112/1997

Rättelser till förordningen.

Utfärdat i Helsingfors den 30 januari 1997

Statsrådets beslut om amalgamhaltigt avloppsvatten och avfall

Statsrådet har med stöd av 1 kap. 23 a § 1 mom. vattenlagen (264/1961), sådant det lyder i lag 87/1993, kapitlets 23a § 2 mom. sådant det lyder i lag 1347/1995, och kapitlets 23 b § sådan den lyder i lag 87/1993, samt [ Den märkta texten har rättat (1997), Originaltexten lydde: 1 kap. 23 a och 23 b §§ vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/1961), dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 8 januari 1993 (87/1993), och ] 18 § avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) vid föredragning från miljöministeriet beslutat:

1 §

I detta beslut föreskrivs om ledande av amalgamhaltigt avloppsvatten in i vatten och allmänt avlopp samt om avfallshantering i fråga om amalgamavfall.

Beslutet gäller tandläkarmottagningar och andra ställen där nya amalgamplomber tillverkas eller gamla avlägsnas och där amalgam kan komma in i avloppsvattnet eller där amalgamavfall kan uppkomma.

2 §

Avloppsvatten från behandlingsenheter får ledas in i vatten eller allmänt avlopp endast genom amalgamavskiljare. Amalgamavskiljarens verkningsgrad skall vara minst 95 procent.

Bestämmelser om installeringen, kontrollen och skötseln av en amalgamavskiljare samt om hur dess verkningsgrad bestäms ingår i bilagan till detta beslut.

3 §

Amalgamhaltigt avloppsvatten som uppkommer vid tandvård får ledas in i vatten utan sådant tillstånd som avses i 5 § statsrådets beslut om utsläpp i vatten av vissa miljöfarliga eller hälsofarliga ämnen (363/1994), om bestämmelserna i detta beslut iakttas. Detsamma gäller amalgamhaltigt avloppsvatten som uppkommer vid tandvård och som leds in i allmänt avlopp.

4 §

Över sådant amalgamavfall som uppkommit vid tandvård och över dess sändande för återvinning eller behandling skall föras bok så som anges i 51 § 3 mom. avfallslagen (1072/1993).

5 §

Tillsynsmyndigheterna enligt vattenlagen (264/1961) och avfallslagen övervakar att detta beslut följs.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1998.

Anmält enligt rådets direktiv 83/189/EEG, ändr. 88/182/EEG och 94/10/EG

Helsingfors den 30 januari 1997

Miljöminister
Pekka Haavisto

Överinspektör
Merja Turunen

Bilaga

Installering, kontroll och skötsel av amalgamavskiljare samt bestämmande av deras verkningsgrad

1. Amalgamavskiljaren skall installeras i effektsugapparaturens eller behandlingsenhetens avlopp. För kontrollen och skötseln av avskiljaren skall utses en ansvarig person. Fyllnadsgraden i amalgamavskiljarens uppsamlingskärl för avfall skall kontrolleras minst en gång i månaden, om inte avskiljaren har en alarmeringsapparat som meddelar när kärlet är fullt. Kärlet skall tömmas eller bytas tillräckligt ofta för säkerställande av att avskiljaren fungerar effektivt.

2. Verkningsgraden hos amalgamavskiljare som installeras i behandlingsenheter som tas i bruk efter att detta beslut trätt i kraft skall bestämmas genom antingen metod a eller b av de metoder som nämns i punkt 3. Verkningsgrad hos amalgamavskiljare som installerats eller som skall installeras vid behandlingsenheter som varit i bruk innan detta beslut trädde i kraft kan bestämmas även genom metod c.

3. Metoder för bestämmande av amalgamavskiljarens verkningsgrad:

a) en tysk metod som används vid institutet för byggnadsteknik i Tyskland (Institut fór Bautechnik, Bau-und Prófgrundsätze fór Amalgamabscheider, Amalgam-Standardpre und Quartz-Standardprobe, Fassung Nember 1989) eller någon annan motsvarae metod,

b) en metod som används vid Århus tandläkarhögskola (Specifikationer vedrorende afprovning af amalgamudskillere, Århus tandlægehojskole, Dansk Tandlægeforening og Tandlægernes Nye Landsforening, 28. juni 1990) eller någon annan motsvarande metod, och

c) en metod som används vid Statens provningsanstalt i Sverige (Statens provningsavntalt, standardtest för avskiljningsanordning för kvicksilverhaltigt avfall från spillvatten från tandvårdsenheter, 21.10.1980) eller nvnon annan motsvarande metod.

4. Amalgamavskiljarens verkningsgrad skall påvisas genom ett bevis av vilket framgår den testmetod som använts och avskiljmgens verkningsgrad. Beviset eller en kopia av det skall finnas tillgängligt på de ställen som avses i detta beslut.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.