1373/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om ändring av medborgarskapsförordningen

På föredragning av inrikesministern

ändras i medborgarskapsförordningen av den 9 augusti 1985 (699/1985) 1 § 2 mom., 2 och 3 §§ samt 4 § 2 mom.,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 223/1995 och 3 § sådan den lyder i sistnämnda förordning samt

fogas till förordningens 1 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Ansökan om medborgarskap

Till ansökan skall fogas en utredning om sökandens kunskaper i finska eller svenska, beskattningsbara inkomst och förmögenhet samt betalningen av skatterna.

Polisen skall till ansökan foga de uppgifter om sökanden som registrerats i befolkningsdatasystemet samt uppgifter om sökandens medborgarskap och familjeförhållanden, om att han är bosatt i Finland samt, ifall det finns anteckningar i straffregistret om de i ansökan nämnda personerna, de straffregisteruppgifter som gäller dessa.

2 §
Utlåtanden beträffande ansökan om medborgarskap

Polisen skall i sitt utlåtande om en ansökan om medborgarskap meddela den tidpunkt från vilken sökanden har varit bosatt i Finland, och huruvida sökanden fört en hederlig vandel samt uppge övriga omständigheter, som den har vetskap om och som kan inverka på sakens avgörande. Polisen sänder de handlingar som gäller ansökan till utlänningsverket.

Utlänningsverket kan skaffa ett utlåtande om ansökan från skyddspolisen. Skyddspolisen kan kalla sökanden att infinna sig för att lämna sådana uppgifter som behövs med anledning av ansökan.

Utlänningsverket kan också skaffa ett utlåtande om ansökan från socialmyndigheten på sökandens boningsort. I sitt utlåtande skall socialmyndigheten meddela huruvida sökandens och familjens utkomst bör anses vara tryggad samt uppge övriga omständigheter som den har vetskap om och som kan inverka på sakens avgörande.

3 §
Anmälan om medborgarskap

I medborgarskapslagen avsedd anmälan för förvärvande av medborgarskap skall uppgöras på blankett, för vilken formuläret fastställts av inrikesministeriet. Anmälan skall inges till polisen på boningsorten, och polisen skall sända anmälan jämte sitt utlåtande till utlänningsverket.

Polisen skall till anmälningen foga de uppgifter om sökanden som registrerats i befolkningsdatasystemet, samt uppgifter om sökandens medborgarskap, familjeförhållanden och om att han är bosatt i Finland.

4 §
Befrielse från medborgarskap

I ansökan skall uppges orsaken till att sökanden önskar bli befriad från sitt finska medborgarskap och till ansökningen skall fogas utredning om sökandens identitet, medborgarskap, familjeförhållanden och boningsort samt uppgift om den kommun som senast har antecknats som sökandens hemkommun i befolkningsdatasystemet.


Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1997.

Denna förordning tillämpas också på de ansökningar och anmälningar som anhängiggjorts innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.