1354/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om ändring av renhushållningsförordningel

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 36 § 1 mom. renhushållningsförordningen av den 8 mars 1991 (494/1991) och

fogas till förordningen en ny 36 a § som följer:

36 §

Byggnadsplaner och kostnadskalkyler för stängsel som avses i 27 § 1 mom. renhushållningslagen uppgörs av Renbeteslagsföreningen. Byggnadsplaner jämte kostnadskalkyler angående slakterier uppgörs av en fackman som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet. Planerna för byggande av stängsel granskas och godkänns av landsbygdsnäringsdistriktet. Planerna för uppförande av slakterier godkänns till den del det inte är fråga om livsmedelshygien av jord- och skogsbruksministeriet. Om godkännande av livsmedelshygienen vid slakterierna gäller vad som bestäms med stöd av kötthygienlagen (511/1994).

36 a §

När bidrag beviljas för slakterier skall beaktas vad som i eller med stöd av rådets förordning om förbättring av villkoren för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter (EEG) nr 866/90 bestäms i fråga om rätten att av nationella medel bevilja stöd för slakterier.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 1996.

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.