1338/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land

På föredragning av jord- och skogsbruksministern bestäms med stöd av 13 § lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), sådan den lyder i lag 809/1992 och 424/1994:

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är att förhindra spridning av djursjukdomar

1) vid leverans av djur och varor från andra medlemsstater i Europeiska unionen till Finland och från Finland till andra medlemdrtater i Europeiska unionen samt

2) vid export av djur och varor till andra länder än medlemsstater i Europeiska unionen.

2 §
Tillämpningsområde

Förordningen gäller följande djur och varor:

1) levande djur, deras könsceller och embryon samt döda djur och delar av dem,

2) produkter som härrör från djur,

3) avfall och foder- och gödselmedel innehållande beståndsdelar som härrör från djur,

4) gödsel, urin och andra utsöndringar av djur,

5) bakterie-, virus-, parasit- och med dem jämförbara mikrobodlingar som orsakar djursjukdomar samt för djur avsedda vaccin, serum och liknande produkter,

6) hö och halm,

7) transportmedel, emballage, förvaringskärl, förpackningsmaterial och strö som kan anses orsaka risk för spridning av djursjuskomar,

8) föremål, utrustning och kläder som använts vid produktion och skötsel av djur samt i djurstall samt föremål som använts för förvaring, förpackning eller transport av djur och varor som avses i 1 och 2 punkten.

De djur och varor som avses i 1 mom. definieras närmare av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) medlemsstat en medlemsstat i Europeiska unionen,

2) tredje land en stat utanför Europeiska unionen,

3) import inom den inre marknaden vilken som helst transport av djur eller varor från de övriga medlemsstaterna till Finland,

4) export inom den inre marknaden vilken som helst transport av djur eller varor från Finland till en annan medlemsstat.

4 §
Krav som skall ställas på import och export inom den inre marknaden

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning meddelar de föreskrifter som Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter om de krav som skall ställas på djur och varor som levereras från andra medlemsstaters område till Finland och från Finland till andra medlemsstaters område och på handlingar som gäller dem samt om det förfarande som iakttas vid kontroll av huruvida kraven uppfylls. Importen kan även bestämmas vara beroende av tillstånd, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning.

5 §
Utredande av förutsättningarna för import och export inom den inre marknaden

Den som importerar eller exporterar djur eller varor skall sörja för anskaffningen av tillstånd, handlingar och övriga utredningar som gäller djurens eller varornas import- eller exportduglighet.

6 §
Kontroller som import och export inom den inre marknaden förutsätter

Den som importerar eller exporterar djur eller varor skall sörja för att djuren och varorna kontrolleras på det sätt som jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning bestämmer.

I Finland utförs kontrollerna och vidtas de till kontrollerna anslutna åtgärderna av kommunalveterinären, besiktningsveterinären eller länsveterinären. Kontroller i anslutning till export inom den inre marknaden kan dessutom utföras av en annan veterinär som jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning bemyndigat i samband med registreringen av exportören. Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning utfärdar närmare bestämmelser om utförande av kontroller.

7 §
Åtgärder i fråga om djur eller varor som är odugliga för import inom den inre marknaden

Om djur eller varor som skall importeras misstänks eller konstateras sprida en sådan djursjukdom som avses i 3 § 2 mom. lagen om djursjukdomar (55/1980) eller en sådan allvarlig smittsam djursjukdom som inte förekommer i Finland, skall det bestämmas att djuren eller varorna skall föras ut ur landet, sättas i förvar, isoleras, sättas i karantän, avlivas eller destrueras eller användas för ändamål som inte föranleder risk för spridning av djursjukdomar.

Om djur eller varor som skall importeras inte uppfyller importvillkoren i andra fall än de som avses i 1 mom. eller om det beträffande djuren eller varorna inte företetts de utredningar som krävs skall det bestämmas att djuren eller varorna skall föras ut ur landet, sättas i förvar, isoleras, sättas i karantän eller användas för ändamål som inte föranleder risk för spridning av djursjukdomar.

Om djur eller varor har förts in i landet i strid med denna förordning eller i strid med bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan det bestämmas att djuren eller varorna skall föras ut ur landet, sättas i förvar, isoleras, sättas i karantän, avlivas eller destrueras.

Förfarandet i 1-3 mom. kan tillämpas även på avkomma, embryon och könsceller av djur som avses i momenten i fråga samt på produkter som härrör från djuren.

8 §
Förfarandet vid beslut om åtgärder i fråga om djur eller varor som är odugliga för import inom den inre marknaden

Om åtgärder som avses i 7 § beslutar jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, länsveterinären, kommunalveterinären eller besiktningsveterinmmen. Om inte något annat följer av skyddet av människors eller djurs hälsa, kan impommören dock välja vilken av de åtgärder som avses i 7 § skall vidtas.

Om det är möjligt att avhjälpa orsaken till att import av djur och varor förhindrats, skall importören beredas möjlighet att inom rimlig tid komplettera de utredningar som gäller villkoren för import innan beslut om åtgärder i fråga om djuren eller varorna fattas. Till beslutet kan fogas villkor om det förfarande som skall iakttas vid verkställigheten av beslutet. Ett beslut om destruktion kan förenas med hot om att destruktion som inte har verkställts enligt beslutet utförs på den försumliges bekostnad.

Ett beslut om utförsel kan fattas endast om det hos den behöriga myndigheten i det land till vilket det avses bli bestämt att djuret eller varan skall föras ut har säkerställts att djuret eller varan kan föras till landet i frå- ga.

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning utfärdar vid behov närmare bestämmelser om de åtgärder som avses i 7 § och om det förfarande som avses i denna paragraf.

9 §
Exportörens utredningsplikt vid export till tredje land

Den som exporterar djur eller varor skall sörja för att av tredje land uppställda importvillkor utreds.

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning bestämmer dock exportvillkoren, om Finland eller Europeiska unionen har ingått ett avtal om veterinära exportvillkor med det tredje land till vilket exporten sker.

10 §
Exportkontroll vid export till tredje land

Djur och varor som skall exporteras från Finland till tredje land kontrolleras på begä- ran av exportören enligt det importerande landets importvillkor.

Denna exportkontroll utförs av kommunalveterinären, besiktningsveterinären eller länsveterinären eller av en annan veterinär som förordnats av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning på det sätt som jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning närmare bestämmer.

Den som exporterar djuren eller varorna skall komma överens om platsen och tidpunkten för kontrollen med den som utför exportkontrollen.

11 §
Förändring i förekomsten av djursjukdomar

Om en allvarlig djursjukdom förekommer i Finland eller på andra medlemsstaters område eller hotar sprida sig till Finland, eller om en väsentlig förändring i förekomsten av en djursjukdom i Finland, en annan medlemsstat eller i djurens eller varornas ursprungs-, transiterings- eller avgångsland eller någon annan med detta jämförbar plötslig orsak kräver det, kan jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning beträffande djur eller varor som avses i 2 § helt förbjuda import eller export eller transitering genom Finland eller ställa villkor för dessa.

Förbudet eller villkoren gäller även djur och varor för vilka beviljats importtillstånd eller som kontrollerats för import eller export. På djur och varor i fråga om vilka import förbjudits tillämpas 7 § 1, 4 och 5 mom. samt 8 §.

12 §
Märkning av djur och varor

Djur och varor som skall importeras eller exporteras skall märkas så att de kan identifieras som de djur eller varor som avses i handlingarna gällande dem. Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning utfärdar vid behov närmare bestämmelser om märkning av djur och varor.

13 §
Ersättningar och arvoden till kommunalveterinären i samband med import inom den inre marknaden

En kommunalveterinär har rätt att för utfmpande av uppgifter enligt denna förordning, och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, i anslutning till övervakningen av importen inom den inre marknaden få arvode och ersättning av statens medel, enligt vad som bestäms i förordningen om förrättningmprvoden till veterinärer (1269/1989).

14 §
Ersättningar för kontroller i anslutning till export

En kommunalveterinär och en veterinär som har förordnats av jord- och skogsburksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har rätt att av den som begär kontroll uppbära ersättning för kontroller som veterinären utför i anslutning till export inom den inre marknaden och export till tredje land, enligt vad som bestäms i lagen om djursjukdomar.

15 §
Kostnader som importören och exportören skall betala

Den som begärt kontroll skall betala kostnaderna för de åtgärder som den veterinär som utför kontrollen eller som jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning förordnar och som vidtas med stöd av denna förordning och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

16 §
Samband med vissa bestämmelser

Bestämmelser om import och export av fridlysta och hotade djur och produkter som härrör från dessa finns i lagen om naturskydd (1096/1996).

På transport av djur i samband med import och export tillämpas djurskyddslagen (247/1996), djurskyddsförordningen (396/1996), förordningen om transport av djur (491/1996) och den europeiska konventionen om skydd av djur under internationell transport (FördrS 18/1975).

17 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 15 juni 1994 om bekämpande av djursjukdomar vid import och export av djur och vissa andra varor (489/1994) jämte ändringar. Beslut och förordnanden som getts veterinärer för utförande av exportkontoller, vilka utfärdats med stöd av den förordning som upphävs förblir dock i kraft tills något annat föreskrivs.

Importtillstånd som beviljats innan denna förordning träder i kraft är fortfarande giltiga enligt giltighetstiden som utsatts i tillståndet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Rådets direktiv 90/425/EEG; EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29
Rådets direktiv 89/662/EEG; EGT nr L 395, 31.12.1989, s. 13

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.