Ursprungliga författningar: 1996

1250/1996
Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
1249/1996
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan
1248/1996
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1247/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ersättande av merkostnader för potatisproduktion inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis år 1996
1246/1996
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid statens konstmuseum
1245/1996
Undeivisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid centralkommissionen för konst
1244/1996
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands filmarkiv
1243/1996
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid Museiverket
1242/1996
Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/1972) avsedda belopp
1241/1996
Förordning om Kriminalvårdsföreningen
1240/1996
Förordning om ekonomiskt bistånd till nödställda finska medborgare i utlandet
1239/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1238/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som uppbärs för veterinär gränskontroll
1237/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor
1236/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av djur
1235/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om upphävning av social- och hälsovårdsministeriets beslut om märkning av hälsofarligt avfall
1234/1996
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Norge om rättigheten för norska fartyg att användas vid kustcabotage i Finland
1233/1996
Förordning om ändring av 13 § förordningen om forskningscentralen för de inhemska språken
1232/1996
Förordning om upphävande av 38 § 4 mom. förordningen om utrikesförvaltningen
1231/1996
Lag om avbytarservice för lantbruksföretagare
1230/1996
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av socialvårdslagen
1229/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillämpningen av lagen om löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift för 1997
1228/1996
Statsrådets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie för statliga affärsverk under år 1997
1227/1996
Förordning om fastställande av lön som läggs till grund för dagpenning avvägd enligt förtjänsten
1226/1996
Förordning om ändring av förordningen om explosiva varor
1225/1996
Förordning om ikraftträdande av 6 a § och 32 § 1 mom. 2 punkten kärnenergilagen
1224/1996
Förordning om ändring av kärnenergiförordningen
1223/1996
Förordning om upphävande av 43 § förordningen om utrikesrepresentationen
1222/1996
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av 22 och 24 §§ lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1221/1996
Lag om undantagstillämpning av 25 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1220/1996
Förordning om upphävande av 7 kap. förordningen om Finlands Akademi
1219/1996
Förordning om ändring av familjepensionsförordningen
1218/1996
Förordning om ändring av förordningen om bostadsbidrag för pensionstagare
1217/1996
Förordning om ändring av förordningen om betalning av fronttillägg utomlands
1216/1996
Förordning om ändring av förordningen om frontmannapension
1215/1996
Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen
1214/1996
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen
1213/1996
Lag om temporär ändring av 5 och 5 b §§ sjukförsäkringslagen
1212/1996
Lag om beaktande av arbetstagares arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar
1211/1996
Lag om undantagstillämpning av 31 § lagen om rehabiliteringspenning
1210/1996
Lag om ändring av 21 och 23 §§ sjukförsäkringslagen
1209/1996
Statsrådets beslut om ändring av bilagan till statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning
1208/1996
Förordning om tillsyn över privat socialservice
1207/1996
Lag om ändring av 2 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag
1206/1996
Lag om ändring av 9 och 22 §§ lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1205/1996
Lag om ändring av 4 § lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring
1204/1996
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1203/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
1202/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om när lantmäteriverkets prestationer skall vara avgiftsbelagda och grunderna för avgifterna samt storleken av de avgifter som uppbärs för prestationerna
1201/1996
Förordning om ändring av 19 § förordningen om lantmäteriverket

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.