1375/1996

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1996

Inrikesministeriets beslut om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifterna

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat:

1 §

Räddningsinstitutets avgiftsfria prestationer är med stöd av lagen den 8 december 1994 om Räddningsinstitutet (1165/1994)

1) utbildning som avses i 6 § 2 mom. lagen om befolkningsskydd (438/1958),

2) utbildning av ledare och specialpersonal som reserverats för det allmänna befolkningsskyddets verksamhetsorganisation,

3) utbildning som förutsätts i 40 § beredskapslagen (1080/1991),

4) kurser avsedda för ledare för självskydd vid ämbetsverk och inrättningar som hör till staten, en kommun, ett kommunalförbund eller något annat offentligt samfund, eller vid statens affärsverk, samt

5) ledar- och samarbetsutbildning inom räddningstjänsten.

Om ersättningar som uppbärs per studerande för yrkesinriktad grundutbildning stadgas särskilt.

2 §

I 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Räddningsinstitutet uppbär en fast avgift om 300 mark per kurigag är

1) kurser som ger behörighet för befäl vid avtalsbrandkårer och halvordinarie brandkå- rer, samt

2) andra kurser som skall genomgås för uppnående av behörighet för uppgifter inom räddningsväsendet.

I kursavgiften ingår undervisning och inkvartering.

3 §

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga avgiftsbelagda prestationer som Räddningsinstitutet prissätter eatigt företagsekonomiska grunder är

1) andra kurser än sådana som avses i 1 och 2 §§,

2) utbildningsmaterial som sammanställts på beställning,

3) konsultering och annan därmed jämförbar service,

4) uthyrning av lokaler för utbildning och inkvartering, av övningsområde, redskap och materiel samt

5) annan service som avtalats särskilt.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 30 december 1996

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Utbildningsdirektör
Juhani Seppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.