1333/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om avbytarservice för lantbruksföretagare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 20 december 1996 om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Husdjursenhet

Såsom en husdjursenhet som avses i 4 § 1 mom. lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996), nedan avbytatbervicelagen, anses

1) en ko eller fyra andra nötdjur, till vilka även hänförs en diko,

2) tre hästar,

3) tre suggor jämte grisar, fyra galtar eller femton andra svin,

4) fyra getter över sex månader,

5) tio får över sex månader,

6) trettio avelsrävar eller femtio andra pälsdjur som hålls för avelsändamål,

7) hundra djur som är fjäderfä, till vilka inte hänförs broilrar, eller

8) tusen broilrar eller kycklingar under sexton veckor.

2 §
Bedrivande av kreatursskötsel som huvudsyssla

Såsom en person som bedriver kreatursskötsel som huvudsyssla enligt 4 § 1 mom. avbytarservicelagen betraktas en idkare av kreatursskötsel

1) som vid tidpunkten för avbytartjänsten inte arbetar utanför gårdsbruksenheten i ett arbets- eller tjänsteförhållande som pågår minst tre månader och inte heller bedriver en från lantbruket avskild företagsverksamhet från en servicepunkt som ligger ytterom gårdsbruksenheten, samt

2) som inte heller under de sex månader som föregår tidpunkten för avbytartjänsten har arbetat utanför lägenheten på det sätt som avses i 1 punkten.

Utan hinder av vad 1 mom. bestämmer betraktas såsom en person som bedriver kreatursskötsel som huvudsyssla en idkare av kreatursskötsel som vid sidan av sitt arbete utanför gårdsbruksenheten har varit sysselsatt i göromål som hänför sig till idkande av lantbruk i sådan grad att antalet arbetstimmar för honom i dessa göromål kan uppskattas motsvara minst det antal arbetstimmar som för honom åtgått till arbetet utanför gårdsbruksenheten.

När den i 2 mom. avsedda arbetstiden som hänför sig till idkande av lantbruk uppskattas beaktas det genomsnittliga antal arbetstimmar per vecka som för idkaren av lantbruk åtgår till lantbruksföretagets kreatursskötsel och andra nödvändiga göromål som hör till skötseln av företaget.

2 kap.

Omfattningen av en avbytardag

3 §
Givande av uppgifter om den totala arbetstiden och uppgiftsandelarna

För bestämmande av den totala arbetstiden enligt 8 § avbytarservicelagen och lantbruksföretagarens uppgiftsandel skall lantbruksföretagaren ge den lokala enheten uppgifter om

1) antalet husdjur och typ av husdjur på gårdsbruksenheten samt om de arbetsmetoder som tillämpas vid skötseln av dem, samt

2) de personer som stadigvarande arbetar på gårdsbruksenheten och deras genomsnittliga uppgiftsandelar i procent av den totala arbetstid som åtgår till skötseln av de nötländiga göromålen i lantbruksföretaget.

4 §
Bestämmande av den totala arbetstiden och uppgiftsandel

På grundval av de uppgifter som lantbruksföretagaren givit med stöd av 3 § 1 punkten skall den lokala enheten bestämma den totala arbetstiden enligt 8 § avbytarservicelagen i enlighet med det system för beräkning av avbytararbetstiden som pensionsanstalten har utarbetat, om inte bestämmelserna i 5 § annat förorsakar. När den totala arbetstiden bestäms skall den lokala enheten dessutom beakta sådana förhållanden och nödvändiga göromål som hör till skötseln av lantbruksföretaget och som inte ingår i beräkningssystemet.

Om två eller flera personer arbetar stadigvarande på gårdsbruksenheten skall den lokala enheten bestämma lantbruksföretagarens uppgiftsandel enligt 8 § avbytarservicelagen i enlighet med det meddelande som avses i 3 § 2 punkten.

5 §
Justering av omfattningen av en avbytardag

Innan varje på förhand känd avbytarperiod börjar skall lantbruksföretagaren meddela den lokala enheten

1) väsentliga ändringar som skett i sådana förhållanden som avses i 3 § samt

2) sådana särskilda göromål som hör till tidpunkten för avbytartjänsten och som han känner till liksom även andra faktorer som kan påverka bestämmandet av avbytarens arbetstid under avbytarperioden.

Omfattningen av en avbytardag kan justeras om de i 1 mom. avsedda faktorerna, avbytarens i 8 § avbytarservicelagen avsedda personliga egenskaper eller oförutsedda uppgifter eller förhållanden som kommit fram under tiden för avbytartjänsten så förutsätter. Avbytaren eller lantbruksföretagaren skall utan dröjsmål meddela den lokala enheten om faktorer som förorsakar behov av att justera omfattningen av en avbytardag.

De inbördes uppgiftsandelarna för lantbruksföretagarna och övriga personer som arbetar på gårdsbruksenheten kan på grundval av lantbruksföretagarens anmälan ändras under pågående semesterår bara av särskilda skäl, såsom dödsfall, övergång till tillsvidare beviljad invalidpension, ändring av antalet lantbruksföretagare eller andra personer som arbetar på gårdsbruksenheten eller på grund av annan motsvarande omständighet.

3 kap.

Avbytarservice som en lokal enhet ordnar

6 §
Antalet månadsavlönade avbytare

En lokal enhet skall dimensionera antalet anställda månadsavlönade lantbruksavbytare så att det per avbytare finns minst tio till semester berättigade lantbruksföretagare som anlitar den avbytarservice som den lokala enheten ordnar.

Antalet avbytare kan vara större än vad som bestäms i 1 mom. om detta är motiverat på grund av behovet av vikariehjälp inom den lokala enhetens område, anlitandet av avgiftsbelagd avbytarhjälp enligt 16 § 2 mom. avbytarservicelagen, villkoren i avbytarnas tjänsteförhållande eller annat skäl som är godtagbart från avbytarverksamhetens synpunkt.

7 §
Skyldighet att hålla en del av semestern samtidigt

Då 17 § 2 mom. avbytarservicelagen tillämpas anses det att företagsverksamhetens kontinuitet kan tryggas med en arbetsinsats som motsvarar den genomsnittliga arbetsten för en heltidsanställd lantbruksavbytare, om lantbruksföretaget har högst 15 husdjurnheter.

Utan hinder av vad 1 mom. bestämmer om maximiantalet husdjursenheter skall i samma lantbruksföretag verksamma lantbruksföretagare hålla en i 17 § 2 mom. avbytarservicelagen avsedd del av sin semester samtidigt, om detta är motiverat med beaktande av lantbruksföretagarnas tidigare semesterarrangemang och längden på den totala arbetstid som bestämts med stöd av 4 § 1 mom.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte om särskilda förhållanden i företaget gör att de i företaget verksamma lantbruksföretagarna inte kan hålla ens en del av sin semester samtidigt.

8 §
Överenskommelse om arrangemang i anslutning till avbytartjänst

En lantbruksföretagare som anlitar den avbytarservice som en lokal enhet ordnar skall med den lokala enheten komma överens om hållande av semester och tidpunkten för semester samt om arrangemang som hänför sig till avbytartjänsten, såsom avbytarens uppgifter och i 14 § 2 mom. avbytarservicelagen avsedda övervakningsbesök, i så god tid innan avbytartjänsten inleds att nämnda faktorer kan beaktas i planeringen av avbytarnas arbetsturer, om inte särskilda skäl annat förorsakar.

Lantbruksföretagaren och den lokala enheten skall samarbeta för att verkställa arbetarskyddet i avbytararbetet.

9 §
Lantbruksföretagares åtgärder före avbytartjänsten

En lantbruksföretagare skall innan han börjar sin semester

1) vid behov vägleda avbytaren i skötseln av de göromål som hör till avbytartjänsten samt ge honom anvisningar om speciella frsdor som hänför sig till behandlingen av husdjuren,

2) sörja för att gårdsbruksenheten jämte de maskiner och anläggningar som behövs i avbytararbetet uppfyller de krav som skyddet i arbete ställer samt ge avbytaren anviddingar om användningen av maskinerna och anläggningarna,

3) skaffa de konsumtionsförnödenheter som lantbruksföretagets normala förbrukning förutsätter för semestertiden, samt

4) meddela avbytaren var denne kan nå honom eller en företrädare för honom under semestertiden.

Vad 1 mom. bestämmer om semester tillämpas i mån av möjlighet även på vikarijälp.

4 kap.

Avbytartjänst som en lantbruksföretagare själv ordnar

10 §
Förhandsmeddelande

En lantbruksföretagare skall skriftligen lämna ett i 23 § avbytarservicelagen avsett förhandsmeddelande lantbruksföretagsvis till den lokala enheten före utgången av juni det år som föregår det kalenderår, från ingången av vilket han önskar ordna sina avbytartjänster själv eller återgå till att anlita den avbytarservice som den lokala enheten ordnar.

Med den lokala enhetens samtycke kan lantbruksföretagaren lämna ett meddelande enligt 1 mom. eller återta sitt tidigare meddelande även efter den frist som bestäms i 1 mom.

11 §
Ansökan

Ersättning enligt 26 § avbytarservicelagen söks hos den lokala enheten med en skriftlig ansökan, av vilken tidpunkten för avbytartjänsten framgår liksom även de uppgifter om avbytaren som behövs för bestämmande av ersättningen.

Efter det avbytartjänsten har upphört skall lantbruksföretagaren tillställa den lokala enheten en av avbytaren undertecknad utrenhing över att avbytartjänsten har genomförts. Om rätten till vikariehjälp varar över en mnhad kan utredningen företes också under den tid vikariehjälpen ges, för samma avbytares del likväl högst en gång under en kalendenhånad.

12 §
Beslut

Den lokala enheten skall med anledning av en ansökan besluta om lantbruksföretagarens rätt till den avbytarservice som avses i ansökan. I beslutet skall på sätt som föreskrivs i 4 och 5 § också bestämmas omfattningen av en avbytardag samt ersättningens storlek.

13 §
Betalning av ersättning

Ett villkor för betalning av ersättning är att en utredning enligt 11 § 2 mom. har tillställts den lokala enheten. Den lokala enheten skall betala ersättningen till lantbruksföretagaren inom två veckor efter det utredningen erhållits.

Den ersättning som skall betalas för vikariehjälpsavbytartjänst kan erläggas till lantbruksföretagaren minskad med den med stöd av 27 § avbytarservicelagen bestämda avgiften.

5 kap.

Avgifter för service

14 §
Avgift för vikariehjälp

Den timavgift som skall bestämmas för vikariehjälp med stöd av 27 § avbytarservicelagen är sex mark per avbytartimme, ökad med det belopp som fås då den i nämnda bestämmelse avsedda arbetsinkomsten för den som får vikariehjälp delas med 5 000. Som avbytartimmar betraktas de arbetstimmar som bestämts på sätt som föreskrivs i 4 och 5 §.

15 §
Förhöjd avgift för vikariehjälp

Om den som får vikariehjälp är berättigad till löneförmåner på grundval av arbets- eller tjänsteförhållande eller har en gällande försäkring enligt lagen om pension för företagare (468/1969) då vikariehjälpen inleds, uppbärs den enligt 14 § bestämda avgiften förhöjd med 50 procent.

16 §
Sänkt avgift för vikariehjälp

Om grunden för vikariehjälp är graviditet och förlossning, uppbärs för vikariehjälp under moderskapspenningsperioden enligt sjukförsäkringslagen (364/1963) den avgift som avses i 14 och 15 § sänkt med 50 procent.

Om den som får vikariehjälp visar att den arbetsinkomst som utgör grunden för dagpenning som beviljats med stöd av sjukförsäkringslagen är minst 20 procent mindre än hans arbetsinkomst enligt 14 §, kan skillnaden på hans begäran avdras från den arbetsinkomst som utgjort grunden för vikariehjälpsavgiften till den del vikariehjälp av samma orsak har getts i mer än 90 avbytartimmar.

Den faställda avgiften för vikariehjälp kan sänkas, om det med beaktande av utkomstförutsättningarna för den som får vikarie-hjälp och dennes familj är motiverat.

17 §
Avgift för avgiftsbelagd avbytarhjälp

Den timavgift som med stöd av 28 § 2 mom. avbytarservicelagen skall uppbäras för avgiftsbelagd avbytarhjälp är lika med timlönen för den avbytare som utfört avbytartjänsten ökad med 30 procent.

6 kap.

Särskilda stadganden

18 §
Ersättande av förvaltningskostnaderna

Berörda ministerium betalar årligen av statens medel till pensionsanstalten en ersättning som motsvarar förvaltningskostnaderna enligt 31 § avbytarservicelagen i fyra lika stora poster senast den 10 januari, april, juli och oktober samt en ersättning som motsvarar förvaltningskostnaderna enligt 32 § avbytarservicelagen månatligen från ingången av finansåret i lika stora poster senast den 10 varje månad.

19 §
Ersättande av kostnaderna för avbytarservice

Berörda ministerium betalar till pensionsanstalten en ersättning som motsvarar fösakotten enligt 38 § avbytarservicelagen i msaatliga poster senast den 10 varje månad samt på grundval av framställning av pesaionsanstalten de ersättningar som behövs för betalning av slutposterna enligt 40 § asaytarservicelagen.

Bestämmelserna i 1 mom. iakttas i tillämpliga delar också på de kostnader som den av pensionsanstaltens lokala enheter ordnade avbytarservicen förorsakar.

20 §
Pensionsanstalten utredningar över kostnaderna för avbytarservice

Pensionsanstalten skall månatligen inlämna en utredning till berörda ministerium över det belopp som pensionsanstalten med stöd av 38 § avbytarservicelagen betalat till kommunerna såsom förskott på ersättningen av staten samt över det belopp som använts för pensionsansaltens egna lokala enheters kostander för avbytarservice. Samtidigt skall pensionansalten ge en uppskattning av det totala behovet av anslag för berörda kalendarår.

Pensionansalten skall årligen före utgången av året efter finansåret inlämna en totalredovisning till berörda ministerium över de statliga ersättningarna enligt 35 § avbytarservicelagen.

21 §
Närmare anvisningar

Närmare anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av berörda ministerium.

22 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 10 § 1 mom. kan i nämnda bestämmelse avsett förhandsmeddelande för år 1997 lämnas senast den 31 januari 1997.

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.