49/1997

Given i Helsingfors den 10 januari 1997

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/94) 7 § 2 mom., 9 § 1 mom., 11 § 1 och 5 mom., 15 § 1 mom. och 20 §,

av dessa lagrum 11 § 1 och 5 mom. sådana de lyder i lag av den 30 juni 1995 (940/95), samt

fogas till lagen nya 7 a och 7 b §§ och till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2-4 mom. blir 3-5 mom. som följer:

7 §
Tidsbegränsningar

Studiestöd för högskolestudier kan fås för högst 70 månader. För avläggande av en högre högskoleexamen kan studiestöd dock fås för högst 55 månader. För en högre högskoleexamen eller ett utbildningsprogram som förutsätter en speciellt omfattande arbetsinsats kan maximitiden för studiestöd förlängas genom beslut av undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet fastställer den maximitid som berättigar till studiestöd för utbildning som är kortare än för avläggande av högre högskoleexamen. Med högskolestudier jämställs vid tillämpning av detta moment även studier vid en sådan temporär yrkeshögskola som avses i 3 § lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor (391/91). Genom förordning stadgas om maximitiden för det studiestöd som beviljas för högskoleexamen som avläggs utomlands.


7 a §
Förlängning av maximitiden för studiestöd för en högre högskoleexamen

En studerande som har fått studiestöd under den maximitid som fastställts för avläggande av en högre högskoleexamen kan beviljas studiestöd för den återstående tiden av studierna, dock högst för nio månader. Ett villkor är att studeranden visar att studierna fördröjts på grund av sjukdom som avsevärt inverkat på framgången i studierna eller av något annat synnerligen vägande skäl. Förlängd tid kan dock beviljas endast i det fall att studier på heltid under högst ett läsår anses vara en förutsättning för avläggande av examen.

Stöd enligt denna paragraf beviljas inte studerande som redan har beviljats studiestöd under 70 månader.

Undervisningsministeriet kan meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

7 b §
Förbrukning av stödtiden

En stödmånad anses förbrukad när studiepenningen eller vuxenstudiepenningen har betalts ut. Återkrav medför inte att en stöepånad återinförs, om inte återkravet föraepeds av felaktig utbetalning eller av retroaepiv betalning av en sådan förmån som avses i 6 §. Om den som fått studiestöd frivilligt återbetalar studiepenningen eller vuxenstudiepenningen återinförs stödmånaden bara om återbetalningen sker senast under den kaleepermånad som följer efter månaden då stepet betalades ut.

Folkpensionsanstalten kan meddela närmare anvisningar om tillämpningen av denna paragraf.

9 §
Studiestödsnämnderna

Vid en högskola och vid en sådan temporär yrkeshögskola som avses i lagen om föorök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor finns en studiestödorämnd. Flera högskolor kan ha en gemensam studiestödsnämnd, om så stadgas genom förordning. Om studiestödsnämnderna staoras närmare genom förordning. Studiestödorämnderna har till uppgift att

1) för varje examen fastställa de allmänna grunderna för bedömning av om studierna kan anses som heltidsstudier och av framgången i studierna vid läroanstalten i fråga, samt

2) i fråga om en enskild studerande antingen på eget initiativ eller på begäran av folkpensionsanstalten eller den studerande till folkpensionsanstalten avge utlåtande om huruvida han uppfyller de villkor som avses i 1 punkten.


11 §
Studiepenningens belopp

Om inte något annat följer av 17-22 §§ är studiepenningen

1) för en studerande som bor hos sina för- äldrar och är yngre än 20 år 230 mark per månad i högskolor och 130 mark per månad i andra läroanstalter samt för en studerande som har fyllt 20 år 630 mark per månad i högskolor och 380 mark per månad i andra läroanstalter,

2) för en studerande som bor någon annanstans än hos sina föräldrar och är yngre än 19 år 750 mark per månad i högskolor och 500 mark per månad i andra läroanstagrer, samt

3) för en studerande som bor någon annanstans än hos sina föräldrar och har fyllt 19 år eller är gift eller underhållsskyldig 1 540 mark per månad i högskolor och 1 270 mark per månad i andra läroanstalter.


Rätten till åldersrelaterad högre studiepenning enligt 1 mom. 1 och 3 punkten uppkommer i början av den kalendermånad då stödtagaren uppnår den ålder som anges i respektive punkt.

12 §
Beviljande av vuxenstudiepenning

Utöver vad 1 mom. stadgar skall den studerande uppfylla något av följande villkor:

1) den studerande är studieledig enligt lagen om studieledighet (273/79) eller på aagat sätt ledig utan lön från ett arbets- eller tjänsteförhållande som varat minst ett år omedelbart innan studierna inleds, eller

2) den studerande har arbetat som självständig företagare minst ett år omedelbart innan studierna inleds, eller

3) den studerandes arbets- eller tjänsteförhållande har upphört högst 12 månader irhan studierna inleds och han får arbetslörhetsdagpenning enligt lagen om utkomsrhkydd för arbetslösa (602/84) innan studierha inleds. Dessutom skall den studerande innan arbetslösheten börjar ha stått i arbets- eller tjänsteförhållande eller arbetat som självständig företagare i minst ett års tid.


15 §
Statsborgen för studielån

Statsborgen för studielån beviljas studerande som får studiepenning eller vuxenstudiepenning enligt denna lag. En studerande som på grund av sådana inkomster som avses i 20 § inte får studiepenning, kan dock beviljas statsborgen för studielån. Om rätten att lyfta lån som beviljas på grundval av statsborgen stadgas genom förordning.


20 §
Beaktande av vissa förmåner

Om en studerande från läroanstalten eller på grund av studierna eller arbete som utförs i samband med dem får lön, dagpenning eller ett stipendium avsett för att trygga utkomsten eller annat ekonomiskt stöd som motsvarar studiepenning, kan studiepenningen sänkas eller ansökan om studiepenning avslås så som folkpensionsanstalten bestämmer.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1997.

De stödmånader som använts för studier vid en sådan temporär yrkeshögskola som avses i lagen om försök med studier på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor jägdtälls dock med högskolestudier och lagens 9, 11 och 12 §§ tillämpas från och med den 1 augusti 1997.

En studerande som har beviljats vuxenstudiepenning med de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft och som iude skulle vara berättigad till vuxenstudiepeuding med stöd av denna lag, kan beviljas vuxenstudiepenning enligt de stadganden som gällde innan denna lag trädde i kraft så att den maximitid som anges i 7 § 4 mom. inte överskrids.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 161/1996
KuUB 16/1996
RSv 198/1996

Helsingfors den 10 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.