1374/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om ändring av jaktförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i jaktförordningen av den 12 juli 1993 (666/1993) 1 § 2 mom., 24 § 1 mom. 5 och 6 punkten samt 25 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1289/1995, samt

fogas till 20 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 §
Jaktlicens för annat vilt än hjortdjur

Dessutom krävs licens för jakt på varg på andra ställen än inom det renskötselområde som avses i 2 § renskötsellagen (848/1990), på brunbjörn på andra ställen än inom områden som avses i 8 § jaktlagen, på rapphöns på andra ställen än i Åbo och Björneborgs, Nylands, Vasa och Uleåborgs län samt på kanadagås på andra ställen än i Åbo och Björneborgs samt Nylands län. Jaktlicens krävs dessutom i de fall som avses i 27 och 28 §§.


20 §
Allmänna krav på pilbåge

Användning av armborst för jakt är förbjuden.

24 §
Allmänna fredningstider

Viltet är fridlyst som följer:


5) varg i Kymmene, Norra Karelens och Lapplands län samt inom Uleåborgs län i Kajanalands jaktvårdsdistrikt och Uleåborgs jaktvårdsdistrikt inom det i 2 § renskötsellagen avsedda renskötselområdet 1.4-31.10 samt på andra ställen i landet hela året,

6) brunbjörn 1.11-19.8,


25 §
Särskilda fredningstider

Hona av brunbjörn, vildsvin, lodjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsvildren och mufflon, vilken åtföljs av unge under ett år, är alltid fridlyst.Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1997.

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.