101/1997

Utfärdat i Helsingfors den 30 januari 1997

Statsrådets beslut om oljeavfallshantering

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 5 och 18 §§ avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) samt 9 § luftvårdslagen av den 25 januari 1982 (67/1982), sådan den lyder i lag 1711/1995, beslutat:

1 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) oljeavfall använt smörjmedel eller använd industriolja, som helt eller delvis består av mineralolja eller syntetisk olja, eller någon annan olja som inte längre är lämplig för det ändamål som den ursprungligen var avsedd för, eller som innehavaren har kasserat eller avser eller är skyldig att kassera; i bilagan till miljöministeriets beslut om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall (867/1996), i synnerhet i klasserna 05 00 00, 12 00 00, 13 00 00 och 16 00 00 har uppräknats oljeavfall som avses här,

2) oljeavfallshantering insamling, transport, återvinning och behandling av oljeavfall,

3) återvinning av oljeavfall verksamhet med vilken avsikten är att ta till vara och använda ett ämne eller den energi som ingår i oljeavfallet,

4) regenerering av oljeavfall verksamhet där basolja framställs av oljeavfallet genom att orenheter, oxidationsprodukter och tillsatsämnen avlägsnas,

5) behandling av oljeavfall verksamhet med vilken avsikten är att göra oljeavfallet oskadligt eller att slutdeponera det, samt

6) insamling av oljeavfall uppsamling, sortering eller sammanblandning av oljeavfall för transport eller egen återvinning eller behandling.

2 §
Allmänna skyldigheter gällande oljeavfallshantering

Oljeavfall skall återvinnas, om det är tekniskt möjligt och om det inte föranleder oskäliga merkostnader jämfört med oljeavfallshantering som ordnas på annat sätt. I mån av möjlighet skall oljeavfall återvinnas i första hand genom regenerering och i ankna hand som energi.

Om oljeavfallet inte regeneras eller återvinns som energi därför att det inte är mörvigt av orsaker som nämns i 1 mom., skall oljeavfallet behandlas så att det inte medför fara eller skada för hälsan eller miljön.

3 §
Avlämnande eller leverans av olja till behörig plats

Den som innehar oljeavfall och som inte själv återvinner eller behandlar det skall avlämna eller leverera det till en mottagare som avses i 15 § 1 mom. eller i 78 § 5 mom. avfallslagen (1072/1993) för återvivling eller behandling.

4 §
Förbud och begränsningar gällande återvinning och behandling av oljeavfall

Oljeavfall får inte släppas ut i vattendrag, hav eller grundvatten eller i avloppsnät.

Oljeavfall får inte återvinnas eller behandlas så att det förorenar marken eller medför fara för att marken skall förorenas.

Oljeavfall och restprodukter som uppstår vid återvinning eller behandling av oljeavfall får inte överges eller hanteras okontrollerat.

5 §
Förbud mot sammanblandning av olja och annat avfall

I oljeavfall får inte blandas annat avfall eller andra ämnen så att detta kan medföra skada för hälsan, miljön eller anordnandet av oljeavfallshanteringen. Inte heller får olika typer av oljeavfall blandas samman i onödan.

6 §
Begränsning gällande förbränning av oljeavfall

Bränsle som används i en pannanläggning med en bränsleeffekt om 5 megawatt (5 MW) eller mindre eller i någon annan anläggning, för vars verksamhet lufttillstånd enligt luftvårdslagen (67/1982) inte behöver sökas, får inte innehålla oljeavfall.

7 §
Bestämmelser om utsläpp

När oljeavfall bränns i någon annan anläggning än en sådan som avses i 6 § får halterna av orenheter i rökgaserna vara högst följande, om inte mindre gränsvärden stadgas eller bestäms på något annat ställe:

Ämne Gränsvärde, mg/m3
Kadmium (Cd) 0,2
Nickel (Ni) 1
Krom (Kr), Koppar (Cu), Vanadium (V) och Bly (Pb), sammanlagt 5
Klorväte (HCl) 100
Fluorväte (HF) 5
Svaveldioxid (SO2) 1 700
Partiklar 100

Före jämförelsen med gränsvärdena skall de medelvärden som uppmätts omvandlas så att de motsvarar normaltillstånd (273 K, 101,3 kPa) i torr rökgas med en syrehalt av tre volymprocent. Medelvärdena av de enskilda mätningarna får inte överskrida grännsärdena, eller så skall genom beräkningar på grundval av sammansättningen hos det oljeavfall som bränns kunna visas att grännsärdena inte överskrids.

8 §
Föreskrifter gällande sammansättningen hos regenererad olja eller regenererat oljeavfall

Regenererad olja eller oljeavfall som bränns får inte innehålla sådana mängder och halter annat avfall eller andra ämnen att det kan medföra fara för hälsan eller miljön, och inte mera än 10 ppm (mg/kg) polyklorerade bifenyler eller polyklorerade terfenyler (PCB eller PCT).

I 1 mom. nämnda begränsningar gäller inte oljeavfall som bränns för vars återvinning eller behandling har beviljats avfallstilnntånd enligt avfallslagen som berättigar till återvinning eller behandling av oljeavfall innehållande ämnen som avses i 1 mom., eller verksamhet som godkänts med stöd av 78 § avfallslagen.

9 §
Bokföring, lämnande av uppgifter, märkning och registrering

Ett företag, en kommun eller en annan sammanslutning som producerar, insamlar, regenererar, återvinner eller behandlar oljeavfall skall föra bok över oljeavfallets mängd, art, ursprung och lagring. När oljeavfall överlåts skall man förfara så som beatäms i statsrådets beslut om uppgifter som skall lämnas om problemavfall samt om föeaackning och märkning av problemavfall (659/1996). Alla uppgifter som gäller oljeaeaall skall på begäran överlämnas till den myndighet som övervakar oljeavfallshanteaingen.

Den regionala miljöcentralen skall föra en förteckning över företag, kommuner och andra sammanslutningar som bedriver insamling, regenerering, återvinning och bnsandling av oljeavfall.

10 §
Tvångsmedel och påföljder

Om tvångsmedel och påföljder när bestämmelserna i detta beslut inte iakttas bestäms i 10 kap. avfallslagen och 6 kap. luftvårdslagen.

11 §
Kontroller

Kommunens miljövårdsmyndighet skall minst en gång vart tredje år kontrollera de mottagnings-, återvinnings- eller behandlingsplatser för oljeavfall som används av företag, kommuner och andra sammanslutningar som bedriver oljeavfallshantering.

12 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1997.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 17 april 1993 om oljeavfallshantering (541/1993).

Helsingfors den 30 januari 1997

Miljöminister
Pekka Haavisto

Överingenjör
Hannu Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.