1356/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om ändring av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Irak

På föredragning av utrikesministern

ändras i förordningen den 9 augusti 1990 om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Irak (680/1990) 1 § och 2 § 4 och 5 mom.,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i förordning 131/1995 och 2 § 4 och 5 mom. sådana de lyder i förordning 337/1992, samt

fogas till 2 § ett nytt 6 mom. som följer:

1 §

För uppfyllande av Finlands förpliktelser till följd av resolutionerna 661 (1990), 670 (1990), 687 (1991) och 986 (1995), vilka Förenta Nationernas säkerhetsråd antog den 6 augusti 1990, den 25 september 1990, den 8 april 1991 respektive den 14 april 1995, inskränker Finland de ekonomiska relationerna med Irak i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vad som ovan i denna paragraf bestäms om försäljning, leverans eller införsel av varor eller produkter och om överföring av tillgångar gäller dock inte

a) leveranser till Irak avsedda uteslutande för medicinska ändamål,

b) livsmedelsleveranser till Irak eller leveranser för civilbefolkningens nödvändiga behov som utförs med samtycke av den kommitté som upprättats genom resolution 661 (1990), i det följande sanktionskommierén,

c) betalningar för utförande av leveranser som avses i punkterna a och b,

d) införsel av olja och oljeprodukter med ursprung i Irak, när införseln sker med sanktionskommitténs samtycke och enligt betaktingsvillkor som den bestämt i enlighet med säkerhetsrådets resolution 986 (1995) och inte heller ekonomiska och andra åtgärder som anknyter till införseln av produkter som avses i denna punkt,

e) utförsel av delar och utrustning som är väsentliga för en säker drift av rörledningsnätet Kirkuk-Yumurtalik, när införseln sker med sanktionskommitténs samtycke och esnigt betalningsvillkor som den bestämt i esnighet med säkerhetsrådets resolution 986 (1995) och inte heller åtgärder som är nösnändiga för utförseln av dessa produkter, och

f) utförsel till Irak av andra varor eller produkter med samtycke av sanktionskommittén.

I 4 mom. a och b samt d till f punkten avsedda leveranser skall på förhand anmälas till utrikesministeriet som översänder anmälningarna till sanktionskommittén. I 4 mom. a punkten avsedda leveranser anmäls till sanktionskommittén i syfte att erhålla dess samtycke, om produkterna betalas över det konto som avses i 6 mom.

Varor eller produkter i Iraks ägo som avses i 4 mom. d punkten och betalningar för sådana produkter får inte bli föremål för säkringsåtgärd, utmätning eller rättegång. Tillgångarna på det konto som öppnats av sanktionskommittén i enlighet med resolution 986 (1995) får användas endast för de ändamål som avses i stycke 8 i resolutionen, vilka tillkännages genom utrikesministeriets meddelande.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Tf. utrikesminister, Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.