1339/1996

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1996

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet

fogat ett nytt 3 kap. till sitt beslut av den 18 februari 1988 om reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering (165/1988), varvid gällande 10 § överförs till nämnda kapitel, som följer:

3 kap.

Bestämmandet av fonderingsmålet med stöd av 40 § 3 mom. kärnenergilagen

9 a §
Sänkning av fonderingsmålet

Om en avfallshanteringsskyldigs ansvarsbelopp vid utgången av ett kalenderår är minst 75 miljoner mark större än den uppskattning av ansvarsbeloppet för samma kalenderår som tidigare fastställts i enlighet med 44 § 1 mom. kärnenergilagen och om differensen (jämförelsedifferens) mellan ansvarsbeloppet vid utgången av kalenderåret och den i enlighet med nämnda lagrum fastställde uppskattningen av ansvarsbeloppet för samma kalenderår förhöjd med tre procent samtidigt är större än noll, lämnas en del av jämförelsedifferensen på begäran av den avfallshanteringsskyldige obeaktad när fonderingsmålet för de två år som följer på ifrågavarande kalenderår fastställs på det sätt som avses i 2 och 3 mom.

Fonderingsmålet för det första året beräknas i enlighet med 7 § 2 mom. så att i stället för ansvarsbeloppet vid utgången av föregående kalenderår används ett tal, som erhålls genom att två tredjedelar av jämförelsedifferensen dras av från detta ansvarsbelopp.

Fonderingsmålet för det andra året beräknas i enlighet med 7 § 2 mom. så att i stället för ansvarsbeloppet vid utgången av föregående kalenderår används ett tal, som erhålls genom att en tredjedel av jämförelsedifferensen dras av från detta ansvarsbelopp. Om fonderingsmålet för det andra året, som har beräknats i enlighet med nämnda lagrum och inte har sänkts, är större än fonderingsmålet för föregående år, som har fastställts i enlighet med 2 mom. i denna paragraf och har sänkts, får dock fonderingsmålet för det andra året inte fastställas så att det blir lägre än föregående års fonderingsmål, som har sänkts i enligt med 2 mom.

Om ett fonderingsmål som har beräknats enligt 2 eller 3 mom. är mindre än fem miljoner mark lägre än det fonderingsmål som beräknats i enlighet med 7 § 2 mom., sänks dock inte fonderingsmålet för ifrågavarande år.

9 b §
Gränser för sänkning av fonderingsmålet

Differensen mellan det fonderingsmål som har beräknats och sänkts i enlighet med9 a § 2 och 3 mom. och det fonderingsmål som har beräknats enligt 7 § 2 mom. får vara högst åtta procent av ansvarsbeloppet vid utgången av föregående kalenderår.

Den betydande differens mellan ansvarsbeloppen som avses i 9 a § 1 mom. för högst två på varandra följande kalenderår kan tas som grund för sänkningen av fonderingsmelet för de följande åren. Fonderingsmålet får sänkas på det sätt som avses i 9 a § 2 och 3 mom. för högst fyra på varandra följande år.

Om den betydande differens mellan ansvarsbeloppen som avses i 9 a § 1 mom. eller en stor del av denna differens förorsakas av att avfallshanteringsåtgärder har vidtagits i väsentligt mindre omfattning än vad som antogs i den plan som ligger till grund för uppskattningen av ansvarsbeloppet, skall handels- och industriministeriet lämna den sänkning av fonderingsmålet som avses i 9 a § 1 och 2 mom. helt eller delvis ogjord när ministeriet fastställer fonderingsmålet för de två år som följer på ifrågavarande kalenderår.

9 c §
Begäran av en avfallshanteringsskyldig

Den som är avfallshanteringsskyldig skall begära en sådan sänkning av fonderingsmålet som avses i 9 a § senast när han till handels- och industriministeriet lämnar in de slutliga uppgifter för det föregående kalenderåret som avses i 88 § 3 mom. kärnenergndörordningen (161/1988) och som behövs för att ansvarsbeloppet vid utgången av föregndnde kalenderår och fonderingsmålet för lndande kalenderår skall kunna fastställas.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Om statsrådet med stöd av 46 § kärnenergilagen, innan detta beslut träder i kraft har beslutat om en tillfällig sänkning av fondrgingsmålet för en avfallshanteringsskyldig, kan fonderingsmålet inte sänkas med stöd av 9 a § i detta beslut under de år beträffande vilka statsrådet har fattat beslut om en ovan nämnd sänkning av fonderingsmålet.

Helsingfors den 30 december 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Päivi Janka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.