1361/1996

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1996

Statsrådets beslut om förbud mot att bekämpningsmedel som innehåller vissa aktiva substanser släpps ut på marknaden och används

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 11 § 3 mom. lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/1969), sådant det lyder i lag av den 16 december 1994 (1204/1994), beslutat:

1 §

Det är förbjudet att på marknaden släppa ut och att såsom bekämpningsmedel använda preparat som innehåller sådana aktiva substanser som finns uppräknade i bilagan till detta beslut.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 30 december 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Biträdande avdelningschef
Olli Rekola

Bilaga

Aktiv substans Begränsningar
Aldicarb
Aldrin*
Amitrol
Arsenat, arsenit
Binapakryl*
DDT*
1,2-dibrometan*
Dieldrin*
1,2-dikloretan*
Dikofol* dikofol mindre än 78 viktprocent eller DDT och DDT-derivat över 1 g/kg
Dinoseb*
DNOC
Endrin*
Etylenoxid*
Folpet
HCH* HCH som innehåller mindre än 99,0 % gammaisomerer
Heptaklor*
Hexaklorbensen*
Kamfeklor*
Kaptafol*
Kaptan
Kvicksilverföreningar*
Klorbensilat
Klordan*
Kvintozen* kvintozen som innehåller hydroklorbensen över 1 g/kg eller pentaklorbensen över 10 g/kg
Lindan
Maleinhydrazid* -maleinhydrazid och dess salter, utom kolin-, kalium- och natriumsalter -kolin-, kalium- och natriumsalter av maleinhydrazid, vilka innehåller fri hydrazid uttryckt som syraekvivalent över 1 mg/kg
Nitrofen*
Paraquat
Paration
Talliumsulfat
Toxafen
Vinklozolin
Växtkarbolineum

* använding förbjuden genom EU:s förbjudsdirektiv

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.