Ursprungliga författningar: 1996

50/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
49/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror som importeras från tredje land
48/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om storleken på plockningsstödet för skogsbär och -svampar och dess fördelning mellan de olika produkterna
47/1996
Inrikesministeriets beslut om ikraftträdande av statsrådets beslut om ändring av 4 § statsrådets beslut om utvecklingsområdet, dess stödområden och strukturomvandlingsområdet
46/1996
Statsrådets beslut om ändring av 4 § statsrådets beslut om utvecklingsområdet, dess stödområden och strukturomvandlingsområdet
45/1996
Statsrådets beslut om allmänna villkor för beviljande av energistöd
44/1996
Statsrådets beslut om regional tillämpning av lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark
43/1996
Förordning om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under 1996
42/1996
Lag om upphävande av lagen om grunderna för prissättningen av prestationer som framställts i fångvårdsväsendets arbetsverksamhet
41/1996
Skattestyrelsens beslut om ändring av 11 § skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och bostadssamfunds deklaration
40/1996
Skattestyrelsens beslut om uppgifter som skall lämnas för arvs- och gåvobeskattningen
39/1996
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om salmonellakrav för hönsägg på Europeiska gemenskapens inre marknad
38/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
37/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 5 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om betalande av stöd till fiskodlingsnä- ringen under en övergångsperiod
36/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
35/1996
Miljöministeriets beslut om ändring av miljöministeriets beslut om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
34/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av 17 § trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter
33/1996
Statsrådets beslut om betalning av ränta på studielån med statens medel på grund av arbetslöshet
32/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut för verkställighet av produktionsstöd beträffande hönsäggsproduktion för året 1995
31/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut beträffande storleken av fördelningsenheten av arealtillägget för 1995
30/1996
Justitieministeriets beslut om formulär för vissa blanketter vid val av företrädare för Finland i Europaparlamentet
29/1996
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ryska Federationen om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen.
28/1996
Finlands Banks meddelande om Finlands Banks gällande grundränta
27/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för specialersättning till samkommuner som upprätthåller universitetssjukhus år 1996
26/1996
Trafikministeriets beslut om persontaxor för taxibilar
25/1996
Trafikministeriets beslut om ruttaxor för taxibilar
24/1996
Trafikministeriets beslut om taxor för sjuktransport
23/1996
Statsrådets beslut om omorganisering av sex polisdistrikt
22/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om anmälningar som gäller forsknings- och utvecklingsförsök med genetiskt modifierade organismer och utsläppande av produkter på marknaden
21/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om klassificering och innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer
20/1996
Försvarsministeriets meddelande om vissa beslut
19/1996
Förordning om ändring av handelsregisterförordningen
18/1996
Förordning om ändring av bilagan till förordning om växtsläkten och växtarter som avses i lagen om växtförädlarrätt
17/1996
Förordning om hästhushållningsdelegationen
16/1996
Förordning om temporär ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
15/1996
Förordning om temporär ändring av 2 § förordningen om användningen av överskottet från penninglotteri- och tippningsspel
14/1996
Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott för skatteåret 1996
13/1996
Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
12/1996
Finansministeriets beslut om uppbörd, betalningsställen och betalning i fråga om egentlig fordonsskatt
11/1996
Förordning om ändring av 1 § fordonsskatteförordningen
10/1996
Terrängtrafikförordning
9/1996
Förordning om genomförande av Europeiska gemenskapernas direktiv om luftburet buller från hushållsapparater
8/1996
Förordning om genomförande av Europeiska gemenskapernas råds direktiv om märkning som anger elektriska ugnars energiförbrukning
7/1996
Lag om ändring av 15 § lagen om statens bannät, banhållningen och användningen av bannätet
6/1996
Lag om ändring av lagen om ändring av lagen om undersökning av storolyckor
5/1996
Skattestyrelsens beslut om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och yrkesutövares arbetsresa vid beskattningen för år 1996
4/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om storleken på det nationella stödet för fröproduktion av vallväxter och om de sorter som berättigar till stöd
3/1996
Förordning om ändring av 94 och 179 §§ förordningen om fordons konstruktion och utrustning
2/1996
Förordning om ändring av körkortsförordningen
1/1996
Förordning om ändring av 23 § utlänningsförordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.