Ursprungliga författningar: 1996

1350/1996
Lag om ändring av lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket
1349/1996
Lag om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansiering
1348/1996
Lag om ändring av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland
1347/1996
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg
1346/1996
Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävling år 1997
1345/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1344/1996
Lag om temporär ändring av 3 och 4 §§ lagen om handel med utsäde
1343/1996
Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
1342/1996
Lag om ändring av landsbygdsnäringslagen
1341/1996
Lag om ändring av 16 § lagen om pension för lantbruksföretagare
1340/1996
Lag om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion
1339/1996
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering
1338/1996
Förordning om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land
1337/1996
Förordning om statens köttbesiktningspersonal
1336/1996
Förordning om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
1335/1996
Förordning om en servicecentral för små arbetsgivare
1334/1996
Skattestyrelsens beslut om användning av stämpelskattemaskin
1333/1996
Förordning om avbytarservice för lantbruksföretagare
1332/1996
Förordning om Statens ekonomiska forskningscentral
1331/1996
Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av sysselsättningsförordningen
1330/1996
Förordning om ändring av sysselsättningsförordningen
1329/1996
Lag om ändring av sysselsättningslagen
1328/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om de kommuner som skall delta i ett försök med överföring av uppgifter som gäller utkomststöd
1327/1996
Finansministeriets beslut om ändring av beslutet om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier
1326/1996
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om den praktiska erfarenhet som skall krävas för CGR- och GRM-examina
1325/1996
Handels- och industriministeriets beslut om de studier som skall krävas för deltagande i CGR- och GRM-examina
1324/1996
Miljöministeriets beslut om överföring av behörighet till vissa kommuner i ärenden som gäller beviljande av grundförbättringslån
1323/1996
Förordning om ändring av reglementet för statsrådet
1322/1996
Förordning om statsrådets kansli
1321/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1320/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1319/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
1318/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
1317/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av 7 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient
1316/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 12 § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
1315/1996
Förordning om redovisning av den avgift som avses i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring
1314/1996
Förordning om verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring
1313/1996
Förordning om stadgar för ersättningsnämnden för olycksfallsärenden
1312/1996
Förordning om stadgar för Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund
1311/1996
Förordning om finansiering av hållbart skogsbruk
1310/1996
Förordning om ikraftträdande av protokollet med Canada om ändring av överenskommelsen om social trygghet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av överenskommelsen med Canada om social trygghet och i ändringen av avtalsregleringen med Québec om social trygghet
1309/1996
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av överenskommelsen med Canada om social trygghet och i ändringen av avtalsregleringen med Québec om social trygghet
1308/1996
Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
1307/1996
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1306/1996
Förordning om de stater som avses i 2 § 3 mom. lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
1305/1996
Förordning om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
1304/1996
Förordning om ändring av förordningen om försvarshögskolan
1303/1996
Förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten
1302/1996
Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Republiken Korea
1301/1996
Lag om inlösen av egendom för försvarsändamål

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.