1376/1996

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1996

Trafikministeriets beslut om avgifter för förarexamina

Trafikministeriet har med stöd av 6 § 2 mom. lagen den 18 december 1995 om ombildande av Bilregistercentralen till ett aktiebolag samt om vissa uppgifter för detta bolag (1591/1995) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut fastställs de avgifter som det aktiebolag som bildas för att fortsättä Bilregistercentralens verksamhet uppbär för uppgifter som hänför sig till förarexamina, körkort och förarundervisning samt till certifikat som berättigar till transport av farliga ämnen, körtillståndsprov och utbildning för körtillstånd, med iakttagande av vad lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) stadgar om avgifter som uppbärs för offentligsrättsliga prestationer.

2 §
Tjänster i anslutning till förarexamina

Teoriprov för förarexamen:

1) teoriprov 60 mk;

2) tilläggsavgift för muntligt teoriprov 100 mk.

Körprov för förarexamen:

1) körprov med fordon i klass A-C 210 mk;

2) körprov med fordon i klass D 260 mk;

3) körprov med fordonskombination i klass E, när dragbilen är en person-, paket- eller terrängbil (fordon i kategori M1, N1, eller M1G) 260 mk;

4) körprov med fordonskombination i klass E, när dragbilen är en lastbil eller buss (fordon i kategori N2-N3 eller M2-M3) 260 mk;

5) körprov med fordon i klass T 60 mk;

6) omtagning av endast hanteringsprovet vid körprovet för klass A 80 mk;

7) separat omtagning av hanteringsprovet för klass E 150 mk.

Prov på körförmåga som avläggs på åläggande av polis eller omtagning av sådant prov 180 mk.

3 §
Körkort

Tillfälligt körkort som utlämnas av skäl som inte beror på bolagets eller polisens verksamhet 50 mk.

4 §
Tjänster som hänför sig till förarundervisning

Godkännande av bilskolas skolfordon 80 mk.

Godkännande av undervisningsfordon 60 mk.

5 §
Transport av farliga ämnen

Prov för TFÄ- eller ADR-körtillstånd 80 mk.

Beviljande, förnyelse eller ändring av TFÄ- eller ADR-körtillstånd 120 mk.

Beviljande av undantag från utbildning som krävs för TFÄ-körtillstånd 100 mk.

6 §
Övervakningstjänster

Inspektion för godkännande av bilskola 330 mk.

Årlig inspektion eller specialinspektion av bilskola eller inspektion av annat kontrollobjekt 200 mk.

Övervakningsbesök som hänför sig till övervakningen av övningsbanor 600 mk.

Inspektionsbesök som hänför sig till övervakningen av den verksamhet som bedrivs av dem som meddelar TFÄ- eller ADR-undervisning 600 mk.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till den 31 januari 1997.

Helsingfors den 31 december 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Överinspektör
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.