157/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Förordning om ändring av handelsregisterförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras i handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/1979) 5 § 3 mom., 12 § 1 mom. och 20 § 1 mom.,

av dessa lagrum 5 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 392/1988, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 392/1988, ett nytt 4 mom. som följer:

5 §

Anteckning om anmälningar om fusion som gäller öppna bolag, kommanditbolag, andelslag och aktiebolag införs i registret vid anteckningen om såväl det överlåtande som det övertagande samfundet.

Anteckning om anmälning om verkställande av delning av ett aktiebolag införs i registret vid anteckningen om såväl det ursprungliga som det övertagande bolaget.

12 §

Till aktiebolags grundanmälan skall fogas stiftelseurkunden i original, särskild avskrift av bolagsordningen, styrkt avskrift av protokollet från konstituerande stämman, vid behov utredning över val av medlem och ordförande i styrelsen och förvaltningsrådet samt av verkställande direktör och revisor, om beviljad rätt att teckna firman samt vid behov avskrift av det samtycke till uppdrag som lämnats av medlem och suppleant i styrelsen och förvaltningsrådet, av verkställande direktör och hans suppleant samt av revisor och revisorssuppleant. Till anmälningen skall även fogas sådant yttrande av en oberoende sakkunnig som avses i 2 kap. 4 a § lagen om aktiebolag (734/1978) och sådan försäkran av styrelsen och verkställande direktören och sådant intyg av revisorerna som avses i 2 kap. 9 § 4 mom i samma lag.


20 §

Bolagens anmälningar till registermyndigheten enligt stadgandena om fusion i lagen om aktiebolag skall göras som gemensam anmälan av det övertagande bolaget och varje överlåtande bolag, om inte annat stadgas i lagen om aktiebolag.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.