75/1997

Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 1997

Skattestyrelsens beslut om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och yrkesutövares arbetsresa vid beskattningen för år 1997

Skattestyrelsen har med stöd av 8 § 12 punkten lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, sådan den lyder i lagen den 29 december 1989 (1339/89), bestämt:

1 §

Rörelseidkare och yrkesutövare har rätt att i enlighet med utgifterna som förts in i bokföringen eller med stöd av annan tillförlitligt utredning avdra den ökning av levnadskostnader som orsakats av hans eller hans makes tillfälliga resa i samband med näringsverksamheten.

Om den av resan föranledda ökningen av levnadskostnaderna inte har avdragits i enlighet med 1 mom. får avdraget göras på sätt som bestäms i 3, 4 och 5 § detta beslut.

2 §

Med ökning av levnadskostnaderna avses det belopp, med vilket den skattskyldiges måltids- och andra levnadskostnader till följd av resan överstiger hans sedvanliga levnadskostnader. Utgifter för resande och logi får avdras skilt för sig.

3 §

Från ökningen av levnadskostnaderna får, beroende på hur länge resan varat, avdras:

resan pågått kostnadernas maximibelopp
- över 6 timmar 53,-
- över 10 timmar 100,-

då den tid som använts till resan överskrider det sista fulla resedygnet med

- minst 2 timmar 53,-
- över 6 timmar 100,-

Med resedygn avses en tidsperiod om 24 timmar, som börjar då den skattskyldige beger sig på resa från sin arbetsplats eller sin bostad och slutar då den skattskyldige återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

4 §

Avdragandet av ökningen av levnadskostnaderna förutsätter, att resan sträckt sig på över 15 kilometers avstånd från den skattskyldiges arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan har företagits.

5 §

Om en resa utomlands har varat minst 10 timmar, får såsom ökning av levnadskostnaderna avdras det belopp, som motsvarar maximibeloppen av dagtraktamenten för utlands arbetsresa nämnda i skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1997.

Avdraget räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från resans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för avdraget fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombordpå fartyg eller flygplan, fastställs avdraget enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har den skattskyldige rätt att såsom ökade levnadskostnader dra av hälften av beloppet som motsvarar det utlandsdagtraktamente som betalas för det senaste resedygnet, om den till resan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till resan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, får den skattskyldige såsom ökade levnadskostnader dra av det beloppet som motsvarar det utlandsdagtraktamente som betalas för det senaste resedygnet. Ökning av levnadskostnader som betalats för resedygn eller del därav som börjat efter ankomsten till hemlandet får dras av enligt 3 §.

Den skattskyldige får dra av de ökade levnadskostnaderna enligt beloppet som motsvarar dagtraktamentet som i 1 mom. fastställts för vederbörande land, om utlandsresan har varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid som använts till resan är under 10 timmar, får ökningen av levnadskostnaderna dras av i enlighet med stadganden om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

6 §

För att avdraget kan beviljas, skall den skattskyldige förete en utredning över resans tidpunkt, varaktighet och resemålet samt på vilket sätt resan anknyter sig till näringsverksamheten.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1997. Det tillämpas vid beskattningen för år 1997. På resor som företagits under 1996 tillämpas de belopp som stadgats i Skattestyrelsens beslut (5/96) om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och yrkesutövares arbetsresa vid beskattning för år 1996.

Helsingfors den 17 januari 1997

Generaldirektör
Jukka Tammi

Centralskattenämndens sekreterare
Mervi Hyvönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.