1368/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av grundskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/1983) 6 § 3 mom.,

ändras 10 a § 2 mom., 33 §, 35 § 1 mom. och 52 § 1 mom.,

av dessa lagrum 10 a § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 28 juni 1991 (1010/1991) och 52 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 25 januari 1991 (171/1991), samt

fogas till lagen en ny 82 a § som följer:

10 a §

För elever i läropliktsåldern som på grund av handikapp, störningar i känslolivet eller någon därmed jämförbar särskild omständighet inte kan undervisas i grundskolans undervisningsgrupper, kan kommunen ordna grundskoleundervisning i elevens hem eller på någon annan lämplig plats.


33 §

En läropliktig skall genomgå grundskola eller få motsvarande undervisning i någon annan läroanstalt eller hemma.

35 §

Ett läropliktigt barn har rätt att gå i grundskola eller på annat sätt få undervisning som motsvarar undervisningen i grundskolan enligt vad som stadgas i detta kapitel.


52 §

I en grundskola kan finnas en rektorstjänst samt tjänster som lärare och elevhemsföreståndare. Lärartjänsterna är tjänster som lektor, klasslärare, specialklasslärare och speciallärare. För undervisningen av de gravast utvecklingsstörda barnen kan dessutom finnas andra lärartjänster.


10 kap.

Vissa läroanstalter som meddelar undervisning som motsvarar grundskoleundervisning

82 a §

Statsrådet kan av särskilda skäl bevilja en samkommun tillstånd att inrätta en skola som meddelar undervisning som motsvarar grundskoleundervisningen.

På en skola som drivs av en samkommun tillämpas vad denna lag stadgar om grundskolan. För en samkommun som är huvudman för en skola gäller i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om kommuner. Ett beslut om överförings till specialundervisning fattas dock av den kommun där eleven är bosatt.

En samkommun beviljas statsandel för anläggningsprojekt och driftskostnader så som lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet stadgar.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997.

Den läroplan som har godkänts för undervisning som förmedlas som specialomsorg om utvecklingsstörda iakttas tills en läroplan enligt 30 § godkänns för undervisningen.

Vederbörande ministerium kan ändra en sådan undervisningsenhet som avses i 9 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) och drivs av en saklommun till en skola som meddelar undeklisning som motsvarar grundskoleunderviklingen och som avses i 82 a § i denna lag.

När denna lag träder i kraft kan tjänsterna för de lärare som undervisat de gravast utvecklingsstörda barnen i läropliktsåldern gtvom beslut av kommunen eller samkommtven ändras till tjänster som avses i 52 §. De tjänsteinnehavare som skött tjänsterna fötvlyttas till motsvarande tjänster inom gruntvkolan. Lärare som är tillfälliga tjänsteinntvavare kan bli timlärare. De tjänsteinnehavtve och timlärare som avses i detta moment har inte rätt till pension enligt 71 och 73 §§ som betalas med statliga medel.

När denna lag träder i kraft kan vederbörande ministerium bevilja Stiftelsen Rirbehemmet, som är huvudman för en sådan privat verksamhetsenhet för specialomsorger som avses i 7 § lagen om införande av lagen angående specialomsorger om utvecklingrbtörda (520/1977), tillstånd att inrätta en prrbat specialskola. För skolan och undervirbingen där gäller 1-5, 10, 10 a, 15, 18-30, 36 a, 40-42, 44, 45, 47, 48, 50, 75, 76, 78 b, 85, 86, 89, 92 och 95 §§ grundskolelagen samt 6 och 7 §§ lagen om kommunernas undervisningsförvaltning. Brblutet om överföring till specialundervisning fattas dock av elevens hemkommun. För den stiftelse som är huvudman för skolan gäller därtill 78 § 1 mom. grundskolelagen och för skolans lärare 78 a § grundskolelagen. Skrbans huvudman beviljas statsandel för arbäggningsprojekt och för driftskostnader erbigt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 159/1996
KuUB 20/1996
RSv 228/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.