Ursprungliga författningar: 1996

750/1996
Lag om ändring av vattenlagen
749/1996
Lag om ändring av 1 och 10 §§ lagen om grunderna för avgifter till staten
748/1996
Lag om ändring av 2 § lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
747/1996
Lag om ändring av 3 och 65 §§ statstjänstemannalagen
746/1996
Lag om ändring av 1 § arkivlagen
745/1996
Lag om ändring av 5 § lagen om Finlands delegation i Europarådet
744/1996
Lag om ändring av 3 och 4 §§ lagen om Finlands delegation i Nordiska rådet
743/1996
Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän
742/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
741/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 9 § lagen om pension för arbetstagare avsedda indextal
740/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetskrav i samband med betalningen av nationellt produktionsstöd för vissa växtodlingsprodukter
739/1996
Arbetsministeriets beslut om klassificering av biologiska agenser
738/1996
Förordning om ändring av 51 § reglementet för statsrådet
737/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 2 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpningen av stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill 1996
736/1996
Inrikesministeriets beslut om upphävande av inrikesministeriets beslut om polisens tjänstemärke och personkort
735/1996
Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen
734/1996
Statsrådets beslut om räntan för bostadslån enligt jorddispositionslagen och vissa andra lagar
733/1996
Förordning om ändring av förordningen om revision av statshushållningen
732/1996
Förordning om ändring av 13 § barnskyddsförordningen
731/1996
Förordning om ändring av 37 och 38 §§ förordningen om verkställighet av bötesstraff
730/1996
Förordning om ändring av 5 § förordningen om utsökningsavgifter
729/1996
Förordning om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
728/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av beslutet om reklam, annan säljfrämjande verksamhet och produktinformation som gäller starka alkoholdrycker
727/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling
726/1996
Statsrådets beslut om transportbidrag för mjölk
725/1996
Förordning om ikraftträdande av konventionen om kärnsäkerhet
724/1996
Förordning om ändring av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Federala Republiken Jugoslavien (Serbien och Montenegro) och vissa områden i Republiken Kroatien och Republiken Bosnien-Hercegovina
723/1996
Lag om temporär ändring av 2 § lagen om aktiebolaget Kera Ab
722/1996
Lag om ändring av 45 kap. 1 § strafflagen
721/1996
Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott för år 1997
720/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avbrytande av fiske efter lax med fartyg under finsk flagg
719/1996
Statsrådets beslut om ändring av ikraftträdelsestadgandet i statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om ämbetsverkens sigill
718/1996
Finansministeriets beslut om debiteringsredovisning för skatteåret 1995
717/1996
Statsrådets beslut om genomsnittliga belopp för de priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsandelen år 1997
716/1996
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om grunderna för bestämmande av hyrorna för statens personalbostäder
715/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om ämbetsverkens sigill
714/1996
Förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
713/1996
Förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär
712/1996
Statsrådets beslut om markens externa värde
711/1996
Finansministeriets beslut om fondprospekt
710/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ordnande av livsmedelstillsynen
709/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stödets storlek under året 1996 baserat på bisamhällens antal
708/1996
Förordning om ändring av 1 § förordningen om undervisningen och studerandena vid vissa högskolor
707/1996
Förordning om Svenska handelshögskolan
706/1996
Förordning om ändring av förordningen om försäkringsdomstolen
705/1996
Trafikministeriets beslut om kontroller för övervakning av vägtransporter av farliga ämnen
704/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika
703/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om skyldighet att föra bok över och lämna uppgifter om narkotika samt om hantering och förstöring av narkotika
702/1996
Statsrådets beslut om de allmänna principerna för Finlands Industriinvestering Ab:s kapitalinvesteringsverksamhet
701/1996
Riksdagens beslut om ändring av 1 § i valstadgan för riksdagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.