Ursprungliga författningar: 1996

900/1996
Lag om temporär ändring av 56 a § lagen om specialiserad sjukvård
899/1996
Lag om temporär ändring av 5 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
898/1996
Lag om temporär ändring av 66 § läkemedelslagen
897/1996
Lag om temporär ändring av 5 a § sjukförsäkringslagen
896/1996
Lag om ändring av lagen om apoteksavgift
895/1996
Lag om ändring av läkemedelslagen
894/1996
Statsrådets beslut om de allmänna villkoren för understöd som främjar miljövården
893/1996
Förordning om ändring av 1 § förordningen om verkställigheten och tillämpningen av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar
892/1996
Förordning om ändring av 1 § köpvittnesförordningen
891/1996
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
890/1996
Förordning om ändring av 11 och 14 §§ reglementet för justitiekanslern i statsrådet
889/1996
Lag om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
888/1996
Lag om ändring av 9 § lagen om användning av samiska hos myndigheter
887/1996
Lag om ändring av lagen om stämningsmän
886/1996
Lag om ändring av 1 kap. 6 § tvångsmedelslagen
885/1996
Lag om ändring av 1 och 2 §§ lagen om notarius publicus
884/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
883/1996
Förordning om offentliggörande av den koefficient för 1997 som avses i 7 a § lagen om pension för arbetstagare
882/1996
Förordning om ändring av förordningen om patientskadenämnden
881/1996
Förordning om ändring av 4 § förordningen om förströelseanordningar
880/1996
Förordning om ändring av polisförordningen
879/1996
Lag om ändring av 37 § lagen om enskilda vägar
878/1996
Lag om ändring av lagen om fastighetsförrättningsavgift
877/1996
Lag om ändring av 7 a och 8 §§ lagen om vissa regleringar av vattenägor
876/1996
Lag om ändring av fastighetsregisterlagen
875/1996
Lag om ändring av 3 § lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
874/1996
Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
873/1996
Finansministeriets beslut om ändring av 2 § i statsrådets beslut om markens externa värde
872/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
871/1996
Inrikesministeriets beslut om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
870/1996
Finansministeriets beslut om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
869/1996
Statsrådets beslut om skjuts för arbetstagare i nattarbete
868/1996
Statsrådets beslut om avstående från att återkräva vissa stöd som beviljats för transportmedel i utrikestrafik
867/1996
Miljöministeriets beslut om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall
866/1996
Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att utge innehållningsbevis
865/1996
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
864/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om beloppet av nationellt stöd som betalas på grundval av antalet suggor
863/1996
Förordning om upphävande av förordningen om ärenden som skall handläggas i arbetsrådet
862/1996
Förordning om upphävande av 1 och 2 §§ förordningen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet
861/1996
Lag om ändring av 3 och 46 §§ arbetstidslagen
860/1996
Lag om ändring av 3 § lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande
859/1996
Lag om ändring av 14 § lagen om unga arbetstagare
858/1996
Lag om ändring av 7 § lagen om skydd i arbete
857/1996
Lag om ändring av 2 § lagen om samarbete inom företag
856/1996
Lag om ändring av 2 § semesterlagen
855/1996
Lag om ändring av lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet
854/1996
Förordning om ändring av utsökningsförordningen
853/1996
Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk
852/1996
Förordning om ansvarighet för oljeskador
851/1996
Förordning om ändring av förordningen om Reservunderofficersförbundets förtjänstkors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.