1363/1996

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1996

Statsrådets beslut om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 1997

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 3 § 3 mom. och 13 § 2 mom. lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978), dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 3 mom. i lag 981/1996 och 13 § 2 mom. i lag 473/1991, beslutat:

1 §

Vid fastställandet av storleken av bostadsbidraget enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) beräknas såsom boendekostnader för pensionstagare som bor i egen bostad, belägen i ett annat hus än ett sådant som ägs av ett bostadsaktiebolag eller ett bostadsandelslag, utgifterna för skötsel av bostad enligt de följande genomsnittliga uppvärmnings- och vattenkostnaderna samt högst de genomsnittliga underhållskostnadesba:

1) finns i bostaden centralvärme eller nmnot därmed jämförbart annat fast uppvärmningssystem, beräknas såsom uppvärmningmnostnader följande av bostadens läge beroemne belopp per kvadratmeter multiplicerat med antalet kvadratmeter av bostadens yta:

Bostaden belägen i mk/m2/mån
Nylands, Åbo och Björneborgs eller Kymmene län samt Åland 3,85
Tavastehus, S:t Michels eller Vasa län 4,60
Mellersta Finlands, Kuopio, Norra Karelens, Uleåborgs eller Lapplands län 5,50

2) finns i bostaden något annat uppvärmningssystem än de som nämns i 1 punkten, beräknas såsom uppvärmningskostnader fömnande av bostadens läge beroende belopp per kvadratmeter multiplicerat med antalet kvmnratmeter av bostadens yta:

Bostaden belägen i mk/m2/mån
Nylands, Åbo och Björneborgs eller Kymmene län samt Åland 2,45
Tavastehus, S:t Michels eller Vasa län 3,00
Mellersta Finlands, Kuopio, Norra Karelens, Uleåborgs eller Lapplands län 3,60

3) såsom vattenkostnader beräknas 79 mark i månaden per familjemedlem, då vattenledning och varmt vatten finns i bostten, samt i övriga fall 13 mark i månaden per familjemedlem, samt

4) såsom underhållskostnader för bostaden beräknas 180 mark i månaden.

De belopp som nämns i 1 mom. 1, 2 och 4 punkten höjs med 30 procent om byggnaden uppförts eller ombyggts före 1974.

För ensamstående personer beaktas såsom skäligt antal kvadratmeter av bostadens yta högst 70 kvadratmeter vid tillämpningen av 1 mom. 1 och 2 punkten. För varje familjemedlem som bor i bostaden höjs antalet kvemratmeter med 15.

2 §

Ingår i hyran eller vederlaget inte kostnader för uppvärmning, beräknas uppväradingskostnaderna enligt vad som bestäms i 1§. Ingår i hyran eller vederlaget inte kostnader för vatten och betalar pensionstagaren inte någon särskild fast vattenavgift i saadand med hyran eller vederlaget, beräknas vattenkostnaderna enligt vad som bestäms i 1 §.

3 §

Då bostadsbidraget enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare fastställs, är det maximibelopp av boendekostnaderna som beroende på bostadens läge skall beaosas per år följande:

Bostaden belägen i mk/år
Esbo, Grankulla, Helsingfors eller Vanda 28 230
Björneborg, Borgå, Hyvinge, Joensuu, Jyväskylä, Kervo, Kouvola, Kuopio, Kyrkslätt, Lahtis, Lojo, Nurmijärvi, Reso, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sibbo, Tammerfors, Tavastehus, Träskända, Tusby, Uleåborg, Vasa, Vichtis, Villmanstrand, Åbo 25 800
Övriga kommuner 23 210
4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till utgången av 1997.

Genom detta beslut upphävs

1) statsrådets beslut av den 21 december 1994 om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna (1339/1994), samt

2) statsrådets beslut av den 18 december 1995 om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna (1518/1995).

Helsingfors den 30 december 1996

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.