Ursprungliga författningar: 1996

1200/1996
Skogsförordning
1199/1996
Lag om upphävande av lagen om inlösen av andelar i samfälld skog
1198/1996
Lag om ändring av lagen om samfällda skogar
1197/1996
Lag om landsbygdsnäringsstatistik
1196/1996
Arbetsministeriets beslut om upphävande av arbetarskyddsstyrelsens beslut om skyddsinformationsblad för farligt kemikalieavfall
1195/1996
Lag om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
1194/1996
Lag om ändring av djurskyddslagen
1193/1996
Lag om ändring av 13 och 15 §§ lagen om djursjukdomar
1192/1996
Lag om veterinär gränskontroll
1191/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
1190/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om storleken av de avgifter som uppbärs av prestationer i anslutning till fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan
1189/1996
Fastighetsbildningsförordning
1188/1996
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
1187/1996
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1186/1996
Trafikministeriets beslut om persontaxor för busstrafik
1185/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter
1184/1996
Statsrådets beslut om ändring av 14 § statsrådets beslut om allmänna villkor för räntestödslån för ägarbostäder
1183/1996
Statsrådets beslut om justering av maximibeloppen för plikt
1182/1996
Förordning om ändring av byggnadsförordningen
1181/1996
Lag om ändring av 6 § 1 mom. lagen om ombildande av Bilregistercentralen till ett aktiebolag samt om vissa uppgifter för detta bolag
1180/1996
Lag om ändring av 5 och 8 §§ lagen om statens pensioner
1179/1996
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under 1997
1178/1996
Förordning om ändring av 4 § förordningen om källskatt på ränteinkomst
1177/1996
Förordning om ändring av förordningen om beskattningsförfarande
1176/1996
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om statens pensioner
1175/1996
Lag om ändring av 10 a § lagen om statens pensioner
1174/1996
Lag om ändring av 7 a § lagen om pension för företagare
1173/1996
Lag om ändring av 8 k § lagen om pension för lantbruksföretagare
1172/1996
Lag om ändring av 7 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1171/1996
Lag om ändring av 1 § lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande
1170/1996
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i en lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1169/1996
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1168/1996
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1167/1996
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1166/1996
Lag om ändring av museilagen
1165/1996
Lag om ändring av 7 § lagen om ungdomsarbete
1164/1996
Lag om ändring av idrottslagen
1163/1996
Lag om upphävande av stadganden om hemkommunens betalningsandel i vissa lagar som gäller undervisningsväsendet
1162/1996
Lag om ändring av lagen om studiecentraler
1161/1996
Lag om ändring av lagen om skolan Anna Tapion koulu
1160/1996
Lag om ändring av lagen om idrottsutbildningscentrer med statsandel
1159/1996
Lag om ändring av lagen om folkhögskolor med statsandel
1158/1996
Lag om ändring av 18 och 19 §§ lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor
1157/1996
Lag om ändring av lagen om yrkeshögskolestudier
1156/1996
Lag om ändring av lagen om privata skolor med främmande undervisningsspråk
1155/1996
Lag om ändring av lagen om steinerpedagogiska specialskolor
1154/1996
Lag om ändring av lagen om Steiner-skola
1153/1996
Lag om ändring av gymnasielagen
1152/1996
Lag om upphävande av vissa stadganden i grundskolelagen
1151/1996
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.