1369/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) 3 § 2 mom. samt 28 och 30 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 2 mom. i lag av den 27 november 1992 (1099/1992) samt 28 och 30 §§ i lag av den 27 maj 1983 (484/1983), och

ändras 1 § 2 mom., 2 § 3 punkten och 9 §,

av dessa lagrum 2 § 3 punkten och 9 § sådana de lyder i nämnda lag av den 27 maj 1983, som följer:

1 §

Syftet med specialomsorgerna är att hjälpa en person som avses i 1 mom. att reda sig i det dagliga livet, självständigt förtjäna sitt uppehälle och anpassa sig i samhället samt att tillförsäkra honom den vård och omsorg av annat slag som han behöver.

2 §

Till specialomsorgerna hörande tjänster är i enlighet med vad genom förordning eller med stöd av denna lag eljest stadgas eller föreskrives:


3) behövlig handledning, rehabilitering och funktionell träning;


9 §

För ordnande av specialomsorger skall en samkommun för specialomsorgsdistrikt ha för verksamheten nödvändiga verksamhetsenheter.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 159/1996
KuUB 20/1996
RSv 228/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.