis

guldvaxtagging, Mycoacia aurea

*gul mjukporing, Anomoporia albolutescens

gul taggsvamp, Hydnellum geogenium

gömskinnet Paullicorticium ansatum

hasselticka, Dichomitus campestris

*honungsticka, Antrodia mellita

huldreskinn, Hyphoderma involutum

hylsskinnet Repetobasidium vestitum

*kanelticka, Coltricia cinnamomea

*kantarellmussling, Plicaturopsis crispa

kantörsporing, Antrodiella americana

korallticka, Grifola frondosa

kristallticka, Skeletocutis stellae

*kritporing, Amyloporia crassa

krusbärsticka, Phylloporia ribis

kåpnålskinn, Tubulicrinis inornatus

kärnticka, Inocutis dryophila

lackticka, Ganoderma lucidum

lateritticka, Postia lateritia (P. lowei)

*lilaköttig taggsvamp, Sarcodon

fuligineoviolaceus

lilaporing, Skeletocutis lilacina

liten hjortticka, Datronia stereoides

*liten kandelabersvamp, Clavicorona

cristata

luddticka, Onnia tomentosa

luddvaxskinn, Phlebia longicystidia

luggskinn, Physodontia lundellii

lundknotterskinn, Hyphodontia alienata

lusporing, Skeletocutis jelicii

*lämmelporing, Piloporia sajanensis

lövviolticka, Trichaptum pargamenum

(T. biforme)

mjukporing, Anomoporia bombycina

mjölkskinn, Scytinostroma galactinum

*moss-slev, Cotylidia muscigena

*mörkskinn, Punctularia strigosozonata

*narrtagging, Kavinia himantia

nordtätskinn, Peniophora septentrionalis

oljetagging, Sistotrema raduloides

osticka, Skeletocutis odora

oxtungssvamp, Fistulina hepatica

*pälsticka, Inonotus hispidus

pärlskinn, Hyphoderma guttuliferum

*raggtaggsvamp, Hydnellum mirabile

rostskinn, Crustoderma dryinum

rostticka, Phellinus ferruginosus

*rutskinn, Xylobolus frustulatus

saffransfingersvamp, Ramariopsis crocea

sitkaporing, Amyloporia sitchensis

*skinntagging, Dentipellis fragilis

skorpticka, Dichomitus squalens

skuggskinn, Hypochniciellum

cremeoisabellinum

skumticka, Spongipellis spumeus

*sprickporing, Diplomitoporus crustulinus

*storporig brandticka, Pycnoporellus

alboluteus

*stor tratticka, Polyporus badius

*strimticka, Tyromyces canadensis

*stålskinnet Xenasma rimicola

*svavelskinn, Ceraceomyces sulphurinus

*sydlig anisticka, Trametes suaveolens

*taigaporing, Inonotopsis subiculosa

taigaskinn, Laurilia sulcata

taigatagging, Steccherinum litschaueri

tallharticka, Onnia triquetra

tallporing, Antrodia infirma

tallstocksticka, Gloeophyllum protractum

*tickan Perenniporia tenuis

tickan Postia hibernica

tickan Skeletocutis lenis

trubbskinn, Hyphoderma obtusum

*tyllskinn, Scytinostromella nannfeldtii

urskogsticka, Antrodia primaeva

vaxskinnet Phlebia diaphana

vaxskinnet Phlebia firma

vaxtagging, Mycoacia uda

veckticka, Antrodia pulvinascens

vedfingersvamp, Lentaria albovinacea

vedlavklubba, Multiclavula mucida

*violett fingersvamp, Clavaria zollingeri

violgubbe, Gomphus clavatus

*vit aspticka, Polyporus pseudobetulinus

vitt vaxskinn, Phlebia subulata

äggskinn, Hypochniciellum ovoideum

Skivlingar och soppar

Hydropus scabripes

*Lepista singeri

alflugsvamp, Amanita friabilis

alhätta, Mycena lammiensis

anisspindling, Cortinarius odorifer

*aprikostofsskivling, Pholiota subochracea

besk kastanjemusseron, Tricholoma

fracticum

blekmusseron, Tricholoma sulphurescens

*bleksopp, Boletus suspectus

blek stornopping, Entoloma scabropellis

blå gelémussling, Hohenbuehelia

atrocaerulea

*blåtryffel, Chamonixia caespitosa

*blåtrådshätta, Mycena cyanorhiza

bolmörtsskivling, Entoloma sinuatum

(E. eulividum)

borstskölding, Pluteus umbrosus

brandmusseron, Tricholoma aurantium

*bronssopp, Boletus appendiculatus

*brun ängsvaxskivling, Hygrocybe

colemanniana

bävermussling, Lentinellus castoreus

*cinnoberspindling, Cortinarius

cinnabarinus

*dadelvaxing, Hygrocybe spadicea

*djävulssopp, Boletus satanas

doftmusseron, Tricholoma dulciolens

doftmussling, Panus suavissimus

*droppklibbskivling, Limacella guttata

*droppskivling, Chamaemyces fracidus

dvärgmusseron, Tricholoma inocybeoides

dvärgtråding, Inocybe petiginosa

dryasriska (grönlandsriska), Lactarius

dryadophilus

fagerkremla, Russula lepida

*falsk rättikhätta, Mycena pelianthina

fibermusseron, Tricholoma inodermeum

*filtfotsbrosking, Marasmius torquescens

*fjällskivlingen Lepiota setulosa

*flamsopp, Boletus queletii

*frygisk spindling, Cortinarius phrygianus

föränderlig brosking, Marasmius wynnei

*gifttråding (gifttrådskivling),

Inocybe erubescens

glansbrosking, Marasmius cohaerens

*glansfoting, Mythicomyces corneipes

grenig nagelskivling, Microcollybia

racemosa (Collybia r.)

grynskivlingen Cystoderma niveum

grynskivlingen Cystoderma tuomikoskii

*grönfjällig fjällskivling, Lepiota grangei

*grönsporig skivling, Melanophyllum eyrei

*guldtrattskivling, Leucopaxillus subzonalis

*guldvaxskivling, Hygrophorus aureus

gul flugsvamp, Amanita gemmata

*gulsopp, Boletus gabretae

*gul strävsopp, Leccinum tessellatum

hasselnagelskivling, Microcollybia

verna (Collybia v.)

hinnskivling, Bolbitius reticulatus

hyacintvaxskivling, Hygrophorus

hyacinthinus

*jättekamskivling, Amanita ceciliae

kamkremlan Russula pectinatoides

kejsarskivling, Catathelasma imperiale

klibbtrattskivling, Singerocybe viscida

korpnopping, Entoloma corvinum

kryddspindling, Cortinarius percomis

kärrhonungsskivling, Armillaria ectypa

*kärrmusseron, Melanoleuca brachyspora

*kärrmussling, Hohenbuehelia longipes

*kärrödling, Entoloma rubrobasis

lilanopping, Entoloma euchroum

ljusskivig lerskivling, Hygrotrama schulzeri

*luddnagelskivling, Xerula longipes

*luden vitriska, Lactarius vellereus

*lundnopping, Entoloma queletii

*lädervaxing, Camarophyllus

russocoriaceus

mentolmusseron, Lepista glaucocana

*musseltråding, Inocybe mytiliodora

musseronvaxskivling, Hygrocybe fornicata

*myrtråding, Inocybe hirculus

*mörkoliv spindling, Cortinarius

olivaceofuscus

*naveltryffel, Elasmomyces mattirolianus

noppingen Entoloma cyanulum

*olivnopping, Entoloma olivaceotinctum

*olivspindling, Cortinarius venetus

*onyxmusseron, Calocybe onychina

piggtråding, Inocybe hystrix

pluggmusseron, Rhodocybe gemina

purpurbrun spindling, Cortinarius

anthracinus

pärontråding, Inocybe fraudans

*rodnadstråding, Inocybe pudica

*rotsopp, Boletus radicans

*rutkremla, Russula virescens

*rävriska, Lactarius fulvissimus

*rödflammig tråding, Inocybe godeyi

*rödfotad läderkremla, Russula olivacea

*sepiavaxskivling, Hygrocybe ovina

skäggvaxskivling, Hygrophorus

inocybiformis

slemringad vaxskivling, Hygrophorus

gliocyclus

slidskivlingen Volvariella reidii

*slöjmussling, Pleurotus calyptratus

*slöjvaxskivling, Hygrophorus

purpurascens

smultronkantarell, Hygrophoropsis morganii

*stinkbrosking, Micromphale foetidum

stinkriska, Lactarius serifluus

*stinktrattskivling, Clitocybe hydrogramma

*stinkvaxing, Hygrotrama foetens

stjärntråding, Inocybe asterospora

stor lilariska, Lactarius violascens

*stubbsopp, Pulveroboletus lignicola

sumpåkerskivling, Agrocybe paludosa

säckkamskivling, Amanita magnivolvata

tandtråding, Inocybe appendiculata

*trattskivlingen Clitocybe fennica

trattskivlingen Clitocybe gigas

*trattskivlingen Clitocybe gilvaoides

*trådingen Inocybe cryptocystis

trådingen Inocybe fuscidula

var. bisporigera

trådingen Inocybe squarrosa

*trådingen Inocybe urceolicystis

*tvåfärgsnopping, Entoloma tjallingiorum

*tårtofsskivling, Pholiota albocrenulata

*tätskivling, Baeospora myriadophylla

vaxskivlingen Hygrophorus pacificus

*vedfjällskivling, Lepiota lignicola

*vinterhätta, Mycena tintinnabulum

vit arommusseron, Lepista albofragrans

*vit fjällskivling, Lepiota alba

*vitflockig tråding, Inocybe multicoronata

vit grynskivling, Cystoderma ambrosii

vittoppig tråding, Inocybe inodora

Buksvampar

*dvärgjordstjärna, Geastrum schmidelii

gul äggsvamp, Bovista dryina

igelkottsröksvamp, Lycoperdon echinatum

jätteröksvamp, Langermannia gigantea

*kantjordstjärna, Geastrum striatum

*kopparäggsvamp, Bovista tomentosa

*kragjordstjärna, Geastrum triplex

*kärröksvamp, Lycoperdon caudatum

*liten jordstjärna, Geastrum minimum

*liten stinksvamp, Mutinus caninus

*sumpäggsvamp, Bovista paludosa

*vit stjälkröksvamp, Tulostoma niveum

*tryffeln Sclerogaster compactus

Mikrosvampar

alskvistmjöldagg, Erysiphe vernalis

bergssloksot, Urocystis melicae

blekstarrsot, Anthracoidea pseudirregularis

*desmeknoppsrost, Puccinia adoxae

*finnrosrost, Phragmidium kamtschatkae

isvedelrost, Uromyces phacae-frigidae

*jättestarrsot, Farysia thuemenii

*kattfotsot, Entyloma antennariae

knärotsrost, Uredo goodyerae

lappblågullsrost, Puccinia polemonii

molkegrovrost, Miyagia pseudosphaeria

rörflensot, Ustilago echinata

*salttågsbladsot, Urocystis tothii

salttågskapselsot, Ustilago abstrusa

sandstarrsot, Anthracoidea arenaria

sotstarrsot, Anthracoidea altera

*strutbräkenrost, Uredinopsis

struthiopteridis

sumpnoppasot, Entyloma magnusii

*trolldruvesot, Urocystis carcinodes

ängsstarrsot, Anthracoidea hostianae

Lavar

almlav, Gyalecta ulmi

aspgelélav, Collema subnigrescens

*blekskaftad nållav, Chaenotheca cinerea

*broktagel (brokig tagellav), Bryoria

bicolor

*brunfjällig skivlav, Lecidea lurida

(Psora l.)

brunpudrad nållav, Chaenotheca gracillima

*busklaven Dactylina ramulosa

bägarlaven Cladonia luteoalba

dvärgskinnlav, Leptogium subtile

*dvärgskägglav, Usnea glabrata

*ekspiklav, Calicium quercinum

*elfenbenslav, Heterodermia speciosa

*filtlaven Peltigera retifoveata

*finflikig brosklav, Ramalina roeslerii

fjällig svavellav, Fulgensia bracteata

flikbägarlav, Cladonia caespiticia

*forsgytterlav, Fuscopannaria

confusa (Pannaria c.)

glanstagel, Bryoria nitidula

*grovkorning örnlav, Ochrolechia subviridis

*grynig påskrislav, Stereocaulon

incrustatum

gråblå skinnlav, Leptogium cyanescens

gul porlav, Pertusaria flavida

gulpudrad spiklav, Calicium adspersum

*hål-lav, Menegazzia terebrata

jordkraterlav, Gyalecta geoica

*jordlaven Catapyrenium squamulosum

jämtkraterlav, Gyalecta kukriensis

jättesköldlav, Cetrelia olivetorum

*kalklav, Endocarpon adscendens

*kantlaven Lecanora laatokkaënsis

*klot-tegellav, Psora globifera

knölbrosklav, Ramalina capitata

kortskaftad ärgspik, Microcalicium ahlneri

*kvistspik, Phaeocalicium populneum

lavkorall, Dendriscocaulon umhausense

*liten aspgelélav (liten gelélav),

Collema curtisporum

*liten blekspik, Sclerophora peronella

*liten kalklav, Endocarpon pusillum

liten sotlav, Cyphelium karelicum

långskaftad ärgspik, Microcalicium

arenarium

*långt broktagel, Bryoria tenuis s. lat.

*läderlappslav, Collema nigrescens

matt orangelav, Caloplaca decipiens

*mångflikig gelélav, Collema multipartitum

mörk blåslav, Hypogymnia austerodes

mörk rödprick, Arthonia incarnata

*njurlaven Nephroma helveticum

nordlig filtlav, Peltigera elisabethae

nordlig tegellav, Psora rubiformis

*norsk näverlav, Platismatia norvegica

*parknållav, Chaenotheca hispidula

porlav, Pertusaria pertusa

*raggkranslav, Phaeophyscia kairamoi

*rikfruktig rosettlav, Physcia phaea

ringlav, Evernia divaricata

rosa skärelav, Schismatomma pericleum

*rosettgelélav, Collema fragrans

rosettorangelav, Caloplaca thallincola

*rödbrun blekspik, Sclerophora coniophaea

seg gelélav, Collema tenax

*serpentinkalklav, Endocarpon psorodeum

silverlav, Parmelina tiliacea (Parmelia t.)

skivlaven Miriquidica lulensis

skorplaven Leucocarpia biatorella

skrovellav, Lobaria scrobiculata

*skuggkraterlav, Gyalecta friesii

*skuggorangelav, Caloplaca lucifuga

*skuggspiklav, Calicium lenticulare

*sköldlaven Melanelia glabra

(Parmelia g.)

*sköldlaven Parmelia pastillifera

*smalskaftlav, Cybebe gracilenta

smal skinnlav, Leptogium plicatile

snöbollslav, Pertusaria hemisphaerica

*stiftbroktagel, Bryoria smithii

*stiftsköldlav, Neofuscelia verruculifera

(Parmelia v.)

*stor kolvlav, Pilophorus robustus

*sträv skägglav, Usnea scabrata s.lat

svavelgul kantlav, Lecanora epanora

*sydlig sotlav, Cyphelium notarisii

*torvbägarlav, Cladonia incrassata

trubbig brosklav, Ramalina obtusata

trådbrosklav, Ramalina thrausta

*violettgrå tagellav, Bryoria nadvornikiana

vitfinger, Siphula ceratites

vulkanlav, Conotrema populorum

*västlig njurlav, Nephroma laevigatum

åttasporig säck, Solorina octospora

*ädellav, Megalaria grossa

älghornslav, Cladonia foliacea

Ryggradsdjur

Däggdjur

*fjällräv, Alopex lagopus

flygekorre, Pteromys volans

*fransfladdermus, Myotis nattereri

*saimensäl, Phoca hispida saimensis

*trädgårdssovare, Eliomys quercinus

Fåglar

*bergand, Aythya marila

*berglärka, Eremophila alpestris

*dubbelbeckasin, Gallinago media

fiskgjuse, Pandion haliaetus

*fjällgås, Anser erythropus

*fjälluggla, Nyctea scandiaca

gråspett, Picus canus

*havsörn, Haliaeetus albicilla

*jaktfalk, Falco rusticolus

*kornknarr, Crex crex

*kungsörn, Aquila chrysaetos

lärkfalk, Falco subbuteo

mindre flugsnappare, Ficedula parva

mindre hackspett, Dendrocopos minor

myrspov, Limosa lapponica

nattskärra, Caprimulgus europaeus

*pilgrimsfalk, Falco peregrinus

silltrut, Larus fuscus

sjöorre, Melanitta nigra

*skräntärna, Sterna caspia

smålom, Gavia stellata

stenfalk, Falco columbarius

stjärtmes, Aegithalos caudatus

storlom, Gavia arctica

strömstare, Cinclus cinclus

*större skrikörn, Aquila clanga

*sydlig kärrsnäppa, Calidris alpina schinzii

*tereksnäppa, Xenus cinereus

tornfalk, Falco tinnunculus

*trädlärka, Lullula arborea

*vitryggig hackspett, Dendrocopos leucotos

Kräldjur

*större vattensalamander, Triturus cristatus

Ryggradslösa djur

Ringmaskar

*blodigel, Hirudo medicinalis

Blötdjur

bredbandad skimmersnäcka, Aegopinella

nitidula

djupbottenmussla, Pisidium subtilestriatum

dvärghornsnäcka, Carychium minimum

*flodpärlmussla, Margaritifera

margaritifera

grönskimmersnäcka, Aegopinella pura

kalkgrynsnäcka, Vertigo genesii

kristallsnäcka, Vitrea crystallina

kärrgrynsnäcka, Vertigo geyeri

*lappgrynsnäcka, Columella columella

löksnäcka, Oxychilus alliarius

mindre tornsnäcka, Ena obscura

nordgrynsnäcka, Vertigo modesta arctica

platt kristallsnäcka, Vitrea contracta

*rak spolsnäcka, Cochlodina orthostoma

smal grynsnäcka, Vertigo angustior

smågrynsnäcka, Vertigo pygmaea

*strimmig spolsnäcka, Clausilia dubia

sydärtmussla, Pisidium supinum

taggsnäcka, Acanthinula aculeata

tandsnäcka, Perforatella bidentata

tjockskalig målarmussla, Unio crassus

*östspolsnäcka, Bulgarica cana

Leddjur

Spindeldjur

Ceraticelus bulbosus

Colobocyba biscissa

Drassyllus exiguus

*Titanoeca quadriguttata

dvärgspindeln Erigone welchi

*hjulspindeln Aculepeira ceropegia

*hjulspindeln Araneus angulatus

hjulspindeln Araneus saevus

hoppspindeln Pellenes tripunctatus

krabbspindeln Xysticus cambridgei

mattvävarspindeln Acartauchenis scurrilis

mattvävarspindeln Centromerus persimilis

mattvävarspindeln

Metapanamomops kaestneri

mattvävarspindeln Mioxena blanda

mattvävarspindeln Peponocranium

praeceps

mattvävarspindeln Rhaebothorax foveata

*mattvävarspindeln Satilatlas britteni

*plattbukspindeln Berlandina cinerea

plattbukspindeln Micaria formicaria

plattbukspindeln Micaria fulgens

plattbukspindeln Zelotes electus

taggfotspindeln Zora parallela

trattspindeln Cicurina cicur

vargspindeln Aulonia albimana

Kräftdjur

märklkräftan Gammaracanthus lacustris

Dubbelfotingar

dubbelfotingen Cylindroiulus londinensis

*dubbelfotingen Iulus scanicus

Enkelfotingar

*jordkryparen Brachygeophilus

truncorum

*jordkryparen Geophilus electricus

Insekter

Dagsländor

flodmyggdagslända, Brachycercus harrisella

mörk älvdagslända, Habrophlebia fusca

polsk smådagslända, Baetis liebenauae

Trollsländor

*grön mosaikslända, Aeshna viridis

*möflickslända, Coenagrion puella

stor mosaikslända, Aeshna crenata

tundraglanstrollslända, Somatochlora

sahlbergi

*östlig trollslända, Libellula fulva

Bäcksländor

*brun mossbäckslända, Rhabdiopteryx

acuminata

*gråvingad källbäckslända, Nemoura

dubitans

liten löparbäckslända, Isoperla difformis

mindre lobbäckslända, Protonemura

intricata

stor rovbäckslända, Isogenus nubecula

Hopprätvingar

*blåvingad gräshoppa, Sphingonotus

coerulans

*rosenvingad gräshoppa, Bryodema

tuberculatum

*trumgräshoppa, Psophus stridulus

Skinnbaggar

*aspbarklus, Aradus truncatus

backfrölus, Pionosomus varius

barkdvärglus, Ceratocombus corticalis

*brandbarklus, Aradus angularis

brokbarklus, Tritomegas bicolor

*brännbarklus, Aradus signaticornis

bäckbuksimmare, Sigara hellensi

bäcklus, Aphelocheirus aestivalis

bäckvattenmätare, Gerris najas

dammbuksimmare, Sigara longipalis

dynfrölus, Drymus pilicornis

dynmarklus, Ochetostethus nanus

fältfrölus, Gonianotus marginepunctatus

jallabärfis, Jalla dumosa

jolsterbärfis, Elasmostethus brevis

myrvattenmätare, Gerris sphagnetorum

nordlig buksimmare, Sigara fallenoidea

plattlus, Aneurus avenius

sandsvingellus, Phimodera humeralis

*sotbarklus, Aradus laeviusculus

större strålus, Chorosoma schillingi

svartbarklus, Aradus erosus

svedbarklus, Aradus crenaticollis

timjefrölus, Tropistethus holosericeus

vialkantlus, Nemocoris falleni

vinkelbärfis, Troilus luridus

Växtsugare

almparkstrit, Typhlocyba bifasciata

*backsångstrit, Cicadetta montana

barkstrit, Cixidia confinis

lappbarkstrit, Cixidia lapponica

sandstarrstrit, Kelisia sabulicola

Nätvingar

*jutlandssvampslända, Sisyra jutlandica

Reuters florslända, Nineta inpunctata

Fjärilar

*absintkapuschongfly, Cucullia absinthii

allmän taggmätare, Aplocera plagiata

allmän ängssmygare (nordlig),

Hesperia comma catena

almgallvecklare, Trachysmia schreibersiana

almögonlappmal, Bucculatrix albedinella

*Amathusias pärlemorfjäril,

Clossiana titania

*apollofjäril, Parnassius apollo

barrskogslavfly, Poliobrya umovii

*Batonblåvinge, Pseudophilotes baton

blomrismätare, Aspitates gilvaria

blomvisslare, Pyrgus andromedae

blåeldskäckmal, Tinagma ocnerostomellum

*blåfläckad lövmätare, Scopula decorata

blågrå fältmätare, Entephria nobiliaria

blåklintplattmal, Agonopterix laterella

boknätfjäril, Hypodryas maturna

*bokstavsmott, Diasemia reticularis

bredbrämad bastardsvärmare, Zygaena

lonicerae

brunaktigt tofsfly, Polypogon lunalis

(Herminia l.)

bruntecknat fjällfly, Xestia brunneopicta

Donzels blåvinge, Pseudoaricia nicias

Dovrefjällfly, Lasionycta leucocycla

dovrensis

dubbelbandat purpurljusmott, Pyrausta

ostrinalis

dvärgpärlemorfjäril, Clossiana improba

*dårgräsfjäril, Lopinga achine

ekmolnmott, Microthrix similella

estnisk fältmätare, Epirrhoe tartuensis

*fetörtsblåvinge, Scolitantides orion

fjällhedfly, Xestia lyngei

fjällsippdvärgmal, Stigmella dryadella

fjällsippefilosofmal, Aristotelia heliacella

fjällsippesäckmal, Coleophora unigenella

*färgkullekorgmal, Metzneria santolinella

förgyllt metallfly, Lamprotes c-aureum

föränderligt lundfly, Lacanobia w-latinum

*glasörtsäckmal, Coleophora salicorniae

grågult molnmott, Sciota lucipetella

gråkantad pärlemorfjäril (nordlig),

Clossiana thore borealis

gråkantad pärlemorfjäril (sydlig),

Clossiana thore thore

grå rallarroskorthuvudmal, Scythris

noricella

grått ekbladmott, Acrobasis sodalella

grönaktig lavmätare, Cleorodes lichenaria

gröngul höfjäril, Colias tyche (C. nastes)

guldfläckig igelkottsspinnare, Hyphoraia

aulica

guldpudrad fältmätare, Entephria

flavicinctata

gulgrått stråfly, Photedes brevilinea

gulryggig fältmätare, Ecliptopera capitata

gäck, Trichosea ludifica

hårflokeplattmal, Depressaria chaerophylli

högnordisk blåvinge, Agriades glandon

högnordisk gräsfjäril, Erebia medusa

högnordisk höfjäril, Colias hecla

högnordiskt fjällfly, Lasionycta staudingeri

hökblomsternätfjäril, Melitaea cinxia

jungfrulinfly, Phytometra viridaria

jättesvampmal, Scardia boletella

kalkögonlappmal, Bucculatrix artemisiella

karelsk snedbandvecklare, Clepsis

lindebergi

karelsk trågspinnare, Nola karelica

kattunvisslare, Pyrgus alveus

kilstreckad hedblomstersäckmal,

Coleophora caelebipennella

klipp-palpmossmal, Aplota kadeniella

*kovetenätfjäril, Melitaea diamina

*krönt malmätare, Chloroclystis

v-ata relicta

*Lienigljusmott, Pyralis lienigialis

linvecklare, Cochylis epilinana

*luzernvecklare, Cydia medicaginis

mindre ekbarkdvärgmal, Ectoedemia

atrifrontella

mindre träddödare, Lamellocossus terebra

*mjölkörtsspinnare, Lemonia dumi

mnemosynefjäril, Parnassius mnemosyne

nejlikmalmätare, Eupithecia fennoscandica

nordisk igelkottsspinnare, Acerbia alpina

nordiskt jordfly, Xestia borealis

*norsknoppemal, Digitivalva reticulella

olivfärgad stjärnblomsäckmal, Coleophora

lithargyrinella

paddbärsmätare, Baptria tibiale

pantermätare, Pseudopanthera macularia

pestrotsfly, Hydraecia petasitis

*prästkragekorgmal, Isophrictis

anthemidella

*radsprötat timjanfjädermott, Merrifieldia

tridactylus (Pterophorus t.)

rostfärgad bladspinnare, Gastropacha

quercifolia

rödpudrad lövmätare, Idaea muricata

*sandnejlikegalmal, Caryocolum

schleichi arenariellum

sandsvingelminerarmal, Elachista bruuni

sandängsfly, Apamea anceps

sidengult ängsmott, Paratalanta hyalinalis

(Microstega h.)

silverfläckat kapuschongfly, Cucullia

argentea

*silvertecknad ögonlappmal, Bucculatrix

argentisignella

*skuggsorgmal, Ethmia terminella

*skägglavmätare, Alcis jubatus

slåttergräsfjäril, Maniola jurtina

*smalsprötad bastardsvärmare,

Zygaena osterodensis

smygstekellik glasvinge, Bembecia

ichneumoniformis (B. scopigera)

*småvinge, Cupido minimus

snedstreckad ekstyltmal, Acrocercops

brongniardellus

snedstreckad lövmätare, Scopula virgulata

snyltstekellik glasvinge, Synanthedon

mesiaeformis

solfly, Panemeria tenebrata

spåtistelfjädermott, Calyciphora xerodactyla

*stor guldvinge, Lycaena dispar

*strandlövmätare, Scopula corrivalaria

strecktecknat aftonfly, Acronicta strigosa

*större fältmalortotvecklare, Cochylidia

richteriana

svartbrun klaffmätare, Philereme

transversata

svartfläckat glansfly, Neustrotia candidula

*svartfläckig blåvinge, Maculinea arion

*svartvit säckmal, Coleophora albella

syrenmätare, Apeira syringaria

*såpörtmal, Caryocolum petryi

tandad lundmätare, Thalera fimbrialis

*tandmott, Cynaeda dentalis

treuddtecknat aftonfly, Acronicta tridens

*triftfilosofmal, Aristotelia brizella

törelskottvecklare, Lobesia euphorbiana

vattenskräppemott, Ostrinia palustralis

violett guldvinge, Lycaena helle

vitgrått träfly, Lithophane ornitopus

vit gräsminerarmal, Mendesia farinella

*vitstrimmigt sandgräsmott, Catoptria

fulgidella

vågbandat vecklarfly, Ipimorpha contusa

Zetterstedts hedfly, Sympistis nigrita

zetterstedtii

ängsdvärgmal, Trifurcula subnitidella

ängsrutemal, Ethmia pyrausta

*ängsväddantennmal, Nemophora

cupriacella

*ärenprisnätfjäril, Eurodryas aurinia

Nattsländor

Arctopsyche ladogensis

Asynarchus thedenii

Glossosoma nylanderi

björnspinnarlik nattslända, Semblis

phalaenoides

rotfjärillik nattslända, Semblis atrata

Tvåvingar

allmän vedblomfluga, Temnostoma apiforme

backstilettfluga, Cliorismia ardea

busksnörpblomfluga, Sphegina clunipes

bäcksnörpblomfluga, Sphegina kimakowici

*eremitvedfluga, Xylophagus junki

*getinglik blomfluga, Sphecomyia

vespiformis

getinglik svampmygga, Keroplatus

tipuloides

*karelsk barkfluga, Xylomya czekanovskii

(Solva interrupta)

*kronblomfluga, Doros profuges

källdansfluga, Clinocera wesmaeli

lövträdsblomfluga, Spilomyia diophthalma

nordlig snörpblomfluga, Sphegina montana

ostlig snörpblomfluga, Sphegina sibirica

*savblomfluga, Ceriana conopsoides

savtickfluga, Neoalticomerus formosus

*smalbandad urskogsmygga, Pachyneura

fasciata

stekelvedblomfluga, Temnostoma

vespiforme

*stubblomfluga, Brachypalpus laphriformis

stubbträfluga, Hendelia beckeri

*svartbandad stekelfluga, Conops strigata

urskogsvedblomfluga, Temnostoma

bombylans

*urskogsvedfluga, Xylophagus ater

ängsgräsfluga, Anomalchaeta guttipennis

ängssnörpblomfluga, Sphegina spheginea

ängsstilettfluga, Cliorismia rustica

Loppor

flygekorrsloppa, Monopsyllus indages

indages

Steklar

Caenolyda reticulata

Dolichomitus imperator

Hartigia linearis

Methocha ichneumonides

Nematus lonicerae

Nematus tavastiensis

Pamphilius nemorum

Pontania reticulatae

Pontopristia boreoalpina

Pristiphora sootryeni

Pseudoheptamelus runari

Rophites vulgaris

Xiphydria prolongata

bladstekeln Tenthredo eversmannii

*bladstekeln Tenthredo omissa

bladstekeln Tenthredo rossii

*bladstekeln Ussurinus nobilis

buksamlarbiet Coelioxys lanceolata

buksamlarbiet Coelioxys vectis

buksamlarbiet Dioxys tridentata

buksamlarbiet Megachile bombycina

*bålgeting, Vespa crabro

glänsande tjuvstekel, Cleptes nitidulus

grävstekeln Ammophila campestris

grävstekeln Belomicrus borealis

grävstekeln Pemphredon balticus

grävstekeln Pemphredon fennicus

grävstekeln Podalonia affinis

grävstekeln Stigmus pendulus

guldstekeln Hedychridium zelleri

klubbhornstekeln Abia candens

klubbhornstekeln Abia sericea

klubbhornstekeln Aenoabia bifida

kustjordmyra, Lasius meridionalis

mosshumla, Bombus laevis

mushumla, Bombus muscorum

myrstekeln Tiphia minuta

parasitbiet Nomada armata

sandbiet Andrena hattorfiana

sandbiet Andrena labialis

sandbiet Andrena pilipes

slembiet Colletes marginatus

smalbiet Lasioglossum quadrinotatulum

solitärgetingen Ancistrocerus antilope

solitärgetingen Ancistrocerus nigricornis

solitärgetingen Ancistrocerus parietum

solitärgetingen Odynerus melanocephalus

solitärgetingen Odynerus reniformis

solitärgetingen Symmorphus crassicornis

solitärgetingen Symmorphus fuscipes

solitärgetingen Symmorphus murarius

*stormhattshumla, Bombus consobrinus

*svart hästmyra, Campnotus vagus

trädgårdssnylthumla, Psithyrus barbutellus

vägstekeln Aporinellus sexmaculatus

vägstekeln Homonotus sanguinolentus

Skalbaggar

Cis fissicornis

*Onthophagus gibbulus

Trichonyx sulcicollis

*almbock, Rhamnusium bicolor

*almvedvivel, Cossonus cylindricus

alpraktbagge, Dicerca alni

asbaggen Thanatophilus dispar

*aspbarkborre, Xyleborus cryptographus

*aspborre, Trypophloeus asperatus

*avlång barkborre, Orthotomicus longicollis

*barkbaggen Bothrideres contractus

*barkborren Trypophloeus discedens

barrpraktbagge, Dicerca moesta

bastborren Carphoborus minimus

becksvart kamklobagge, Prionychus

melanarius

bladbaggen Pachnephorus pilosus

bladhorningen Psammodius sulcicollis

*blek dvärgtickborre, Wagaicis wagai

blomvassbock, Donacia tomentosa

*blåglänsad svartbagge, Platydema

violaceum

blå praktbagge, Melanophila cyanea

*blå smalpraktbagge, Agrilus

pseudocyaneus

*blåvingad frölöpare, Harpalus rubripes

*bolmörtjordloppa, Psylliodes hyoscyami

brandpraktbagge, Oxypteris acuminata

(Melanophila a.)

brandsvartlöpare, Pterostichus

quadrifoveolatus

bredhalsad tornbagge, Tomoxia bucephala

*bred lindbock, Mesosa myops

*bred sandbagge, Aegialia arenaria

*brondglänsande nållöpare, Bembidion

aeneum

*bropålbagge, Ditylus laevis

brunbaggen Eustrophus dermestoides

brun fläckpraktbagge, Buprestis

novemmaculata

*brun guldbagge, Liocola marmorata

brunhuvad spolbagge, Scraptia fuscula

bäckbaggen Normandia nitens

*cinnoberbagge, Cucujus cinnaberinus

djupsvart skuggbagge, Melandrya dubia

dvärgbjörksfallbagge, Cryptocephalus

cruciger

dykaren Agabus infuscatus

dykaren Agabus paludosus

*dykaren Deronectes latus

dykaren Hydroporus elongatulus

*dykaren Rhantus fennicus

dyngbaggen Aphodius foetens

dyngbaggen Aphodius ictericus

*dyngbaggen Aphodius merdarius

dyngbaggen Aphodius niger

dyngbaggen Aphodius plagiatus

*dyngbaggen Aphodius serotinus

dyngbaggen Aphodius sordidus

*dyngbaggen Aphodius subterraneus

ekmulmbagge, Pentaphyllus testaceus

*eksplintbagge, Lyctus linearis

*eremitbagge, Osmoderma eremita

femtonfläckig nyckelpiga, Calvia

quindecimguttata

*fläckig lindbock, Chlorophorus herbsti

fuktbaggen Atomaria nigripennis

fyrfläckig nyckelpiga, Platynaspis

luteorubra

fyrkantfläckig nyckelpiga, Oenopia

conglobata

getingbock, Clytus arietis

glansbaggen Cryptarcha strigata

glansbaggen Epuraea guttata

grov tallkapuschongbagge, Stephanopachys

substriatus

*gulfläckig skuggbagge, Dircaea

quadriguttata

gulfläckig ögonbagge, Phytobaenus

amabilis

gulglänsande rörbock, Donacia aureocincta

*gul skinnarbagge, Dendroxena

quadrimaculata

gulstrimlad fallbagge, Pachybrachis

hieroglyphicus

gångbaggen Cerylon impressum

*halvknäpparen Eucnemis capucina

halvknäpparen Microrhagus lepidus

*halvknäpparen Xylophilus corticalis

havsstrandlöpare, Bembidion andreae

hedspolvivel, Coniocleonus nebulosus

*hårig blombock, Leptura pubescens

*jordlöparen Bembidion monticola

kasgräsbock, Donacia fennica

klubbhornsbaggen Claviger testaceus

klubbhornsbaggen Plectophloeus nitidus

*knäpparen Ampedus cinnabarinus

knäpparen Ampedus nigroflavus

knäpparen Ampedus praeustus

*knäpparen Ampedus sanguineus

*knäpparen Drapetes mordelloides

knäpparen Lacon fasciatus

*knäpparen Lacon lepidopterus

*knäpparen Pseudanostirus globicollis

knäpparen Selatosomus nigricornis

kolskinnarbagge, Silpha obscura

kolsvart kamklobagge, Prionychus ater

*kolsvart skuggbagge, Melandrya barbata

kornig sandsvartbagge, Opatrum sabulosum

korthornad ögonbagge, Pseudeuglenes

pentatomus

korthårig blombock, Acmaeops

septentrionis

kortvingen Acrolocha striata

kortvingen Acrolocha sulcula

kortvingen Anthobium fusculum

kortvingen Atheta autumnalis

kortvingen Atheta hyperborea

kortvingen Anopleta janssoni (Atheta j.)

kortvingen Bledius fontinalis

kortvingen Bledius longulus

kortvingen Bledius terebrans

*kortvingen Carphacis striatus

kortvingen Cyphaea latiuscula

*kortvingen Gabrius bescidicus

kortvingen Hapalarea pygmaea

kortvingen Omalium excavatum

kortvingen Philonthus diversipennis

kortvingen Philonthus longicornis

kortvingen Platystethus capito

kortvingen Tachinus fimetarius

krumbent klotvivel, Strophosoma fulvicorne

kullerlöpare, Carabus convexus

kullrig skinnarbagge, Silpha tristis

kålgallvivel, Ceutorhynchus pleurostigma

källkvicklöpare, Bembidion stephensi

*körsbärsbagge, Orsodacne cerasi

*lindpraktbagge, Poecilonota rutilans

(Scintillatrix r.)

*liten albock, Poecilium alni

(Phymatodes a.)

liten borstkulbagge, Chaetophora spinosa

liten timmerman, Acanthocinus griseus

*ljusbrun taggbock, Tragosoma depsarium

lundkortvingen Quedius assimilis

långhornad droppbagge,

Scaphisoma balcanicum

*långvingad knähornskortvinge, Hypnogyra

glabra

mindre barkplattbagge, Pytho abieticola

mindre blåoxe, Platycerus caraboides

mindre guldfallbagge, Cryptocephalus

hypochoeridis

*mindre källarlöpare, Laemostenus terricola

mindre linjordloppa, Longitarsus parvulus

mindre lungörtvivel, Ceutorhynchus

pallidicornis

mindre sandvitevivel, Ceutorhynchus

hampei

mycelbaggen Agathidium pallidum

*mycelbaggen Agathidium pulchellum

mycelbaggen Leiodes badia

mycelbaggen Leiodes fracta

myrfrölöpare, Harpalus nigritarsis

*Mäklins halvknäppare, Dirrhagofarsus

attenuatus (Rhacopus a.)

mögelbaggen Corticaria planula

mörkbaggen Thymalus limbatus

*mörk blombock, Leptura thoracica

nordlig barkbock, Tetropium aquilonium

nordlig drevbagge, Ecanus glaber

*nordlig granbock, Monochamus urussovi

nordig lundkortvinge, Quedius lundbergi

*nordlig rödvingeknäppare, Ampedus

suecicus

nyckelpigan Hyperaspis inexpectata

nässelsnärjevivel, Smicronyx smreczynskii

nästtjuvbagge, Ptinus sexpunctatus

olikformad blombock, Stenocorus

meridianus

plattbaggen Airaphilus perangustus

plattbaggen Silvanus unidentatus

*plattbaggen Uleiota planata

platthöftbaggen Eucinetus caucasicus

*plattpannad stumpbagge, Margarinotus

neglectus

*platt stumpbagge, Hololepta plana

praktsammetslöpare, Chlaenius costulatus

punktbaggen Sacium pusillum

rödbent blombock, Leptura maculata

rödbent vedvivel, Dryophthorus corticalis

*rödhalsad skuggbagge, Phryganophilus

ruficollis

*rödhalsad svartbagge, Oplocephala

haemorrhoidalis

*rödhalsad timmerbock, Phymatodes

testaceus

rödspetsad blåsbagge, Malachius aeneus

*rörbocken Donacia marginata

rörbocken Donacia simplex

Sahlbergs halvknäppare, Rhacopus

sahlbergi

*sexfläckig barkglansbagge, Ipidia

sexguttata

*sexfläckig blombock, Anoplodera

sexguttata

silverhårig storkortvinge, Dinothenarus

pubescens

skrovlig flatbagge, Calitys scabra

skäckig dubbelklobagge, Scotodes annulatus

slät sandsvampbagge, Crypticus quisquilius

slät tallkapuschongbagge, Stephanopachus

linearis

*slätvingad bingelvivel, Tropiphorus

terricola

*smalbandad ekbrokbock, Plagionotus

arcuatus

smal parasitbagge, Pelecotoma fennica

*smal skuggbagge, Boros schneideri

smal slemvivel, Cionus longicollis

*smalvingad blombock, Strangalia

attenuata

småknäpparen Trixagus caucasicus

*småknäpparen Trixagus duvalii

småögd lundkortvinge, Quedius microps

sodaörtvivel, Chromoderus affinis

*spetviveln Apion columbinum

spetsviveln Apion melancholicum

Stockmanns fjädervinge, Ptiliolum

stockmanni

stor flatbagge, Peltis grossa

storfläckig plattnosbagge, Tropideres

dorsalis

stor klobagge, Stenelmis canaliculata

*stor natebock, Macroplea pubipennis

stor plattnosbagge, Platyrhinus resinosus

*stor vedvivel, Cossonus parallelepipedus

strandgravlöpare, Pterostichus aterrimus

*stumpbaggen Acritus minutus

*stumpbaggen Cylister oblongus

*stumpbaggen Hister bissexstriatus

stumpbaggen Hister funestus

stumpbaggen Hypocaccus rugiceps

stumpbaggen Margarinotus purpurascens

*stumpbaggen Paromalus flavicornis

stumpbaggen Plegaderus caesus

*stumpbaggen Teretrius fabricii

*större barkplattbagge, Pytho kolwensis

större korslöpare, Panagaeus cruxmajor

större lungörtvivel, Ceutorhynchus larvatus

större sandvitevivel, Ceutorhynchus ignitus

svartbaggen, Corticeus fraxini,

svartbaggen, Corticeus longulus

svartbaggen, Mycetochara humeralis

svartbent blombock, Leptura nigricpes

svartfläckig aspvedbock, Saperda perforata

*svart smalpraktbagge, Agrilus ater

svarthornad sammetslöpare,

Chlaenius nigricornis

svarthårig kvistbock, Pogonocherus hispidus

*svart kalglansbagge, Cyllodes ater

*svart majbagge, Meloe proscarabaeus

*svartoxe, Ceruchus chysomelinus

svart slamvivel, Bagous petro

svart svampkortvinge, Oxyporus

mannerheimii

*svedjelöpare, Sericoda bogemannii

(Agonum b.)

*sågtandad mycelbagge, Liodopria

serricornis

*tegelröd blombock, Nivellia sanguinosa

*tibastpraktbagge, Agrilus integerrimus

torvlöpare, Bembidion humerale

*trubbtandad lövknäppare, Athous mutilatus

trädsvampbaggen Combocerus glaber

trägnagaren Dorcatoma substriata

(D. serra)

*trägnagaren Xyletinus tremulicola

tvärbandad lindbock, Oplosia fennica

tätpunkterad sandstumpbagge, Saprinus

immundus

umbrabagge, Zavaljus brunneus

(Eicolyctys b.)

urskogsänger, Dermestes palmi

vattenbaggen Haliplus varius

vedsvampbaggen Mycetophagus

quadripustulatus

viveln Baris artemisiae

viveln Ceutorhynchus puncticollis

viveln Nanophyes sahlbergi

viveln Thamiocolus sahlbergi

vågbandad skinnarbagge, Aclypea undata

vågbandad tickbagge, Orchesia undulata

väglöparen Ophonus puncticollis Bilaga 5

I HABITATDIREKTIVETS BILAGA IV (a) NÄMNDA DJURARTER SOM FÖREKOMMER I FINLAND
Däggdjur

Brandts mustaschfladdermus, Myotis brandti

brunbjörn, Ursus arctos

buskmus, Sicista betulina

fjällräv, Alopex lagopus

flygekorre, Pteromys volans

fransfladdermus, Myotis nattereri

lo, Lynx lynx

långörad fladdermus, Plecotus auritus

mustaschfladdermus, Myotis mystacinus

nordisk fladdermus, Eptesicus nilssoni

saimenvikare, Phoca hispida saimensis utter, Lutra lutra

varg, Canis lupus (inte inom

renskötselområden)

vattenfladdermus, Myotis daubentoni

Kräldjur

hasselsnok, Coronella austriaca

Groddjur

större vattenödla, Triturus cristatus

åkergroda, Rana arvalis

Blötdjur

tjockskalig målarmussla, Unio crassus

Fjärilar

apollofjäril, Parnassius apollo

bokmätfjäril, Hypodryas maturna

dårgräsfjäril, Lopinga achine

mnemosynefjäril, Parnassius mnemosyne

stor guldvinge, Lycaena dispar

svartfläckig blåvinge, Maculinea arion

Skalbaggar

bredkantad dykare, Dytiscus latissimus

cinnoberbagge, Cucujus cinnaberinus

eremitbagge, Osmoderma eremita

smalbandad flatdykare, Graphoderus

bilineatus

Sländor

bred kärrtrollslända, Leucorrhinia caudalis

citronfläckad kärrtrollslända, Leucorrhinia

pectoralis

grön mosaikslända, Aeshna viridis

pudrad kärrtrollslända, Leucorrhinia

albifrons

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.