41/1997

Given i Helsingfors den 10 januari 1997

Lag om ändring av 5 § lagen om ersättande av skördeskador

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 1 mom. lagen den 4 juli 1975 om ersättande av skördeskador (530/75), sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 december 1990 (1309/90), som följer:

5 §

Verkställigheten av denna lag ombesörjs av jord- och skogsbruksministeriet, arbetskrafts- och näringscentralerna samt kommunernas lantbruksmyndigheter. Vid uppskattning av skador kan kommunernas lantbruksmyndigheter vid behov som sakkunniga anlita rådgivningsorganisationer i trädgårdsskötsel. För rådgivningsorganisationernas bistånd kan betalas en ersättning av det anslag som nämns i 3 § 1 mom. Om grunderna för utbetalning av ersättningen bestäm-

mer jord- och skogsbruksministeriet. Framgår inte något annat av denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden, skall dessutom i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnmgingar (1336/92).Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 148/1996
FvUB 25/1996
StoUB 2/1996
RSv 242/1996

Helsingfors den 10 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.