Ursprungliga författningar: 1996

1300/1996
Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättingar som skall betraktas såsom skattefria år 1997
1299/1996
Förordning om beräkning av solvensgränsen för försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse
1298/1996
Förordning om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital
1297/1996
Lag om ändring av 43 § lagen om pensionsstiftelser
1296/1996
Lag om ändring av 79 § lagen om försäkringskassor
1295/1996
Lag om ändring av 3 a § lagen om sjömanspensioner
1294/1996
Lag om ändring av 9 och 13 a §§ lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1293/1996
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1292/1996
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
1291/1996
Skattestyrelsens beslut om stämpelskatt som erläggs i pengar
1290/1996
Utrikesministeriets meddelande om ministeriets beslut om grunderna för beviljande av diplomatpass, tjänstepass och pass för tjänsteresa
1289/1996
Lag om ändring av skoltlagen
1288/1996
Lag om ändring av renhushållningslagen
1287/1996
Lag om ändring av naturnäringslagen
1286/1996
Lag om upphävande av vissa lagrum i landsbygdsnäringslagen
1285/1996
Lag om ändring av 10 § lagen om stöd för nyskiften
1284/1996
Lag om ändring av lagen om enskilda vägar
1283/1996
Lag om ändring av byggnadslagen
1282/1996
Lag om ändring av 43 § lagen om ägoreglering i gränskommunerna
1281/1996
Lag om ändring av 20 § lagen om vissa regleringar av vattenägor
1280/1996
Lag om ändring av 13 § lagen om avloppsvattenavgift
1279/1996
Lag om ändring av 14 § lagen angående vissa grannelagsförhållanden
1278/1996
Lag om ändring av vattenlagen
1277/1996
Förordning om upphävande av bestämmelser om elevens hemkommuns betalningsandel i vissa förordningar om undervisningsväsendet
1276/1996
Förordning om ändring av förordningen om idrottsutbildningscentrer med statsandel
1275/1996
Förordning om ändring av 8 § förordningen om folkhögskolor med statsandel
1274/1996
Förordning om upphävande av 13 a § förordningen om privata skolor med främmande undervisningsspråk
1273/1996
Förordning om upphävande av 39 § gymnasieförordningen
1272/1996
Förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1271/1996
Förordning om statsandelar till kommunerna
1270/1996
Lag om ändring av 2 § lagen om friluftsliv
1269/1996
Lag om Huvudstadsregionens samarbetsdelegation
1268/1996
Skattestyrelsens beslut om betalning och anmälan av överlåtelseskatt
1267/1996
Lag om ändring av lagen om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombord på passagerarfartyg i utrikestrafik
1266/1996
Lag om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
1265/1996
Lag om ändring av lagen om påförande av accis
1264/1996
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1263/1996
Lag om ändring av 14 § lagen om skatteförvaltningen
1262/1996
Lag om ändring av 64 § lagen om överlåtelseskatt
1261/1996
Handels- och industriministeriets beslut om kraftverks apparatur för egen förbrukning
1260/1996
Lag om accis på elström och vissa bränslen
1259/1996
Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen
1258/1996
Lag om ändring av 6 och 14 §§ lagen om skattelättnader för sjöfarten
1257/1996
Lag om ändring av 15 och 29 §§ mervärdesskattelagen
1256/1996
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och temporär ändring av 19 §
1255/1996
Skattestyrelsens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1254/1996
Inrikesministeriets polisförordnande om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
1253/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på järnväg
1252/1996
Inrikesministeriets beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer
1251/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.