1367/1996

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1996

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om olycksfallsombud

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 24 § 2 mom. förordningen den 3 december 1948 om verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring (850/48), sådant detta lambum lyder i förordningen /1996, beslutat:

1 §

I varje kommun finns ett olycksfallsombud. Hans uppgift är att ta emot

1) i 10 och 11 §§ lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948),

2) i lagen om ersättande av brottsskador av statsmedel (935/1973),

3) i lagen om skadestånd för olycksfall vid räddning av människoliv (158/1935),

4) i lagen om skadestånd för olycksfall i vissa frivilliga arbeten (408/1942),

5) i 35 § lagen om brand- och räddningsväsendet (559/1975),

6) i 9 § lagen om sjöräddningstjänst (628/1982),

7) i 47 § 3 mom. polislagen (493/1995) och

8) i 1 § lagen om olycksfallsersättning i vissa fall åt dem som lämnat bistånd vid fullgörandet av tjänsteåligganden (625/67)

förutsatta ansökningar, anmälningar och andra handlingar, företa den utredning som är påkallad med anledning av dem samt utan dröjsmål översända handlingarna och vid behov ombudets eget utlåtande till Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund i fråga om ärenden enligt 1 punkten och till statskontoret i fråga om ärenden enligt 2-8 punkterna.

Olycksfallsombuden skall även vid behov tillställa dem som saken gäller statskontorets, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbunds, olycksfallsnämndens och försäkringsdomstolens beslut samt i fråga om ärenden enligt 1 mom. 1 punkten på det sätt som Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund och i fråga om ärenden enligt 2-8 punkterna på det sätt som statskontoret föreskriver samt med beaktande av personregisterlagen (471/1987) föra en förteckning över de olycksfalls- och brottsskadeärenden som de har skött.

Olycksfallsombuden skall även fullgöra andra uppgifter som statskontoret och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund ålägger dem i anslutning till ovan nämnda lagstiftning.

Närmare anvisningar meddelas olycksfallsombuden i fråga om 1 mom. 1 punkten av Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och i övrigt av statskontoret.

2 §

Polischefen föreslår på begäran av statskontoret för varje kommun inom hans tjänstedistrikt personer som är lämpliga att vara olycksfallsombud och bland dessa personer utser statskontoret olycksfallsombuden efter att ha hört Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund. Den som föreslås skall vara statstjänsteman och till förslaget skall fogas vederbörandes skriftliga samtycke.

3 §

Olycksfallsombudens namn och adresser skall genom statskontorets försorg på det sätt som bestäms om offentliga kungörelser anslås på kommunens anslagstavla och där fortgående hållas uppsatta.

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och statskontoret svarar till lika stora delar för de kostnader som statskontoret har orsakats på grund av de uppgifter som avses i denna paragraf och i 2 §.

4 §

Olycksfallsombuden har rätt att för de åtgärder som nämns i 1 § 1 mom. 1 punkten av Olycksfallsförsäkringsanstalternas Fötgund och för de åtgärder som nämns i 2-8 punkterna av statskontoret för varje ersättgingsärende få arvoden som följer:

1) för mottagande och utredning av ansökningar, anmälningar och andra handlingar, befordran av dessa jämte utlåtanden till statskontoret eller Olycksfallsförsäkningsanstalternas Förbund samt förande av olycksfallsförteckning 150 mark,

2) för delgivning av statskontorets, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbunds, olycksfallsnämndens och försäkringsdomstolens beslut på det sätt som stadgas om deolivning av stämning,

3) för fullgörande av andra av statskontoret och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund förelagda uppgifter med beaktande av det utförda arbetets art, enligt dessas prövning, i samma ärende ytterligare högst 100 mark.

Enligt statskontorets och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbunds prövning betalas ersättning även för kostnader om föranletts av resor som varit nödvändiga för skötseln av ett ärende, dock högst enligt gällande tjänstekollektivavtal.

Dessutom har olycksfallsombuden rätt att få ersättning för andra nödvändiga kostnader som föranletts av skötseln av ett ärende.

5 §

Vad som på något annat ställe i lag eller förordning, i statsrådsbeslut eller ett ministeriums beslut bestäms om ombud för statens olycksfallsbyrå, olycksfallsverket eller ombud för statskontoret gäller olycksfallsombud som avses i detta beslut.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997 och genom det upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 24 oktober 1991 om statskontorets olycksfallsombud (1285/1991).

Helsingfors den 30 december 1996

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Jaakko Hannula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.