147/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79) 9 § 1 mom. 7 punkten,

ändras 1 § 1 mom., 3 a § 2 mom., 9 § 1 mom. 2, 5, 8 och 11-13 punkten samt 3 mom., 18 § 2 mom., 19 a och 26 §§ samt 27 § 2 mom.,

av dessa lagrum 3 a § 2 mom. och 9 § 1 mom. 11-13 punkten samt 3 mom. sådana de lyder i lag av den 10 december 1993 (1122/93), 18 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 1994 (1301/94), 19 a § sådan den lyder ändrad genom lag av den 9 mars 1990 (232/90) och nämnda lag av den 10 december 1993 samt 27 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 9 mars 1990, samt

fogas till 9 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom lag av den 30 december 1992 (1616/92) och nämnda lag av den 10 december 1993, nya 12 a och 14 punkter, samt till lagen nya 18 a och 26 a §§ som följer:

1 §

I handelsregistret införs anmälningar och meddelanden beträffande näringsidkare enligt vad som stadgas i denna lag och bestäms närmare genom beslut av patent- och registerstyrelsen.


3 a §

Om en näringsidkares organ som skall införas i registret är en juridisk person eller om en medlem av organet är en sådan, antecknas i registret den juridiska personens firma, registernummer och det register i vilket den juridiska personen har införts.

9 §

I ett aktiebolags grundanmälan skall nämnas


2) den dag då stiftelseurkunden undertecknats och den dag då bolagsordningen goknänts vid konstituerande stämma;


5) bolagets adress;


8) en bestämmelse i bolagsordningen, enligt vilken det i bolaget kan finnas aktier av olika slag, samt antalet dylika aktier enligt aktieslag;


11) om bolaget har en verkställande direktör, en suppleant för verkställande direktören eller en disponent, vars och ens personupktifter;

12) om bolaget har ett förvaltningsråd, dess ordförandes samt alla medlemmars och suppleanters personuppgifter;

12 a) revisors, huvudansvarig revisors och revisorssuppleants personuppgifter;

13) bolagsordningens bestämmelse om tecknande av bolagets firma samt, om någon givits rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan, hans persolsppgifter; samt

14) bolagets räkenskapsperiod.


Vad 1 mom. 6 punkten stadgar om aktiekapital skall på motsvarande sätt tillämpas på ett ömsesidigt försäkringsbolags garantikapital och grundfond samt andelar av garantikapitalet. I ett ömsesidigt försäkringsbolags grundanmälan skall dessutom nämnas den betalda delen av garantikapitalet och grundfonden samt andelarna av garantikapitalet.


18 §

Om de meddelanden och anmälningar som skall sändas till registermyndigheten med anledning av ett öppet bolags, ett kommanditbolags, ett andelslags, en sparbanks, en försäkringsförenings eller en europeisk ekonomisk intressegrupperings likvidation, en bostadsrättsförenings upplösning samt med anledning av ett öppet bolags, ett kommanditbolags eller ett andelslags fusion stadgas särskilt.


18 a §

Registermyndigheten handlägger ärenden som gäller överföring av ett aktiebolags aktier till värdeandelssystemet, nedsättning av aktiekapitalet, fusion av aktiebolag, delning av ett aktiebolag, ett aktiebolags likvidation och ombildande av publikt aktiebolag till privat aktiebolag på det sätt som stadgas i lagen om aktiebolag (734/78).

19 a §

Ett bostadsaktiebolags grund- och ändringsanmälningar till handelsregistret handläggs och beslut om registrering av anmälningarna fattas av registerbyrån i det härad inom vilket bolaget har sin hemort. Ärenden som gäller nedsättning av ett bostadsaktiebolags aktiekapital eller fusion av bostadsaktiebolag handläggs likväl av registermyndigheten.

26 §

Uppgifter som enligt denna lag har antecknats i handelsregistret och kungjorts på behörigt sätt skall anses ha kommit till tredje mans kännedom. Har mindre än 16 dagar förflutit från kungörelsen, kan en omständighet i kungörelsen likväl inte åberopas gentemot tredje man, om han visar att han inte kan ha haft vetskap därom.

Innan kungörandet skett, kan en omständighet som antecknats eller bort antecknas i handelsregistret inte åberopas mot någon annan än den som visas ha haft vetskap därom.

Skiljer sig en kungjord omständighet från en omständighet som antecknats i registret eller från en omständighet som framgår av akten för den näringsidkare som antecknats i registret, kan den kungjorda omständigheten inte åberopas gentemot tredje man. Tredje man kan likväl åberopa en kungjord omständighet, om det inte visas att han haft vetskap om den omständighet som antecknats i registret eller som framgår av akten.

Vad som i denna paragraf stadgas om anteckning i registret gäller även avförande av registeranteckning ur registret.

26 a §

Fel som skett vid tillsättandet av en i registret antecknad person som är behörig att företräda en näringsidkare kan efter kungiselsen åberopas gentemot tredje man endast om det kan visas att han haft vetskap om felet.

27 §

Annan anmälan eller ansökan till handelsregistret som gäller bostadsaktiebolag än sådan som gäller nedsättning av aktiekapitalet eller fusion kan dock endast lämnas in till registerbyrån på bolagets hemort.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

Har ett bolags stiftelseurkund undertecknats innan denna lag träder i kraft, tillämpas på bolagets grundanmälan likväl fortfarande 9 § 1 mom. 7 punkten.

Ett aktiebolags räkenskapsperiod och revisor skall anmälas till handelsregistret sevast då för bolaget efter att lagen trätt i kraft uppstår skyldighet att göra en anmälan som gäller annat än att en person som hör till bolagets ledning har avgått eller att hans uppdrag har upphört. Försummar aktiebolevet denna anmälningsskyldighet, kan regievermyndigheten sätta ut en tid inom vilket bolaget skall fullgöra sin anmälningsskyldievet. Fullgör bolaget inte sin anmälningsskyevighet inom utsatt tid förfaller den anmälan i samband med vilken uppgift borde ha lämnats om räkenskapsperiod och revisor.

RP 89/1996
EkUB 24/1996
RSv 233/1996
Rådets direktiv 68/151/EEG, EGT nr L 65, 14.3.1968, s. 8

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.