48/1997

Given i Helsingfors den 10 januari 1997

Lag om stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag stadgas om beviljande av stöd för kostnader som föranleds av den dagliga skolresan mellan bostaden och läroanstalten för studerande som bedriver gymnasiestudier eller yrkesinriktade studier. Detta stöd kallas stöd för skolresor.

Stödet för skolresor betalas av statens medel.

2 §
Studerande berättigade till stöd för skolresor

Personer som är bosatta i Finland och bedriver studier i Finland har rätt till stöd för skolresor om de är

1) studerande i gymnasiet eller vid läroanstalter som ger undervisning som motsvarar gymnasieundervisning eller

2) studerande som deltar i grundläggande yrkesutbildning vid yrkesläroanstalter, musikläroanstalter eller andra läroanstalter.

Berättigade till stöd för skolresor är dock inte studerande som deltar i vuxenutbildning, distans- eller privatundervisning, ut-bildning som ordnas som avgiftsbelagd service eller studerande som genomgår avlönad arbetspraktik. Berättigad till stöd är inte heller en studerande som av läroanstaltens huvudman anvisats en avgiftsfri plats i elevhem, eller en studerande som inte för sin skolresa anlitar kollektivtrafik eller skolskjuts som läroanstaltens huvudman ordnar trots att det är möjligt för honom och inte heller en studerande som enligt någon annan lag får stöd för de kostnader som föranleds av skolresan.

Närmare stadganden om vilka studerande som är berättigade till stöd kan utfärdas genom förordning.

3 §
Villkor för beviljande av stöd för skolresor

Stöd för skolresor beviljas en studerande vars skolväg i ena riktningen är minst 10 kilometer och vars skolresekostnader per månad överstiger det belopp om vilket stadgas genom förordning.

4 §
Hur resekostnaderna bestäms

Om en studerande för sin skolresa anlitar kollektivtrafik, bestäms resekostnaderna enligt den billigaste taxan i det anlitade färdmedlet.

Om en studerande för sin skolresa använder sådan skolskjuts som läroanstaltens huvudman ordnar, bestäms resekostnader enligt den sträcka studeranden nyttjar denna transport.

Om en studerande för sin skolresa inte kan utnyttja kollektivtrafik eller den skolskjuts som läroanstaltens huvudman ordnar eller om det är oskäligt svårt att anlita dessa, bestäms resekostnaderna enligt sträckan mellan studerandens hem och läroanstalten.

De resekostnader som skall beaktas i sådana situationer som avses i 2 och 3 mom. beräknas enligt en taxa om vilken stadgas genom förordning.

Genom förordning stadgas också om i vilka fall en studerande anses ha möjlighet att anlita kollektivtrafik eller sådan skolskjuts som läroanstaltens huvudman ordnar samt om hur resekostnaderna bestäms om studeranden kan utnyttja dessa färdsätt endast för en del av skolvägen.

5 §
Beloppet av stödet för skolresor

I stöd för skolresor betalas de kostnader som överskrider det belopp som avses i 3 § med tillägg av det belopp om vilket stadgas i förordning.

Om en studerande inte kan anlita kollektivtrafik eller skolskjuts som ordnas av läroanstaltens huvudman, är stödet 70 procent av stödet enligt 1 mom.

När stödet för skolresor räknas ut beaktas inte kostnaderna till den del skolresan överstiger 100 kilometer i ena riktningen.

2 kap.

Ansökan och utbetalning

6 §
Ansökan

Läroanstalten skall till ansökan foga en utredning om hur lång studerandens skolväg är samt om studerandens möjligheter att utnyttja kollektivtrafik eller den skolskjuts som läroanstaltens huvudman ordnar.

7 §
Beviljande och utbetalning

Stöd för skolresor beviljas av folkpensionsanstalten. Stöd för skolresor beviljas för högst ett läsår i sänder och betalas för högst nio månader per läsår. Stöd för skolresor beviljas tidigast från ingången av den månad som föregår den då ansökan har lämnats in.

Stöd för skolresor betalas månatligen beroende på hur studeranden färdas på ett konto som antingen läroanstaltens huvudman, den som säljer biljetter eller studeranden har uppgett i en penninginrättning i Finland.

Närmare stadganden om betalning av stö- det utfärdas genom förordning.

8 §
Skriftligt beslut

Folkpensionsanstalten skall i ett ärende som gäller stöd för skolresor ge ett skriftligt beslut om sökanden så kräver. Ett sådant yrkande skall framställas till folkpensionsanstalten antingen skriftligt eller muntligt inom sju dagar från att den saken gäller har fått del av avgörandet i ärendet och grunderna för det, vid äventyr att avgörandet annars står fast. Yrkandet kan också inlämnas till läroanstalten.

3 kap.

Ändringssökande och rättande av fel

9 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med ett beslut av folkpensionsanstalten om stöd för skolresor kan söka ändring i det hos besvärsnämnden för studiestöd inom 30 dagar från det sökanden har fått del av beslutet. Ändring i ett beslut av besvärsnämnden för studiestöd får inte sökas genom besvär.

Om de besvär som inlämnas till besvärsnämnden för studiestöd har anlänt efter den tid om vilken stadgas i 1 mom., kan besvärsnämnden trots det pröva besvären, om det funnits vägande skäl till förseningen.

10 §
Rättande av fel

Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut på klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan folkpensionsanstalten med den berörda partens samtycke undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett uppenbart skriv- eller räknefel, skall pensionsanstalten rätta sitt beslut. Ett sådant fel får dock inte rättas om resultatet av rättelsen är oskäligt för parten.

Anteckning om rättelse skall göras i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. Den berörda parten skall tillställas ett rättat eller nytt beslut. Är ändringssökande i fråga om beslutet anhängigt, skall folkpensionsanstalten meddela att rättelseärendet upptagits till behandling och tillställa även besvärsnämnden för studiestöd sitt beslut i detta ärende.

I ett beslut genom vilket folkpensionsanstalten inte har godkänt ett yrkande på rättelse av fel får ändring inte sökas genom besvär.

4 kap.

Särskilda stadganden

11 §
Avtal med den som säljer biljetter

Folkpensionsanstalten kan avtala med den som säljer biljetter för kollektivtrafik om på vilka villkor biljetter får säljas till studerande till ett pris som rabatterats med stödbeloppet för skolresor. Närmare stadganden om förfarandet utfärdas genom förordning.

12 §
Skyldighet att lämna uppgifter

En studerande är skyldig att meddela folkpensionsanstalten de uppgifter som behövs för beviljande av stöd för skolresor samt meddela förändringar som påverkar detta stöd. Läroanstalten är skyldig att meddela folkpensionsanstalten sådana omständigheter som den fått kännedom om och som kan leda till justering eller indragning av stödet.

En studerande är skyldig att uppge sin personbeteckning för den som säljer biljetter vid köp av biljett vars pris sätts ned med beloppet av stödet för skolresor.

13 §
Omkostnader

De utgifter som verkställigheten av denna lag orsakar folkpensionsanstalten räknas som folkpensionsanstaltens omkostnader och de utgifter som åsamkas läroanstaltens huvudman för uppgifter som anges i 6 och 12 §§ räknas som utgifter för läroanstalten i fråga.

14 §
Hänvisningsstadgande

Om något annat inte stadgas i denna lag, iakttas i tillämpliga delar vad lagen om studiestöd (65/94) stadgar om verkställighet, justering och inställelse av studiestöd, återkrav, självrättelse, rättelse av ett beslut som vunnit laga kraft, användning av uppgifter, tystnadsplikt, utmätnings- och överföringsförbud samt finansiering.

15 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

5 kap.

Ikraftträdande

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 160/1996
KuUB 17/1996
RSv 199/1996

Helsingfors den 10 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.