Ursprungliga författningar: 1996

150/1996
Lag om ändring av 5 § lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter
149/1996
Lag om ändring av den till lagen om vissa temporära tullar fogade förteckningen
148/1996
Lag om ändring av den läskedrycksaccistabell som utgör bilaga till lagen om sötsaks- och läskedrycksaccis
147/1996
Lag om ändring av 30 och 49 §§ statstjänstemannalagen
146/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
145/1996
Statsrådets beslut om understöd för hyreshus med ekonomiska svårigheter
144/1996
Förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
143/1996
Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
142/1996
Förordning om ändring av 2 och 16 §§ straffregisterförordningen
141/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ansökningstider samt anmälan om djurmängder beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen under 1996
140/1996
Förordning om ikraftträdande av 1995 års konvention om livsmedelsbistånd, som ingår i 1995 års internationella spannmålsavtal
139/1996
Handels- och industriministeriets beslut om sammansättningen hos och påskrifter för korv
138/1996
Handels- och industriministeriets beslut om kött och köttvaror
137/1996
Förordning om upphävande av köttförordningen
136/1996
Förordning om upphävande av förordningen om köttprodukter
135/1996
Handels- och industriministeriets anvisningar om högsta halter av vissa biologiska orenheter i livsmedel
134/1996
Handels- och industriministeriets beslut om högsta halter av vissa av de vanligaste kontaminanterna i livsmedel
133/1996
Handels- och industriministeriets beslut om högsta halter av kvicksilver, histamin och vissa marina biotoxiner i fisk och vissa fiskeriprodukter
132/1996
Handels- och industriministeriets beslut om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i vegetabiliska produkter samt i ägg och äggprodukter och om teknisk anpassning av vissa bestämmelser om främmande ämnen
131/1996
Förordning om upphävande av förordningen om främmande ämnen i livsmedel
130/1996
Undervisningsministeriets beslut om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer
129/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut beträffande de kommuner som 1995-1996 skall delta i ett försök med överföring av uppgifter som gäller utkomststöd
128/1996
Förordning om ändring av förordningen om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet
127/1996
Förordning om ändring av 12 a § förordningen om privata skolor med främmande undervisningsspråk
126/1996
Förordning om ändring av studentexamensförordningen
125/1996
Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sätten för och storleken av förskottsinnehållning
124/1996
Trafikministeriets meddelande om ett visst beslut
123/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
122/1996
Justitieministeriets beslut om ändring av justitieministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för prestationer hos justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
121/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om ordningsregler för sprängnings- och brytningsarbete
120/1996
Förordning om ändring av 1 § förordningen om laddare
119/1996
Förordning om ändring av förordningen om nyttighetsmodellrätt
118/1996
Luftfartsförordning
117/1996
Förordning om ikraftträdande av konvention om meddelande av europeiska patent (europeisk patentkonvention)
116/1996
Förordning om ändring av förordningen om placeringen av Finlands beskickningar i utlandet
115/1996
Förordning om ändring av reglementet för statsrådet
114/1996
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
113/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
112/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen
111/1996
Finansministeriets beslut om Helene Schjerfbecks och bildkonstens jubileumsmynt
110/1996
Försvarsministeriets beslut om anmälan som fordras vid export och transitering av försvarsmateriel inom Europeiska unionens område
109/1996
Statsrådets beslut om lägenhetsbestämda ersättningsandelar och allmänna ersättning för 1995 års skördeskador
108/1996
Statsrådets beslut om skyddsupplagringsprogram år 1996
107/1996
Lag om ändring av 41 och 45 §§ sjömanslagen
106/1996
Lag om ändring av 38 och 42 §§ lagen om arbetsavtal
105/1996
Förordning om ändring av förordningen om social- och hälsovårdsministeriet
104/1996
Förordning om ändring av patentförordningen
103/1996
Förordning om ikraftträdande av vissa stadganden i den lagstiftning som gäller anslutningen till den europeiska patentkonventionen
102/1996
Förordning om ändring av 48 och 53 §§ förordningen om registrering av fordon
101/1996
Förordning om ändring av 1 § förordningen om statliga ämbetsverk och inrättningar som ingår samarbetsavtal

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.