1351/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av 9 och 11 §§ lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 och 11 §§ lagen den 8 februari 1991 om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/91) som följer:

9 §
Vite och hot om tvångsutförande

Om någon försummar en skyldighet som han har enligt denna lag eller ett stadgande eller en föreskrift som har utfärdats med stöd av den, kan skogscentralen genom beslut förplikta honom att vidta behövliga åtgärder. Skogscentralen kan förstärka sitt beslut genom att förelägga vite eller hot om att åtgärderna vidtas på den försumliges bekostnad.

Angående vad som avses i denna paragraf gäller i övrigt det som stadgas i viteslagen (1113/90). Om skogscentraler gäller därvid vad som stadgas om myndighet i viteslagen.

11 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som skogscentralen har givit med stöd av 9 § 1 mom. får sökas genom besvär hos länsrätten. Länsrättens behörighet bestäms enligt inom vilken länsrätts domkrets huvuddelen av det ifrågavarande området är beläget. På sökande av ändring tillämpas vad förvaltningsprocesslagen (586/96) stadgar om sökande av ändring i beslut av förvaltningsmyndighet. Då de åtgärder som skogscentralen har föreskrivit inte tål uppskov, kan skogscentralen bestämma att ett överklagat beslut skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

I ett beslut som det ministerium som är behörigt i skogsbruksfrågor har fattat med stöd av 6 § 1 mom. kan föreskrivas att beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer nesot annat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På besvär som är anhängiga i landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid denna lags ikraftträdande.

RP 229/1996
JsUB 25/1996
RSv 241/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.