96/1997

Utfärdat i Helsingfors den 30 januari 1997

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om avgifter för finansministeriets prestationer

Finansministeriet har

upphävt 2 § 2 och 4 punkten samt 3 § 1 och 14 punkten i sitt beslut av den 22 december 1993 om avgifter för finansministeriets prestationer (1336/1993), 2 § 2 och 4 punkten samt 3 § 14 punkten sådana de lyder i finansministeriets beslut 1353/1994,

ändrat 2 § 1, 21, 22, 23 och 26 punkten samt 3 § 2, 7, 13, 17, 18 och 20 punkten, 3 § 17, 18 och 20 punkten sådana de lyder i nämnda beslut 1353/1994, samt

fogat till 3 § en ny 21 punkt som följer:

2 §

Offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs fasta avgifter är som följer:

mk
1) tillstånd att inrätta friområde eller frilager 2 100
21) beslut om fastställande av värdepapperscentralens regler och föreskrifter samt stadgar för värdepapperscentralens fond eller en ändring i dessa 2 100
22) beslut om fastställande av stadgar för placeringsfond eller en ändring i dessa 2 100
23) beslut om fastställande av stadgar om sparkasseverksamheten eller en ändring i dessa 4 300
26) andra beslut och tillstånd än som avses i punkterna 10-25 och nedan i 3 § och om vilka stadgas i kreditinstitutslagen, lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland, affärsbankslagen, sparbankslagen, andelsbankslagen, lagen om hypoteksföreningar, lagen om Postbank Ab, lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform, värdepappersmarknadslagen, lagen om värdepappersföretag, lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, lagen om placeringsfonder, lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, 3 kap. lagen om andelslag eller lagen om värdeandelssystemet 500
3 §

Offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs en avgift som motsvarar självkostnadsvärde av en enskild prestation är:


2) tillstånd till etablering av filial för depositionsbank eller annat kreditinstitut eller värdepappersföretag i utlandet eller beslut om indragning av filial,


7) fastställande av fondbörsens regler eller en ändring i dessa,


13) beslut om fastställande av villkoren för medlemsplaceringskonton för ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet eller ändringar i dessa,


17) tillstånd att driva värdepappersföretag,

18) beslut om begränsning av värdepappersföretags verksamhet eller återkallande av verksamhetstillstånd,


20) koncession för pantlånerörelse,

21) beslut om fastställande av stadgar för centralinstitutet i sammanslutningen av andelsbanker.


Detta beslut träder i kraft den 7 februari 1997.

Helsingfors den 30 januari 1997

Finansminister
Sauli Niinistö

Äldre regeringssekreterare
Seppo Tanninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.