1352/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av 9 § lagen om skogsvårdsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § 2 mom. lagen den 17 november 1950 om skogsvårdsföreningar (558/50), sådant det lyder i lag av den 8 februari 1991 (271/91), som följer:

9 §

Ändring i beslut som skogscentralen har meddelat med anledning av en i 1 mom. nämnd anhållan eller genom vilket samtycke till betalning av fjärdedelsavgift har återkallats får sökas hos länsrätten genom besvär. Länsrättens behörighet bestäms enligt inom vilken länsrätts domkrets huvuddelen av den ifrågavarande skogsmarken är belägen. På sökande av ändring tillämpas vad förvaltningsprocesslagen (586/96) stadgar om sökande av ändring i beslut av förvaltningsmyndighet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På besvär som är anhängiga i landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid denna lags ikraftträdande.

RP 229/1996
JsUB 25/1996
RSv 241/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.