1372/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 39 § 3 mom., 47, 60, 64 och 66 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 39 § 3 mom. samt 60 och 66 §§ i förordning av den 7 juni 1995 (849/1995), 47 § ändrad genom förordningar av den 20 maj 1996 och den 20 september 1996 (338 och 697/1996) samt 64 § delvis ändrad genom förordning av den 5 december 1996 (965/1996), och

fogas till förordningen nya 58 a och 58 b §§ som följer:

39 §
Styrmekanism

3. Styrmekanismen på andra fordon i kategori M1 än de som har styrmekanismens centrum beläget i främsta fjärdedelen av fordonets längd skall vara EG-godkänd enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (styrmekanismens uppförande i händelse av en sammanstötning) (74/297/E- EG) eller E-reglementet nr 12/02. Styrmekanismen på ett fordon i kategori M1 och på ett sådant fordon i kategori N1 vars totalmassa är mindre än 1,5 ton, skall vara godkänd enligt nämnda direktiv, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 91/662/EEG, eller E-godkänd enligt reglementet nr 12/03, om bilen tas i bruk för första gången den 1 oktober 1997 eller därefter. Ett fordon som är EG-godkänt enligt det direktiv som nämns i 58 a § anses uppfylla kraven i detta moment.


47 §
Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp från paketbilar

1. För ett fordon i kategori N1 och ett sådant fordon i kategori M som är avsett för transport av flera än sex personer, föraren medräknad, eller vars totalmassa är större än 2,5 ton, är gränsvärdena för avgasutsläppen från en otto- eller dieselmotor och för partikelutsläppen från en dieselmotor i de viktkategorier som bestäms enligt den referensmassa som avses i direktiv 70/220/EEG följande:

2. Om motorn i ett fordon med dieselmotor är försedd med direktinsprutningssystem, är dock gränsvärdena för kolväten, kväve-oxider och partiklar i fråga om bilar som tas i bruk före den 1 oktober 1999 följande:


                   L2	L3
i masskategori I 	0,9	0,10
i masskategori II	1,3	0,14
i masskategori III	1,6	0,20

3. Vevhuset och dess ventilationssystem för ottomotorn i ett fordon skall vara planerat, konstruerat och kunna underhållas så att det inte från vevhuset kan tränga ut skadliga gaser i luften. Gränsvärdet för kolväten som avdunstar från fordonets bränslesystem är 2,0 g/test.

4. Ett fordon uppfyller gränsvärdena enligt 1-3 mom., om det är EG-godkänt enligt direktiv 70/220/EEG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 93/59/EEG och kommissionens diektiv 96/44/EG samt genom parlamentets och rådets direktiv 96/69/EG, eller om motorn är typgodkänd enligt det direktiv som avses i 48 § 3 mom.

58 a §
Skydd för förare och passagerare vid en frontalkollision

Ett fordon i kategori M1 vars totalmassa är högst 2,5 ton skall för att skydda de personer som befinner sig i bilen vid en kollision framifrån uppfylla kraven enligt Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd av förare och passagerare i motorfordon vid frontalkollision (96/79/EG) och vara EG-godkänt i enlighet med det nämnda direktivet. Detta krav gäller dock inte fordon som tillverkas i flera etapper och som inte tillverkas i större antal än upp till det takvärde för små serier som bestäms i bilaga XII till direktiv 70/156/EEG.

58 b §
Skydd för passagerare vid en sidokollision

Ett fordon i kategori M1 och N1 i vilket R-punkten för det lägsta sätet befinner sig högst 700 mm över marknivå, skall för att skydda de personer som befinner sig i bilen vid en kollision från sidan motsvara kraven enligt Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för passagerare i motorfordon vid sidokollision (96/27/EG) och vara EG-godkänt enligt det nämnda direktivet. Detta krav gäller dock inte fordon som tillverkas i flera etapper och som inte tillverkas i större antal än upp till det takvärde för små serier som bestäms i bilaga XII till direktiv 70/156/EEG.

60 §
Hur sätena skall vara fästa

Fäst- och regleringsanordningar på säten i ett fordon i kategori M och N skall vara godkända enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (hållfastheten hos sätena och fästanordningarna för dessa) (74/408/EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 81/577/EEG och 96/37/EG, eller vara E-godkända enligt reglementet nr 17/04. Hopfällbara samt sido- eller bakåtriktade säten behöver inte uppfylla kraven i nämnda direktiv eller reglemente.

64 §
Bilbälten, deras fästpunkter och fasthållningsanordningar

1. I ett fordon i kategori M och N skall alla framåt- eller bakåtriktade säten vara försedda med bilbälten.

2. Bilbälte krävs dock inte för

a) hopfällbara säten,

b) säten som är avsedda att användas endast då fordonet står stilla, och

c) säten i ett sådant fordon i kategori M2 eller M3 som är avsedda för användning i stadstrafik och som har platser för stående passagerare.

3. Antalet fästpunkter för bilbältena för varje säte i varje fordonskategori skall uppfylla kraven enligt tillägg 1 i bilaga I till rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon (76/115/EEG). Med undantag av fästpunkterna för andra säten än framsäten i ett fordon som byggts om från ett fordon i kategori N1 till ett fordon i kategori M1 samt i fordon i kategori M2 och M3 skall fästpunkterna motsvara kraven i det nämnda direktivet, sådana de lyder ändrade genom rådets direktiv 81/575/EEG och kommissionens direktiv 82/318/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 14/02. I varje fordon som första gången tas i bruk den 1 juli 1997 eller därefter skall fästpunkterna motsvara kraven enligt det nämnda direktivet sådana de lyder ändrade genom kommissionens direktiv 90/629/EEG och 96/38/EG, eller kraven enligt E-reglementet nr 14/03.

4. Bilbältestypen för varje säte och varje fordonskategori skall uppfylla kraven enligt bilaga XV till rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar (77/541/EEG). Bilbältena skall motsvara kraven i det nämnda direktivet, sådana de lyder ändrade genom rådets direktiv 81/576/EEG och kommissionens direktiv 82/319/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 16/04, eller fasthållningsanordningarna i fordonet skall vara godkända enligt nämnda direktiv eller reglemente. Bilbältena i ett fordon som första gången tas i bruk den 1 juli 1997 eller därefter skall motsvara kraven enligt det ovan nämnda direktivet, sådana de lyder ändrade genom kommissionens direktiv 90/628/EEG och 96/36/EG, eller kraven enligt E-reglementet nr 16/04, eller fasthållningsanordningarna i fordonet skall vara godkända enligt nämnda direktiv eller reglemente.

5. På ett passagerarsäte som är försett med krockkudde skall finnas en varning för användning av en bakåtriktad barnstol i detta säte. Ett varningsmärke i form av en bildsymbol som eventuellt innehåller en förklarande text skall anbringas på ett sådant sätt att det är outplånligt och väl synligt när en barnstol skall monteras på sätet i fråga. Varningen skall vara synlig också då dörren är stängd. Något varningsmärke krävs dock inte om fordonet är utrustat med en sådan mekanism som genast registrerar närvaron av en barnstol och säkerställer att krockkudden inte utlöses då en barnstol är monterad.

66 §
Huvudstöd

Ett fordon i kategori M1, ett fordon i kategori M2 vars totalmassa uppgår till högst 3,5 ton och ett fordon i kategori N1 skall för förarsätet och för framsätet ytterst till höger ha ett huvudstöd som utgör en del av ryggstödet, eller ett separat huvudstöd. Fordonet skall vara EG-godkänt enligt direktiv 74/408/EEG, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 81/557/EEG och 96/37/EG, eller E-godkänt enligt reglementet nr 17/04, sätet skall vara EG-godkänt enligt det nämnda direktivet eller E-godkänt enligt reglementet nr 25/03, eller huvudstödet skall vara EG-godkänt enligt rådets direktiv om tillnärmning av rådets direktiv om medlemsstaternas lagstiftning om huvudstöd på säten i motorfordon (78/932/EEG) eller E-godkänt enligt reglementet nr 25/03.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Ett fordon i masskategori I får utan hinder av bestämmelserna i det i 47 § nämnda direktivet 96/69/EG tas i bruk första gången före 1 den oktober 1997, om det uppfyller de krav som gällde vid denna förordnings ikraftträdande. Ett fordon i masskategori II eller III får på motsvarande sätt typbesiktas som hörande till en ny typserie eller typgodkännas före den 1 januari 1998 eller första gången tas i bruk före den 1 oktober 1998, om det uppfyller de krav som gällde vid denna förordnings ikraftträdande. Ett fordon som typgodkänts eller typbesiktats före den 1 oktober 1997 enligt direktiv 93/59/EEG behöver inte typgodkännas eller typbesiktas på nytt enligt direktiv 96/44/EG.

3. Kraven i 58 a och 58 b §§ gäller sådana fordon som typbesiktas som hörande till en ny typserie eller som EG-typgodkänns den 1 oktober 1998 eller därefter. Härvid gäller kravet i 58 a § dock inte fordon som har typgodkänts enligt direktiv 74/297/EEG och kravet i 58 b § inte fordon som har typgodkänts enligt två av direktiven 70/387/EEG, 74/483/EEG och 76/115/EEG. Kraven i förordningens 58 a och 58 b §§ gäller fordon som första gången tas i bruk den 1 oktober 2003 eller därefter.

4. Om ett fordon uppfyller de krav som gällde vid denna förordnings ikraftträdande, får utan hinder av stadgandena i 60 §, 64 § 1-4 mom. och 66 §

a) fordon i kategori M eller N, förutom fordon i kategori M2 vars totalmassa är högst 3,5 ton, typbesiktas som hörande till en ny typserie eller EG-typgodkännas före den 1 oktober 1997, och

b) fordon i kategori M2 vars totalmassa är högst 3,5 ton typbesiktas som hörande till en ny typserie eller EG-typgodkännas före den 1 oktober 1999.

5. Om ett fordon uppfyller de krav som gällde vid denna förordnings ikraftträdande, får utan hinder av stadgandena i 60 och 66 §§:

a) ett fordon i kategori M undantaget fordon i kategori M2 vars totalmassa är högst 3,5 ton, första gången tas i bruk före den 1 oktober 1999, och

b) ett fordon i kategori M2 vars totalmassa är högst 3,5 ton första gången tas i bruk före den 1 oktober 2001.

6. Om ett fordon uppfyller de krav som gällde vid denna förordnings ikraftträdande, får utan hinder av stadgandena i 64 § 1-4 mom.

a) ett fordon i kategori M eller N1, förutom fordon i kategori M2, vars totalmassa är högst 3,5 ton, första gången tas i bruk före den 1 oktober 1999, och

b) fordon i kategori M2 vars totalmassa är högst 3,5 ton första gången tas i bruk före den 1 oktober 2001.

7. Förordningens 64 § 4 mom. gäller bilbälten som tas i bruk som separat teknisk enhet första gången den 1 oktober 1999 eller därefter och som är avsedda att monteras i ett fordon som första gången tas i bruk den 1 oktober 1999 eller därefter.

8. Förordningens 64 § 5 mom. gäller fordon som första gången tas i bruk den 1 oktober 1997 eller därefter.

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.