56/1997

Given i Helsingfors den 17 januari 1997

Lag om temporär ändring av 2 § lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70) 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 3 februari 1984 (125/84), som följer:

2 §
Avtalstiden

Arbetsavtal kan ingås för viss tid, om arbetets art, vikariat, praktik eller annan därmed jämställbar omständighet förutsätter avtal för viss tid eller om arbetsgivaren har någon annan av företagets verksamhet eller av ostabiliserad efterfrågan på tjänster eller av det arbete som skall utföras motiverad anledning att ingå avtal för viss tid. Om ett arbetsavtal för viss tid har ingåtts i andra än ovan nämnda fall, anses avtalet vara ett arbetsavtal som gäller tills vidare.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1997 och gäller till och med den 31 december 1999.

Utan hinder av denna lag tillämpas alltjämt lagen den 8 december 1994 om tetjorära undantag från 2 § 2 mom. lagen om arbetsavtal (1158/94).

RP 78/1996
ApUB 18/1996
RSv 245/1996

Helsingfors den 17 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.