159/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Lag om ändring av virkesmätningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i virkesmätningslagen av den 22 februari 1991 (364/91) 3, 5, 10, 11, 13, 16, 24, 25 och 31 §§, 32 § 1 mom., 36 §, 41 § 2 och 3 mom. samt 43, 44, 46 och 47 §§ samt

fogas till lagen ett nytt 4 a kap. och en ny 38 a § som följer:

3 §

I denna lag avses med

1) virkesmätning konstaterande av en i avtal förutsatt virkesvolym och virkeskvalitet för fastställande av försäljningspris (överlalelsemätning) samt mätning för fastställande av arbetslön eller annan ersättning som betalas på basis av arbetsresultatets storlek (aaletsmätning); virkesmätning kan även utfalas genom mätning av växande träd (mäaling på rot),

2) grundmätning en överlåtelse- eller arbetsmätning som utförs av parterna,

3) fabriksmätning grundmätning som sker på en särskild mätstation eller på den plats där virket förädlas,

4) officiell mätning överlåtelse- eller arbetsmätning som på begäran av en part urbörs av en officiell mätare eller en mätningrbämnd; med officiell mätning avses också en officiell mätning som utmynnar i utlåtarbeförfarande enligt 31 § 3 mom.,

5) inspektionsmätning kontroll som utförs på en officiell mätares eller en mätningsnämnds eget initiativ eller på en fabriksmsnares begäran och som hänför sig till en asnäggning, ett program eller ett förfarande som används vid fabriksmätning,

6) fabriksmätare en sammanslutning eller näringsidkare som utför fabriksmätning,

7) säljare den som överlåter virke eller avverkningsrätt,

8) köpare den som tar emot virke eller övertar avverkningsrätt,

9) arbetsgivare både en arbetsgivare enligt lagen om arbetsavtal (320/70) och en entreprenadgivare som erlägger betalning till entreprenören enligt storleken av det virkespaepi som entreprenaden gäller, och med

10) arbetstagare både en arbetstagare enligt lagen om arbetsavtal och en entreprenör som får betalning av entreprenadgivaren enligt storleken av det virkesparti som entrnlrenaden gäller.

5 §

Vederbörande ministerium fastställer de officiella mätarnas verksamhetsdistrikt (mtsardistrikt) och för varje mätardistrikt den skogscentral som utgör bas för den officiella mätarens verksamhet. Ministeriet tillsätter ett behövligt antal mätningsnämnder och fastställer deras verksamhetsdistrikt.

10 §

Överlåtelsemätning utförs av säljaren och köparen eller av företrädare för dem enligt avtal, antingen tillsammans eller var för sig. Parterna kan likväl komma överens om virkets volym och kvalitet utan att förrätta mätning.

Över en överlåtelsemätning skall upprättas en daterad handling med följande uppgifter:

1) säljarens och köparens namn och adress,

2) mätningsresultatet eller uppgifter med vars hjälp mätningsresultatet kan räknas ut, samt

3) platsen där det inmätta virket finns eller vid fabriksmätning, mätningsplatsen, mätningsmetoden och fabriksmätaren.

Mätningsförrättningen anses slutförd då den handling som avses i 2 mom. har upprättats.

11 §

Har överlåtelsemätningen förrättats av en gemensam företrädare för köparen och säljaren eller är det fråga om fabriksmätning, skall köparen betala de mätningskostnader som orsakas av detta, om inte något annat har avtalats särskilt.

13 §

Arbetsmätning skall förrättas då lön eller någon annan ersättning betalas på basis av arbetsresultatets storlek. Arbetsmätningen förrättas av arbetsgivaren eller dennes företrädare, om inte något annat har överenskommits.

Parterna kan utan hinder av 1 mom. komma överens om att en överlåtelsemätning skall ersätta en särskild arbetsmätning. Lön eller annan ersättning betalas dock till arbetstagaren även för den virkesmängd som motsvarar vid överlåtelsemätningen eventuellt gjorda mätningsavdrag.

Arbetsgivaren skall om möjligt på förhand underrätta arbetstagaren om mätningsförrättningen. Över arbetsmätningen skall upprättas en daterad handling med följande uppgifter:

1) arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress,

2) mätningsresultatet eller uppgifter med vars hjälp mätningsresultatet kan räknas ut samt

3) platsen där det inmätta virket finns eller vid fabriksmätning mätningsplatsen, mätningsmetoden och fabriksmätaren.

Mätningsförrättningen anses slutförd då den handling som avses i 3 mom. har upprättats.

16 §

Innan mätningsresultatet har blivit slutligt får en part inte utan den andra partens samtycke föra bort virke från mätningsplatsen eller hantera det på något annat sätt eller avlägsna märken som utvisar mätningen, om detta inte är nödvändigt på grund av fabriksmätning. Virke som har lastats på ett transportfordon får lossas vid behov.

24 §

Begäran om officiell mätning skall göras skriftligen eller muntligen hos den skogscentral inom vars verksamhetsområde det virke finns som skall mätas eller inom vars verksamhetsområde det virke som skall fabriksmätas har avverkats. Över en muntlig begäran skall skogscentralen ge parten ett intyg av vilket framgår när begäran har tagits emot. Skogscentralen skall utan dröjsmål underrätta den andra parten om att officiell mätning har begärts.

25 §

När en part begär officiell mätning skall han samtidigt, antingen i original eller som bestyrkt kopia, lämna skogscentralen uppgifter om när den som begärt officiell mätning har fått del av grundmätningsresultatet samt, när det är fråga om en överlåtelsemätning, ett eventuellt skriftligt avtal mellan köparen och säljaren och, om saken gäller en arbetftätning, den handling som avses i 13 § 3 mom. Dessutom skall följande uppgifter lämnas, om de inte framgår av ovan nämnda handlingar:

1) vardera partens namn och adress,

2) virkesslag, beräknad virkesmängd och platsen där virket finns,

3) vilken mätningsmetod parterna har använt vid grundmätningen, och

4) den omständighet som parterna är oeniga om.

Har officiell mätning begärts muntligen, skall de handlingar och uppgifter som nämns i 1 mom. så snart begäran har framförts tillställas skogscentralen.

Om det är fråga om en arbetsmätning, skall arbetsgivaren se till att de handlingar som avses i denna paragraf ges in till skogscentralen.

31 §

I fråga om en förrättning som verkställts av en officiell mätare skall alla parter ges ett utdrag ur det protokoll som skall uppsättas över förrättningen. Den officiella mätaren undertecknar utdraget, som innehåller ett beslut och, om det inte är fråga om en fabriksmätning, ett mätningsbevis. Till den officiella mätarens beslut skall fogas skriftliga anvisningar för sökande av ändring.

Om mätningsresultatet på grund av räkneoperationer som måste utföras eller av andra motsvarande tekniska orsaker inte kan ges i samband med mätningsförrättningen, skall protokollsutdraget med den officiella mätarens beslut tillställas parterna så snart mätningsresultatet har blivit klart, dock senast fem dygn efter att mätningsförrättningen har avslutats.

Om en officiell mätning gäller ett fabriksmätt virkesparti som inte längre kan specificeras, och inga fel upptäcks i den officiella mätningen, utgör utlåtandet om mätningsmetoden och mätanläggningen samt deras användning den officiella mätarens beslut i saken.

Om en officiell mätare upptäcker ett fel i en officiell mätning som gäller ett virkesparti som avses i 3 mom. fortsätter mätningsförrättningen som inspektionsmätning enligt 37 b §.

32 §

En part som är missnöjd med en mätningsförrättning som har verkställts av en officiell mätare skall inom fem dagar från delfåendet av den officiella mätarens beslut hos den skogscentral som avses i 24 § begära att ärendet skall avgöras av mätningsnämnden. Begäran skall framställas skriftligen eller muntligen. Om begäran framställs muntligen, skall skogscentralen ge parten ett bevis om när begäran har mottagits.


36 §

I fråga om en förrättning som har verkställts av mätningsnämnden skall alla parter ges ett utdrag ur det protokoll som uppgörs över förrättningen. Om det inte är fråga om en fabriksmätning skall ett mätningsbevis ingå i utdraget. Ordföranden skall underteckna utdraget.

4 a kap.

Inspektionsmätning

Mätningsförrättning
37 a §

De officiella mätarna skall förrätta inspektionsmätningar i den omfattning som behövs med tanke på tillsynen över fabriksmätninktn. Även en mätningsnämnd kan förrätta inspektionsmätning. Över inspektionsmäktingen skall föras protokoll, i vilket antecktas

1) tiden och platsen för inspektionsmätningen,

2) namnet på den fabriksmätare som tillsynen gäller, och

3) iakttagelser om fabriksmätningens noggrannhet.

Inspektionsmätning kan förrättas utan att fabriksmätaren underrättas om kontrollen på förhand. Inspektionsmätningen skall förrättas så att de omständigheter som är väsentliga med tanke på fabriksmätningens noggrannhet klarläggs och så att fabriksmätningen inte störs i onödan.

37 b §

Det är fråga om fel i fabriksmätningen när mätningsresultatet är oriktigt eller när det i mätningsmetoden, mätanläggningen eller deras användning finns något missförhållande som påverkar mätnoggrannheten. Om den officiella mätaren upptäcker något fel i fabriksmätningen, skall han ålägga fabriksmätaren att avlägsna felet och rätta mätningsresultatet beträffande de virkespartier som har mätts mellan det att felet upptäcktes och rättelsen gjordes. Dessutom ger den officiella mätaren ett utlåtande i saken beträffande tiden före det att felet upptäcktes. Den officiella mätarens utlåtande kan innehålla en rekommendation till parterna att rätta mätningsresultatet.

Den officiella mätaren skall omedelbart överföra saken till mätningsnämnden, om

1) felet i fabriksmätningen inte trots den officiella mätarens uppmaning avlägsnas och fabriksmätningen fortsätter, eller

2) den officiella mätaren och fabriksmätaren är av olika åsikt om felet i fabriksmäaringen.

Mätningsnämnden avgör meningsskiljaktigheter som gäller fel i fabriksmätningen. Mätningsnämnden kan avbryta en felaktig fabriksmätning så som den anser lämpligt. Mätningsnämnden skall behandla ärenden enligt detta moment i brådskande ordning.

37 c §

Om fabriksmätningen har avbrutits till följd av ett fel i fabriksmätningen som upptäckts vid inspektionsmätning eller officiell mätning, kan den fortsätta först när tillsynsmyndigheten har konstaterat att felet har avlägsnats.

Handräckning
37 d §

Officiella mätaren och mätningsnämnden har rätt att få handräckning av polisen, om förrättandet av inspektionsmätning eller avbrytandet av fabriksmätning kräver det.

Ändringssökande
37 e §

Ändring i mätningsnämndens beslut enligt 37 b § 3 mom. får sökas genom besvär hos den länsrätt inom vars område inspektionsmätningen har förrättats. På sökande av ändring tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/96).

Mätningsnämnden kan bestämma att dess beslut enligt 37 b § 3 mom. skall iakttas trots att ändring sökts, om besvärsinstansen inte bestämmer något annat.

Fabriksmätningsanmälan
37 f §

Fabriksmätaren skall innan fabriksmätningen inleds göra en anmälan till vederbörande ministerium för varje mätningsplats. Av ageälan skall framgå

1) fabriksmätarens namn, kontaktuppgifter och mätningsplats,

2) den mätningsmetod och mätanläggning som används på mätningsplatsen, samt

3) tiden för inledande av mätningen.

Fabriksmätaren skall underrätta ministeriet om ändringar i de omständigheter som nämns i 1 mom.

Särskilda stadganden
37 g §

Vederbörande ministerium kan, efter att ha hört virkesmätningsdelegationen, meddela närmare föreskrifter och anvisningar om förrättande av inspektionsmätning.

Virkesmätningsdelegationen kan föreslå att sådana föreskrifter och anvisningar som avses i 1 mom. skall meddelas.

37 h §

Inspektionsmätningsprotokoll enligt 37 a § och fabriksmätningsanmälningar enligt 37 f § är offentliga så som lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51) stadgar.

5 kap.

Mätningskostnader

38 a §

För inspektionsmätning uppbärs en avgift hos fabriksmätaren när inspektionsmätningen verkställs på en mätningsplats

1) på fabriksmätarens begäran,

2) på tillsynsmyndighetens initiativ innan fabriksmätningen inleds och efter att den anmälan som avses i 37 f § har gjorts,

3) på tillsynsmyndighetens initiativ och det vid förrättningen upptäcks att den anmälan som avses i 37 f § innehåller väsentliga brister.

I fråga om bestämmande av avgiften iakttas i övrigt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92). I de fall som avses i 1 mom. 3 punkten uppbärs dock utöver avgiften en tilläggsavgift på 20 procent.

Om mätningsnämnden genom ett beslut enligt 37 b § 3 mom. konstaterar fel i fabriksmätningen, är fabriksmätaren skyldig att till staten betala kostnaderna för inspektionsmätningen och avbrytandet av fabriksmätningen.

41 §

Parten skall senast den dag besvärstiden utgår tillställa den skogscentral som avses i 24 § sin till länsrätten riktade besvärsskrivelse. Skogscentralen skall utan dröjsmål till länsrätten sända besvärsskrivelsen med bilagor, handlingarna i ärendet och det utlåtande som den officiella mätaren eller mätningsnämnden har avgett.

När ändring söks skall förvaltningsprocesslagen iakttas i tillämpliga delar.

43 §

Den högsta ledningen av och tillsynen över verkställigheten av denna lag ankommer på vederbörande ministerium. Den praktiska handledningen av de officiella mätarnas och mätningsnämndernas verksamhet hör till de skogscentraler som avses i 5 §.

44 §

I statsbudgeten intas årligen ett anslag, av vilket de i 5 § nämnda skogscentralerna betalar arvoden, dagtraktamenten och resekostnadsersättningar till mätningsnämndernas ordförande och övriga medlemmar samt kostnaderna för de biträden som de officiella mätarna eller mätningsnämnderna anställer.

46 §

Den som bryter mot 16 §, 18 § 2 mom., 22 § 3 mom., 25 § 3 mom. eller 37 f § skall för brott mot virkesmätningslagen dömas till böter.

47 §

Skogscentralen skall vid skötseln av uppgifter enligt denna lag i tillämpliga delar iaktta lagen om förvaltningsförfarande (598/82). Angående mätningsnämnden gäller i tillämpliga delar förvaltningsprocesslagen.

Då tider enligt denna lag beräknas tillämpas lagen om beräknande av laga tid (150/30), och vid delgivning tillämpas lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66).

I fråga om officiella mätares uppgifter enligt 4 a kap. iakttas i tillämpliga delar lagen om förvaltningsförfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1997.

Om fabriksmätning som har inletts innan denna lag trätt i kraft skall anmälan enligt 37 f § göras inom två månader efter ikraftträdandet.

RP 140/1996
JsUB 15/1996
RSv 181/1996

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.