72/1997

Utfärdat i Helsingfors den 23 januari 1997

Statsrådets beslut om ändring av 25 § statsrådets beslut om startstöd för unga jordbrukare

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet i sitt beslut av den 16 november 1995 om startstöd för unga jordbrukare (1366/1995)

ändrat 25 § 1 och 2 mom., av dessa 2 mom. sådant det lyder i beslut 290/1996, som följer:

25 §
Utbetalning av bidrag och lån

Bidrag betalas på tjänstens vägnar i två lika stora årliga rater. Den första raten betalas den 15 mars eller den 15 oktober, beroende på vilkendera tidpunkten som först följer på beviljandet av stöd eller, om etableringen sker efter att beslut har meddelats, på etableringen. Den andra raten betalas inom ett år räknat från utbetalningen av första raten.

Lån kan lyftas i högst två rater. Lånet skall i sin helhet lyftas inom två år från beviljandet av stödet och inom ett år från beviljandet av lånet. Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare föreskrifter om lyftande av lånet. Lånet anses ha blivit beviljat vid den tidpunkt då skuldebrevet har undertecknats.Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1997.

Det i mars 1998 obetalda kvarstående beloppet av bidrag vilket ingår i startstöd som beviljats före ikraftträdandet av detta beslut betalas i en rat den 15 mars 1998, om stöelagaren inte senast den 31 juli 1997 meddelar landsbygdsnäringsdistriktet att han moelätter sig förkortningen av betalningstiden eller en eventuell ändring av betalningstielunkten.

Helsingfors den 23 januari 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Yngre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.