1353/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av renskötsellagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i renskötsellagen av den 14 september 1990 (848/90) 1 § 2 mom., samt

fogas till lagen en ny 3 a §, som följer:

3 a §
Betesgång för renar på ett skyddsskogsområde

Betesgången för renar på det skyddsskogsområde som avses i 12 § skogslagen (1093/1996) skall ske med iakttagande av särskild försiktighet och så att den inte orsakar en förskjutning av skogsgränsen. Det i skogsbruksärenden behöriga ministeriet kan för att förhindra att skogsgränsen förskjuts meddela nödvändiga bestämmelser om begränsning av betesgång för renar på ett skyddsskogsområde.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 229/1996
JsUB 25/1996
RSv 241/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.