Ursprungliga författningar: 1996

100/1996
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
99/1996
Förordning om upphävande av 4 och 5 §§ av förordningen om justitieministeriet
98/1996
Förordning om rättsregistercentralen
97/1996
Statsrådets beslut om stödjande av erkända marknadsföringsorganisationer för trädgårdsproducenter
96/1996
Förordning om upphävande av byggnadsskyddsförordningen
95/1996
Förordning om upphävande av 1 a § 2 mom. byggnadsförordningen
94/1996
Förordning om ändring av landsbygdsnäringsförordningen
93/1996
Förordning om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
92/1996
Förordning om ändring av förordningen om läkemedelsverket
91/1996
Skattestyrelsens beslut om uppgifter som skall fogas till diplomatiska beskickningars ansökan om återbäring av mervärdesskatt
90/1996
Inrikesministeriets beslut om upplösande av Lojo kommun och Lojo stad och bildande av en ny Lojo benämnd kommun
89/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om enhetspriser för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet
88/1996
Förordning om ikraftträdandet av lagen om ändring av varumärkeslagen
87/1996
Förordning om ändring av 6 § förordningen om universitetsexamina inom det konstindustriella området
86/1996
Förordning om juridiska examina
85/1996
Förordning om delegationen för frivilligt försvarsarbete
84/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
83/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning av färska inhemska frukter och grönsaker år 1996
82/1996
Finansministeriets beslut om befrielse från motorfordonsskatt eller nedsättning av skatten för vissa utomlands registrerade fordon
81/1996
Förordning om ändring av 18 § förordningen om skatt på motorfordon
80/1996
Förordning om ändring av 3 och 3 a § lotsningsförordningen
79/1996
Förordning om undersökning av olyckor
78/1996
Förordning om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier inom försvarsmakten
77/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
76/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
75/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
74/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals prestationer
73/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
72/1996
Finansministeriets beslut om betalningsställen för vissa skatter samt om ersättning för dataöverföring
71/1996
Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för understöd som beviljas för reparation av bostadsbyggnader och bostäder
70/1996
Statsrådets beslut om justering av markbeloppen för de i 2 § 1 mom. lagen om apoteksavgift nämnda omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns
69/1996
Republikens Presidents öppna brev angående ändringar i statsrådet
68/1996
Lag om ändring av 2 och 4 §§ lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
67/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om persontaxor för taxibilar
66/1996
Förordning om säkerhetsledningssystem för redare och ledningsarrangemang för säker drift av fartyg
65/1996
Förordning om passagerarlistor på passagerarfartyg
64/1996
Förordning om helikopterverksamhet på fartyg
63/1996
Förordning om upphävande av 24 § förordningen angående sjöfartsväsendets förvaltning
62/1996
Förordning om upphävande av förordningen angående kontroll över handelsfartygs sjöduglighet
61/1996
Förordning om ikraftträdande av lagarna om fartygssäkerhet och tillsynen över den
60/1996
Förordning om ikraftträdande av vissa lagar om luftfart och undersökning av olyckor
59/1996
Lag om ändring av kyrkolagen
58/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ikraftträdande av statsrådets beslut om investeringsstöd för gårdsbruksenheter
57/1996
Statsrådets beslut om skötseln av lån som beviljas för att förbättra vissa strukturer inom gårdsbruket
56/1996
Statsrådets beslut om ändring av 29 § statsrådets beslut om startstöd för unga jordbrukare
55/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om investeringsstöd förgårdsbruksenheter
54/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om investeringsstöd för gårdsbruksenheter
53/1996
Statsrådets beslut om investeringsstöd för gårdsbruksenheter
52/1996
Förordning om ändring av 2 § förordningen om patentombud
51/1996
Lag om ändring av 1 § lagen om statsgarantier för vissa näringsgrenar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.