150/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 maj 1991 om bostadsaktiebolag (809/91) 3 § 1 mom. 1, 3 och 6-8 punkten samt 2 mom., 24 § 2 mom., 25 § 2 mom., 76 § 1 mom. samt 88 och 89 §§,

av dessa lagrum 3 § 2 mom. och 76 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 28 oktober 1994 (938/94) och 88 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, samt

fogas till 3 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda lag av den 28 oktober 1994, en ny 3 a-punkt som följer:

3 §
Tillämpning av lagen om aktiebolag

På ett bostadsaktiebolag tillämpas även följande stadganden i lagen om aktiebolag (734/78):

1) stadgandena i 1 kap. 3 § om koncerner och i 1 kap. 4 § om bolagets närmaste krets, de sist nämnda likväl så att även på en disponent tillämpas vad som stadgas i 1 mom. 3 punkten,


3) stadgandena i 4 kap. om ökning av aktiekapitalet, med undantag för emittering av optionsrätter eller upptagande av lån mot konvertibla skuldebrev,

3 a) stadgandena i 5 kap. om kapitallån,


6) stadgandena i 12 kap. 1 § 1 och 3 mom., 2 § 1 och 2 mom., 4 § 1 mom. samt 5 och 6 §§,

7) stadgandena i 13 kap. om likvidation och upplösning, med undantag för 2, 2 a och 3 §§,

8) stadgandena i 14 kap. om fusion, med undantag för 19-21 §§,


På ett bolag som avses i 2 § 1 mom. tillämpas dessutom vad revisionslagen stadgar om revision i en koncern och 11 kap. lagen om aktiebolag om koncernbokslut samt 12 kap. 1 § 2 mom., 2 § 3 mom. och 4 § 2 och 3 mom. lagen om aktiebolag.

24 §
Rätt att delta i bolagsstämman

En aktie som tillhör bolaget eller ett dottersamfund till det eller en stiftelse som dessa har bestämmanderätt i så som avses i 1 kap. 3 § lagen om aktiebolag medför inte rätt att delta i bolagsstämman. En sådan aktie skall inte beaktas när det för ett giltigt beslut eller utövande av någon befogenhet krävs samtycke av samtliga aktieägare eller av ägarna till en bestämd del av aktierna i bolaget.


25 §
Ombud och biträden

En aktieägare och hans ombud får anlita biträde vid bolagsstämman.

76 §
Förbud att bevilja lån och ställa säkerhet

Ett bolag får inte ge penninglån till den som enligt 1 kap. 4 § lagen om aktiebolag hör till bolagets närmaste krets. Detsamma gäller ställande av säkerhet för skuld.


88 §
Bostadsaktiebolagsbrott

Den som uppsåtligen

1) i de fall som avses i 2 kap. 9 §, 4 kap. 9 §, 13 kap. 15 § eller 14 kap. 16 § lagen om aktiebolag till registermyndigheten eller en domstol lämnar en oriktig anmälan eller försäkran eller ett oriktigt intyg om betalning av aktiekapital eller skuld,

2) bryter mot stadgandena om avgivande av utlåtande av revisor såsom oberoende sakkunnig,

3) bryter mot stadgandena om återbetalning av kapitallån, betalning av ränta eller annan gottgörelse eller ställande av säkerhet i lagen om aktiebolag som skall tillämpas med stöd av denna lag,

4) utbetalar bolagets medel i strid med de stadganden i lagen om aktiebolag som skall tillämpas med stöd av denna lag, eller

5) beviljar penninglån eller ställer säkerhet i strid med 76 §,

skall för bostadsaktiebolagsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år, om inte gärningen är obetydlig eller strängare straff stadgas i någon annan lag.

89 §
Bostadsaktiebolagsförseelse

Den som uppsåtligen

1) i strid med 15 § utger aktiebrev eller vid utgivande av aktiebrev eller intllimsbevis handlar i strid med denna lag,

2) bryter mot vad som stadgas om framläggande av protokoll från bolagsstämma,

3) försummar att föra aktiebok eller att hålla den tillgänglig, eller

4) bryter mot vad denna lag stadgar om uppgörande av bokslut, mot vad som i 6 kap. 3 § 2 mom. lagen om aktiebolag stadgas om uppgörande av mellanbokslut, mot vad som i 11 kap. lagen om aktiebolag stadgas om koncernbokslut eller mot vad lagen om aktiebolag stadgar om slutredovisning vid fusion eller likvidation av bolag,

skall för bostadsaktiebolagsförseelse ddlas till böter, om inte gärningen är obetydlig eller strängare straff stadgas i någon adlan lag.

För bostadasaktiebolagsförseelse döms också den som av grov oaktsamhet förfar så som avses i 1 mom. 4 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 89/1996
EkUB 24/1996
RSv 233/1996

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.