Ursprungliga författningar: 1996

800/1996
Lag om ändring av 2 § lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område och om konventionens tillämpning
799/1996
Lag om ändring av 17 och 18 §§ lagen om samverkan mellan finska och utländska myndigheter vid rättegång samt om verkställighet i vissa fall av utländsk domstols beslut
798/1996
Lag om ändring av 7 § lagen om fornminnen
797/1996
Lag om ändring av 41 § jordlegolagen
796/1996
Lag om ändring av 17 § lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt
795/1996
Lag om ändring av 11 kap. 15 § vattenlagen
794/1996
Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
793/1996
Lag om ändring av lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet
792/1996
Lag om ändring av utsökningslagen
791/1996
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsomräde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
790/1996
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
789/1996
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
788/1996
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
787/1996
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
786/1996
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
785/1996
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
784/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg
783/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om beloppet av nationellt stöd till potatisodlare
782/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om skogscentralernas och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios avgiftsbelagda prestationer
781/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
780/1996
Statsrådets beslut om användning av tekniskt bistånd inom ramen för gemenskapsinitiativprogrammet LEADER II
779/1996
Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Indien
778/1996
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga I till den europeiska överenskommelsen om huvudleder för internationell trafik (AGR)
777/1996
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
776/1996
Lag om ändring av 1 § lagen om sjömanspensioner
775/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
774/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avbrytande av fiske efter lax inom lettiska vatten med fartyg under finsk flagg
773/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg under finsk flagg
772/1996
Statsrådets beslut om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka tillämpas stadgandena om skärgårdskommuner
771/1996
Lag om ändring av kyrkolagen
770/1996
Lag om upphävande av lagen angående skatteersättning till församlingar av grekisk-katolska kyrkosamfundet i Finland
769/1996
Skattestyrelsens beslut om uträkning av samfundsränta
768/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
767/1996
Justitieministeriets kungörelse om resultatet av valet av företrädare för Finland i Europaparlamentet
766/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
765/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om begränsning av antalet enheter som ligger till grund för beviljandet av stöd för kompensation av varaktiga naturbetingade nackdelar
764/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av 2 § handels- och industriministeriets beslut om verkställighet av förordningen om fastighetsmäklare
763/1996
Förordning om ändring av förordningen om fartygsbemanning och fartygspersonalens behörighet
762/1996
Förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
761/1996
Förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon
760/1996
Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
759/1996
Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
758/1996
Förordning om ändring av förordningen om forskningscentralen för de inhemska språken
757/1996
Förordning om bringande i kraft av protokoll 1990 med ändring av konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) den 9 maj 1980
756/1996
Arbetsministeriets beslut om arbeten som är farliga för unga arbetstagare
755/1996
Förordning om ändring av förordningen om skydd för unga arbetstagare
754/1996
Riksdagens beslut om ändring av 1 § reglementet för Riksdagsbiblioteket
753/1996
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
752/1996
Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli
751/1996
Riksdagens beslut om ändring av 8 § arbetsordningen för riksdagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.