Ursprungliga författningar: 1996

1150/1996
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1149/1996
Lag om ändring av 5 § lagen om sammanslagningsunderstöd till kommuner
1148/1996
Lag om ändring av 19 § lagen om konsolidering av kommuners ekonomi och om kommunutredning
1147/1996
Lag om statsandelar till kommunerna
1146/1996
Handels- och industriministeriets beslut om geologiska forskningscentralens avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifterna
1145/1996
Handels- och industriministeriets beslut on mätteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifter
1144/1996
Statsrådets beslut om tillämpningsområdet för lagen om regionalt stödjande av transporter
1143/1996
Förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildningscentrer för vuxna
1142/1996
Förordning om finansiering av yrkesinriktad tilläggsutbildning
1141/1996
Lag om ändring av 1 § lagen om läroavtalsutbildning
1140/1996
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildningscentrer för vuxna
1139/1996
Lag om ändring av lagen om yrkesläroanstalter
1138/1996
Lag om finansiering av yrkesinriktad tilläggsutbildning
1137/1996
Lag om utjämning av räntan för offentligt understödda exportkrediter
1136/1996
Lag om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda exportkrediter
1135/1996
Lag om undantagstillämpning av 8 och 11 §§ lagen om stöd för hemvård av barn
1134/1996
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1133/1996
Lag om upphävande av 6 § 8 punkten och 17 § 2 mom. lagen om studiestöd
1132/1996
Lag om ändring av 24 § lagen om arbetsmarknadsstöd
1131/1996
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1130/1996
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av 11 a § lagen om barndagvård
1129/1996
Lag om ändring av 11 a § lagen om barndagvård
1128/1996
Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn
1127/1996
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1126/1996
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1125/1996
Lag om ändring av lagen om införande av jordabalken
1124/1996
Förordning om förskottsuppbörd
1123/1996
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1122/1996
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1121/1996
Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
1120/1996
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
1119/1996
Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1118/1996
Lag om förskottsuppbörd
1117/1996
Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet
1116/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om de grunder som avses i 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare
1115/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om amortering år 1997 av det ansvarsunderskott som föranletts av sänkning år 1994 av försäkringspremien för försäkring enligt i lagen om pension för arbetstagare stadgade minimivillkor samt försäkringspremien för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande
1114/1996
Statsrådets beslut om ändring av 9 § statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1996
1113/1996
Statsrådets beslut om ändring av 3 § statsrådets beslut om storleken av avgångsbidraget för statstjänstemän
1112/1996
Statsrådets beslut om ändring av 7 § statsrådets beslut om pensionsavgift för arbetsgivare som omfattas av statens pensionssystem
1111/1996
Lag om fordonsskatt
1110/1996
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1109/1996
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1108/1996
Lag om ändring av 48 kap. 5 § strafflagen
1107/1996
Lag om ändring av lagen om skydd av valar
1106/1996
Lag om ändring av 35 § fastighetsbildningslagen
1105/1996
Lag om ändring av vattenlagen
1104/1996
Lag om ändring av 2 § ödemarkslagen
1103/1996
Lag om ändring av 71 § gruvlagen
1102/1996
Lag om ändring av 5 § lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
1101/1996
Lag om ändring av lagen om enskilda vägar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.