1323/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om ändring av reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

ändras i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 6 § 6 punkten, 7 § 6 punkten, 14 § 1 mom. 23 punkten, 16 § 1 mom. 18 punkten och 2 mom., 17 § 1 mom. 29 punkten, 18 §, 19 § 2 mom., 20 § 2 mom., 22 § 1 mom. 15 punkten och 40 § 1 mom.,

av dessa lagrum 16 § 2 mom. och 19 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 642/1996, samt

fogas till 5 § en ny 4 a punkt, till 14 § 1 mom. en ny 24 punkt, till 16 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordning 115/1996, en ny 19 punkt, till 17 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda förordning 642/1996, en ny 30 punkt och till 22 § 1 mom. en ny 16 punkt som följer:

5 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:


4 a) förslag till Europeiska gemenskapens regional- och strukturpolitiska program för Finland samt konvergensprogram enligt fördraget om upprättande av Europeiska grdenskapen,


6 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande ärenden som gäller tjänstemän:


6) uppsägning av avtal om anställningsvillkoren för tjänstemän som anges i 26 § statlkjänstemannalagen samt grunderna för julkering av avtal,


7 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande ekonomiska ärenden:


6) fastställande av ett genomsnittligt belopp i mark för kommunernas allmänna statsandelar samt av genomsnittliga belopp i mark för de enhetspriser som utgör grund för statsandelen för undervisnings- och kuelurverksamhet, de kalkylerade kostnader och fjärrortskoefficienter som utgör grund för bestämmande av statsandelen för social- och hälsovården, understöd enligt prövning till kommunerna samt föreskrifter som är avsedda för styrning av kommunalförvaltningen och föreskrifter om samarbete mellan kommuner, när kommunerna inte når avtal sinsemellan,

14 §

Till statsrådets kanslis verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


23) allmän koordinering av de internationella och nationella förberedelserna inför och verkställandet av Finlands ordföraoneskap i Europeiska unionen i samarbete med utrikesministeriet,

24) ärenden som inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde.


16 §

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


18) samernas kulturella autonomi och ko-ordineringen av samefrågor,

19) konventioner som baserar sig på bestämmelserna i VI avdelningen i fördraget om Europeiska unionen och andra internatiesella förpliktelser till den del de gäller rättesiga frågor.

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör dessutom

högsta domstolen

högsta förvaltningsdomstolen

hovrätterna

länsrätterna

Ålands förvaltningsdomstol

vattenöverdomstolen

tingsrätterna

jorddomstolarna

vattendomstolarna

fängelsedomstolen

marknadsdomstolen

försäkringsdomstolen

arbetsdomstolen

häradenas åklagarämbeten och åklagaravdelningarna vid häradsämbetena

landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland

häradenas exekutionsverk och exekutionsavdelningarna vid häradsämbetena

landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

fångvårdsväsendets fängelser och öppna anstalter, ungdomsfängelserna, tvångsinrättningarna, kurscentralerna, sinnessjukhuset för fångar och fångvårdens utbildningscentral

Kriminalvårdsföreningen

asylnämnden

datasekretessnämnden och dataombudsmannens byrå

konkursombudsmannens byrå

rättspolitiska forskningsinstitutet

rättsregistercentralen

centralen för undersökning av olyckor

Helsingfors kriminalpolitiska institut, som är knutet till Förenta Nationerna

sametinget.

17 §

Till inrikesministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


29) gränsbevakningen,

30) konventioner som baserar sig på bestämmelserna i VI avdelningen i fördraget om Europeiska unionen och andra internesionella förpliktelser till den del de gäller iesikes frågor.


18 §

Till försvarsministeriets verksamhetsområ- de hör följande kategorier av ärenden:

1) rikets försvar och den allmänna försvarsberedskapen,

2) övervakning av rikets territorium och tryggandet av dess territoriella integritet,

3) försvarsmaktens sammansättning och organisation samt utrustning, utbildning och underhåll,

4) värnplikt och frivillig militärtjänst för kvinnor,

5) den militära rättsvården, till den del ärendet inte hör till justitieministeriets verksamhetsområde,

6) polisverksamheten inom försvarsmakten,

7) hälso- och sjukvården samt den sociala verksamheten inom försvarsmakten,

8) skogshushållning och miljövård inom verksamhetsområdet,

9) fredsbevarande verksamhet,

10) militär luftfart och sjöfart,

11) export av försvarsmateriel.

12) stödande av det frivilliga försvarsarbetet,

Till försvarsministeriets verksamhetsområ- de hör dessutom

försvarsrådet

huvudstaben och försvarsmakten

de finländska fredsbevarande organisationerna

VPU Beklädnadsfabrik Ab

försvarsförvaltningens byggverk.

19 §

Till finansministeriets verksamhetsområde hör dessutom

statens pensionsnämnd

tjänstemannanämnden

statens pensionsfond

Statens ekonomiska forskningscentral

statskontoret

statens revisionsverk

skatteförvaltningen

tullverket

statistikcentralen

statens fastighetsverk

Centralen för förvaltningsutveckling

Ab Myntverket i Finland

Oy Edita Ab

Engel fastighetsservicekoncern Ab

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Postbanken Ab

Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab

Sponda Oy

Solidium Oy.

20 §

Till undervisningsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

universiteten, de tekniska högskolorna, handelshögskolorna och konsthögskolorna

yrkeshögskolorna

studentexamensnämnden

centret för internationellt personutbyte

FTP International Oy

besvärsnämnden för studiestöd

Finlands Akademi

forskningscentralen för de inhemska språ- ken

Institutet för Ryssland och Östeuropa

arkivverket

Depåbiblioteket

centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och länens konstkommissioner

länsidrottsnämnderna och länsungdomsnämnderna

biblioteket för synskadade

museiverket

statens konstmuseum

Förvaltningsnämnden för Sveaborg

Finlands filmarkiv

statens filmgranskningsbyrå och statens filmnämnd

ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse

Oy Veikkaus Ab

22 §

Till trafikministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


15) stödande av pressen med statliga medel, till den del ärendet inte hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde,

16) fördrag som sluts med främmande stater om väg- och järnvägstrafik, civil luftfart, meteorologi och havsforskning, sjöfart och annan sjötrafik samt kommunikation och postväsende samt andra internationella föatliktelser som gäller dessa ärenden.


40 §

Förslagen till lagar och, om ärendet inte är av ringa betydelse, till förordningar samt till sådana beslut av statsrådet och ministerierna som skall publiceras i författningssamlingen skall sändas till justitieministeriet för granskning, om inte något annat oundvikligen följer av ärendets skyndsamhet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.