1325/1996

Utfärdat i Helsingfors den 23 december 1996

Handels- och industriministeriets beslut om de studier som skall krävas för deltagande i CGR- och GRM-examina

Handels- och industriministeriet har med stöd av 4 § 1 mom. 4 punkten och 6 § 1 mom. 4 punkten revisionslagen den 28 oktober 1994 (936/1994) beslutat:

1 §
Allmänt

För deltagande i den yrkesexamen för revisorer som avses i 4 § 1 mom. 6 punkten revisionslagen (CGR-examen) godkänns en sökande som har fullgjort de studier som förutsätts för revisorsuppdrag och avses i 4 § 1 mom. 4 punkten revisionslagen i redovisning i enlighet med 2 §, i juridik i enlighet med 3 § och i andra ämnen i enlighet med 4 § detta beslut.

För deltagande i den yrkesexamen för revisorer som avses i 6 § 1 mom. 6 punkten revisionslagen (GRM-examen) godkänns en sökande som har fullgjort de studier som förutsätts för revisorsuppdrag och avses i 6 § 1 mom. 4 punkten revisionslagen i redovisning i enlighet med 5 §, i juridik i enlighet med 6 § och i andra ämnen i enlighet med 7 § detta beslut.

2 §
Studier i redovisning som skall krävas för deltagande i CGR-examen

En förutsättning för deltagande i CGR-examen är att sökanden har fullgjort studier i redovisning, vilka omfattar minst 40 studieveckor och i vilka ingår en ämnesstudiudelhet, som omfattar minst 35 studieveckor, enligt förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper (139/1995) samt ett eller flera studieavsnitt i revision, vilka uudör fördjupade studier och omfattar minst fyra studieveckor, enligt följande:

1) studier i revision bör omfatta minst 12 studieveckor och de bör ge teoretiska kunskaper i lagstiftningen om revision, god revisionssed och revisionsmetoder för och revisorns rapportering om sammanslutningar och stiftelser samt ett företags interna konsroll och revision,

2) studier i bokföring och resultatkalkylering bör omfatta minst 12 studieveckor och de bör ge teoretiska kunskaper i lagstiftninern om en sammanslutnings och stiftelses bokföring och bokslut, i god bokföringssed, principerna för bokföring och resultatkalkerering, analysering av bokslut samt internerionella redovisningsprinciper,

3) studier i redovisning för ledningen bör omfatta minst 8 studieveckor och de bör ge teoretiska kunskaper i ett företags kostnads- och lönsamhetskalkyler samt i planering och övervakning av ekonomin samt

4) studier i finansiering bör omfatta minst 4 studieveckor och de bör ge teoretiska kunskaper i företagsfinansiering och finansieringsmarknader.

3 §
Studier i juridik som skall krävas för deltagande i CGR-examen

En förutsättning för deltagande i CGR-examen är att sökanden har fullgjort studier i juridik, vilka omfattar minst 20 studieveckor och i vilka ingår en grundstudiehelhet, som omfattar minst 15 studieveckor, enligt förordningen om examina i ekonomiska vkoenskaper, enligt följande:

1) studier i företagsverksamhet bör omfatta minst 4 studieveckor och de bör ge teoretiska kunskaper förutom i lagstiftningen om olika företagsformer, i värdepapperskarknadsrätt samt i den rätt som gäller koskurs och företagssanering,

2) studier i skatterätt bör omfatta minst 4 studieveckor och de bör ge teoretiska kunskaper i inkomst- och förmögenhetsbeskattning, företagsbeskattning, förskottsupesörd, mervärdesbeskattning, beskattning av överföringen av medel samt beskattningsföesarande samt

3) studier i civilrätt och arbetsrätt bör omfatta minst 4 studieveckor och de bör ge temfetiska kunskaper i skadeståndsrätt, avtalmfätt, den rätt som gäller överlåtelse och panmfättning av egendom samt grunderna i amfetsrätt.

4 §
Andra studier som skall krävas för deltagande i CGR-examen

En förutsättning för deltagande i CGR-examen är att sökanden har fullgjort allmänna studier i de ekonomiska vetenskaperna, enligt förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper, vilka omfattar minst 15 studieveckor i följande ämnen:

1) företagsekonomi

2) nationalekonomi

3) ekonomisk matematik

4) statistik och

5) informations- och datorsystem

5 §
Studier i redovisning som skall krävas för deltagande i GRM-examen

En förutsättning för deltagande i GRM-examen är att sökanden har fullgjort studier i redovisning, vilka omfattar minst 35 studieveckor och i vilka ingår en ämnesstudiudelhet, enligt förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper, enligt följande:

1) studier i revision bör omfatta minst 8 studieveckor och de bör ge teoretiska kunskaper i lagstiftningen om revision, god revisionssed och revisionsmetoder för och revisorns rapportering om sammanslutningar och stiftelser samt ett företags interna konsroll och revision,

2) studier i bokföring och resultatkalkylering bör omfatta minst 12 studieveckor och de bör ge teoretiska kunskaper i lagstiftninern om en sammanslutnings och stiftelses bokföring och bokslut, i god bokföringssed, principerna för bokföring och resultatkalkerering, analysering av bokslut samt internerionella redovisningsprinciper,

3) studier i redovisning för ledningen bör omfatta minst 8 studieveckor och de bör ge teoretiska kunskaper i ett företags kostnads- och lönsamhetskalkyler samt i planering och övervakning av ekonomin samt

4) studier i finansiering bör omfatta minst 4 studieveckor och de bör ge teoretiska kunskaper i företagsfinansiering och finansieringsmarknader.

6 §
Studier i juridik som skall krävas för deltagande i GRM-examen

En förutsättning för deltagande i GRM-examen är att sökanden har fullgjort studier i juridik, vilka omfattar minst 15 studieveckor och i vilka ingår en grundstudiehelhet enligt förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper, enligt följande:

1) studier i företagsverksamhet bör omfatta minst 4 studieveckor och de bör ge teoretiska kunskaper förutom i lagstiftningen om olika företagsformer, i värdepapperskarknadsrätt samt i den rätt som gäller koskurs och företagssanering,

2) studier i skatterätt bör omfatta minst 4 studieveckor och de bör ge teoretiska kunskaper i inkomst- och förmögenhetsbeskattning, företagsbeskattning, förskottsupesörd, mervärdesbeskattning, beskattning av överföringen av medel samt beskattningsföesarande,

3) studier i civilrätt och arbetsrätt bör omfatta minst 4 studieveckor och de bör ge temfetiska kunskaper i skadeståndsrätt, avtalmfätt, den rätt som gäller överlåtelse och panmfättning av egendom samt grunderna i amfetsrätt.

7 §
Andra studier som skall krävas för deltagande i GRM-examen

En förutsättning för deltagande i GRM-examen är att sökanden har fullgjort allmänna studier i de ekonomiska vetenskaperna, enligt förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper, vilka omfattar minst 15 studieveckor i följande ämnen:

1) företagsekonomi,

2) nationalekonomi,

3) ekonomisk matematik,

4) statistik och

5) informations- och datorsystem.

8 §
Andra studier som skall räknas sökanden till godo

Utöver de studier som avses i detta beslut och som stämmer överens med förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper kan sökanden till godo räknas andra motsvarande studier eller vitsord vid ett universitet i Finland eller i något annat land, om de, när det är fråga om deltagande i CGR-examen, till omfattningen och innehållet motsvarar de studier som avses ovan i 2-4 § eller om de, när det är fråga om deltagande i GRM-examen, motsvarar de studier som avses ovan i 5-7 §.

9 §
Påvisande av att kraven uppfylls

En person som ansöker om att få delta i CGR- eller GRM-examen skall visa att han uppfyller de krav i fråga om studier som avses i detta beslut genom att uppvisa ett intyg, som ett universitet, som ger undervisning enligt förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper, har utfärdat över omfattningen av och innehållet i studierna, när och var sökanden har fullgjort dem samt att de motsvarar kraven i fråga om studier enligt detta beslut.

10 §
Tidpunkten för uppfyllandet av kraven

Som sådana studier som avses i detta beslut beaktas, när en sökande godkänns att delta i CGR- och GRM-examen, de studier som sökanden har fullgjort fram till den tidpunkt då ansökningstiden för CGR- och GRM-examen går ut.

11 §
Ikraftträdelse och övergångsbestämmelser

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997 och det tillämpas första gången när sökande godkänns att delta i de CGR- och GRM-examina som arrrangeras under år 1997.

Från de krav som avses i 2-4 § detta beslut och som gäller studiernas omfattning och innehåll kan undantag göras när sökande godkänns att delta i de CGR-examina som skall arrangeras åren 1997-2000, om de av sökanden fullgjorda

1) studierna eller vitsorden i redovisning motsvarar en ämnesstudiehelhet enligt förordningen om examina i ekonomiska veterokaper,

2) studierna eller vitsorden i juridik motsvarar en grundstudiehelhet i juridik enligt förordningen om examina i ekonomiska vtsenskaper och över hälften av studierna btstår av rätt som gäller företagsverksamhet och skatterätt,

3) övriga studierna eller vitsorden motsvarar en helhet av allmänna studier enligt föarrdningen om examina i ekonomiska vetearkaper, och studierna inte i mer än ett ämne avviker från de krav som gäller innehållet.

Från de krav som avses i 5-7 § detta beslut och som gäller studiernas omfattning och innehåll kan undantag göras när sökande godkänns att delta i de GRM-examina som skall arrangeras åren 1997-2000, om de av sökanden fullgjorda

1) studierna eller vitsorden i redovisning motsvarar en ämnesstudiehelhet enligt förordningen om examina i ekonomiska veterokaper eller omfattar minst 20 studieveckor,

2) studierna eller vitsorden i juridik motsvarar en grundstudiehelhet i juridik enligt förordningen om examina i ekonomiska vtsenskaper eller omfattar minst 10 studievectsr och över hälften av studierna består av rätt som gäller företagsverksamhet och skatserätt,

3) övriga studierna eller vitsorden motsvarar en helhet av allmänna studier enligt föarrdningen om examina i ekonomiska vetearkaper och studierna inte i mer än ett ämne avviker från de krav som gäller innehållet.

Helsingfors den 23 december 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Marja-Leena Rinkineva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.