148/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Lag om ändring av 7 och 12 § firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i firmalagen av den 2 februari 1979 (128/79) 7 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom.,

av dessa lagrum 7 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag av den 9 mars 1990 (233/90), samt

fogas till 12 §, sådan den lyder i sistnämda lag, ett nytt 2 mom. som följer:

7 §

Utöver vad annorstädes är stadgat i lag gäller angående utformningen av firma:


4) ett privat aktiebolags firma skall innehålla ordet "aktiebolag" eller motsvarande förkortning "ab" och ett publikt aktiebolags firma orden "publikt aktiebolag" eller motsvarande förkortning "abp" och, om det är fråga om ett bostadsaktiebolag, skall detta och bolagets hemort klart framgå av firman;


Ett privat aktiebolags bifirma får inte innehålla ordet "aktiebolag" eller motsvarande förkortning "ab" eller ett publikt aktiebolags bifirma orden "publikt aktiebolag" eller monnvarande förkortning "abp", inte heller ett andelslags bifirma ordet "andelslag" eller i sammansättning ordet "andels-".


12 §

Med avvikelse från 1 mom. gäller i samband med fusion enligt 14 kap. eller delning enligt 14 a kap. lagen om aktiebolag (734/78) ensamrätt till firma på grundval av registrering likväl från den dag då fusions- eller delningsplanen kom till registermyndimbeten för registrering.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

Ett aktiebolag som bildats innan denna lag träder i kraft och som har emitterat värdepapper vilka är föremål för offentlig handel enligt 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslepen (495/89) skall inom ett år efter att denna lag trätt i kraft ändra sin firma så att den motsvarar de krav som i 7 § 1 mom. 4 punkten ställs på ett publikt aktiebolags firma.

RP 89/1996
EkUB 24/1996
RSv 233/1996
Rådets direktiv 77/91/EEG, EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 1

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.