1312/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Förordning om stadgar för Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 30 a § 4 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948), sådant detta lagrum lyder i lagen 1204/1996:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund utgörs enligt 30 a § 5 mom. lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) av de försäkringsbolag som bedriver lagstadgad olycksfallsförsäkring i Finland, statskontoret och lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt (medlemsanstalter).

Förbundets hemort är Helsingfors.

2 §

Förbundet skall

1) behandla ersättningsärenden och betala ersättning i sådana fall då förbundet enligt lagen om olycksfallsförsäkring ansvarar för ersättningen,

2) sköta de uppgifter som försäkringsanstalten på vederbörandes bonings- eller vistelseort skall sköta enligt internationella avtal som är bindande för Finland,

3) delta i avtalsförhandlingar mellan Finland och andra stater om social trygghet samt fungera som kontaktorgan enligt avtalen,

4) hos arbetsgivarna uppbära den ersättningsandel som avses i 12 § 2 mom. lagen om olycksfallsförsäkring samt hos en arbetsgivare som har försummat sin försäkringsplikt uppbära den ersättningsandel som avses i lagens 11 § samt den avgift som avses i lagens 36 §,

5) meddela medlemsanstalterna allmänna anvisningar om verkställigheten av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen,

6) meddela medlemsanstalterna anvisningar för främjande av försäkringsverksamheten samt för undvikande av förfarande som strider mot god försäkringssed,

7) fatta beslut som gäller tillämpningen av lagen om olycksfallsförsäkring,

8) tillhandahålla sådan rådgivning och service som avses i 41 c § lagen om olycksfallsförsäkring,

9) utföra de undersökningar och kalkyler som krävs för uppgifterna enligt 35 § lagen om olycksfallsförsäkring,

10) utföra de uppgifter som följer av 38 a-38 d §§ lagen om olycksfallsförsäkring,

11) utföra de uppgifter som avses i 41 b § lagen om olycksfallsförsäkring,

12) ge utlåtanden i frågor som gäller lagstadgad olycksfallsförsäkring och arbetagskydd,

13) bistå medlemsanstalterna i ärenden som gäller lagstadgad olycksfallsförsäkring eller därmed sammanhängade frågor, ordna utbildning och informationsmöten om olycksfallsförsäkring samt även i övrigt delta i arbetet för utvecklande av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen,

14) utföra uppgifter i samband med uträkning, debitering och redovisning av sådana förhöjningar som avses i 60 § 6 mom. lagen om olycksfallsförsäkring,

15) hos medlemsanstalterna uppbära den premie som avses i 35 § lagen om olycksfallsförsäkring samt redovisa den till arbetarskyddsfonden,

16) i enlighet med 35 § lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) sköta uppgifter i anslutning till uppbörd och redovisning av arbetslöshetsförsäkringspremier,

17) föra sådan statistik över olycksfall i arbete och yrkessjukdomar som avses i 64 § lagen om olycksfallsförsäkring samt sköta andra uppgifter i anslutning till statistikföring,

18) bedriva forskning kring orsakerna till och följderna av olycksfall i arbete och yrkessjukdomar,

19) informera om den lagstadgade olycksfallsförsäkringen,

20) fungera som samarbetsorgan mellan de medlemsanstalter som önskar det för utjämning av storskador,

21) ombesörja att det hos medlemsanstalterna uppbärs medel för täckande av olyckltallsnämndens kostnader, samt

22) sköta de övriga uppgifter som enligt lag eller förordning ankommer på förbundet.

3 §

Förbundet får ansluta sig till organisationer och sammanslutningar vilkas ändamål är att främja försäkringsverksamheten, ersättningsverksamheten och arbetarskyddet.

4 §

Förbundets organ är allmänna mötet och styrelsen. Förbundets verksamhet leds av verkställande direktören, som är underställd styrelsen. Vid förbundet finns ersättningsnämnden för olycksfallsärenden.

2 kap.

Allmänna mötet, styrelsen och verkställande direktören

Allmänna mötet
5 §

Allmänna mötet, där varje medlemsanstalt har rösträtt, hålls i Helsingfors och sammankallas av styrelsen.

Kallelse skall bevisligen tillställas varje medlemsanstalt minst sju dagar före mötet. Mötet är beslutfört då minst fem medlemsanstalter är företrädda.

6 §

En företrädare för en medlemsanstalt får inte vid allmänna mötet rösta i en sak som berör endast förhållandet mellan denna medlemsanstalt och förbundet eller i övrigt denna medlemsanstalts enskilda intresse.

Styrelsemedlemmarna har rätt att närvara och yttra sig vid det allmänna mötet.

En företrädare som också är styrelsemedlem får inte delta i beslut om fastställande av bokslutet eller beviljande av ansvarsfrihet och inte heller i val av sådana revisorer som skall granska förvaltningen och räkenskaperna under hans mandattid.

7 §

Förbundets ordinarie allmänna möten är vårmötet och höstmötet, av vilka det förra hålls senast i juni och det senare senast i december.

Vårmötet skall

1) behandla styrelsens bokslut innehållande resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse samt revisorernas utlåtande om bokslutet,

2) besluta om fastställande av bokslutet för föregående år samt

3) besluta om de åtgärder som föregående års förvaltning och räkenskaper ger anledning till.

Höstmötet skall

1) besluta om arvoden till förbundets styrelse och till ordföranden, medlemmarna och de medicinska sakkunniga i ersättningsnämnden för olycksfallsärenden samt till revisorerna,

2) besluta om antalet styrelsemedlemmar och suppleanter som företräder försäkringsanstalterna samt förrätta val av styrelsemedlemmar och suppleanter samt revisorer, samt

3) fastställa budgeten för följande år.

8 §

Extra allmänt möte skall hållas om allmänna mötet eller styrelsen så beslutar eller om ministeriet eller förbundets medlemsanstalter som tillsammans företräder minst en tiondedel av medlemsanstalternas sammanräknade röstetal skriftligen yrkar på detta för behandling av ett uppgivet ärende. Likaså skall ett sådant möte hållas då revisorerna med anledning av verkställd revision yrkar på detta. Extra möte skall hållas inom 14 dagar efter att yrkandet tillställts förbundets styrelse.

9 §

Vid det allmänna mötet leds förhandlingarna av en ordförande som väljs vid mötet.

Vid mötet har varje medlemsanstalt ett röstetal som räknas ut på basis av de premieintäkter som influtit av anstaltens lagstadgade olycksfallsförsäkring i Finland under det senaste kalenderår för vilket uppgifter finns att tillgå, som följer:

andel av medlemsanstalternas sammanlagda premieintäkter, % röstetal
under 0,49 1
0,5-1,99 3
2,00-14,99 5
över 14,99 7

Beslut blir den åsikt som fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Vid val blir de valda som fått flest röster. Om endast en person skall väljas krävs mer än hälften av de avgivna rösterna för att bli vald. Vid lika röstetal avgör i detta fall lotten.

Val skall förrättas med slutna sedlar om någon av de företrädda medlemsanstalterna yrkar på detta. Övriga röstningar kan förrättas med slutna sedlar endast ifall mötet så beslutar.

Styrelsen
10 §

Styrelsen väljs för tre kalenderår. Styrelsen väljer inom sig en ordförande.

Styrelsen är beslutför då mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Varje medlem har en röst. Beslut blir den åsikt som fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Vid val blir de valda som fått flest röster. Om endast en person skall väljas krävs mer än hälften av de avgivna rösterna för att bli vald. Vid lika röstetal avgör lotten.

Styrelsen sammankallas av ordföranden eller vid förhinder eller jäv för denne av viceordföranden, och detta skall meddelas medlemmarna senast fem dagar före mötet.

Om jäv för en styrelsemedlem gäller vad som i 13 kap. rättegångsbalken stadgas om domarjäv.

11 §

Styrelsen skall bland annat

1) bereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna mötet,

2) framlägga förslag till ministeriet om grunderna för den avgift som avses i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring samt hos medlemsanstalterna uppbära de medel som behövs för täckande av förbundets kostnader, så som bestäms i den nämnda paragraden och i den förordning som utfärdas med stöd av den,

3) bestämma de avgifter som skall betalas för andra utlåtanden och utredningar av förbundet än sådana som begärts av myndigheter eller sådana som gäller frågor som avses i 2 § 9 punkten,

4) besluta om åtgärder mot medlemsanstalter som har försummat sin medlemsplikt,

5) fastställa reglemente för förbundets ersättningsreglering,

6) för ministeriet föreslå de juristmedlemmar och medicinska sakkunniga som företräder försäkringsanstalterna i ersättningsnämnden för olycksfallsärenden,

7) utse verkställande direktör för förbundet samt befria honom från uppdraget,

8) besluta om de allmänna anställningsvillkoren för förbundets personal samt välja och avskeda personal,

9) besluta om arvoden till sakkunniga,

10) företräda förbundet och sköta andra ärenden som inte enligt lag eller denna förordning ankommer på det allmänna mötet; samt

11) besluta om debitering av förskott enligt förbundets budget hos medlemsanstalterna samt, om förskotten inte täcker utgifterna för ersättningsverksamheten, även om utestående belopp.

Styrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott med fem medlemmar, av vilka en skall företräda någon av arbetsgivarnas och en medlem någon av arbetstagarnas och tjänstemännens mest representativa centralorganisationer samt tre de försäkringsbolag som är medlemsanstalter. Styrelsen har dessutom rätt att för förberedande behandling tillsätta andra utskott eller arbetsgrupper samt att anlita sakkunniga.

Verkställande direktören
12 §

Förbundets verkställande direktör skall vara förtrogen med frågor som gäller lagstadgad olycksfallsförsäkring samt olycksfall i arbete och yrkessjukdomar.

Verkställande direktören får inte vara anställd hos en medlemsanstalt, tillhöra dess förvaltningsorgan, vara dess ombud eller annars stå i ett sådant förhållande till en medlemsanstalt att han därigenom blir jävig.

Verkställande direktören sköter alla de uppgifter som inte genom denna förordning eller enligt beslut som har utfärdats med stöd av den ankommer på allmänna mötet eller styrelsen.

Om verkställande direktören är förhindrad att sköta sitt uppdrag, skall styrelsen bestämma om den interimistiska skötseln av detta.

3 kap.

Bokslut samt granskning av förvaltning och räkenskaper

13 §

Förbundets räkenskapsperiod är ett kalenderår. För varje räkenskapsperiod skall uppgöras ett bokslut som innehåller resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Förbundets styrelse och verkställande direktör skall datera och underteckna bokslutet samt före utgången av mars överlämna det till revisorerna.

14 §

Förbundets tillgångar får inte användas för ändamål som uppenbarligen är främmande för dess verksamhet.

15 §

För granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper skall för ett år i sänder och för varje räkenskapsperiod väljas två revisorer samt personliga suppleanter för dem. Minst en av revisorerna och dennes suppleant skall uppfylla behörighetsvillkoren för försäkringsbolags revisorer enligt lagen om försäkringsbolag (1062/1979).

Till revisor får inte utses en person som är anställd vid förbundet eller hos en styrelsemedlem eller som annars står i ett sådant förhållande till förbundet eller till en styrelsemedlem att han blir jävig.

Revisorerna skall avge en revisionsberättelse före utgången av april.

4 kap.

Särskilda stadganden

16 §

Förbundets namn tecknas av styrelseordföranden eller verkställande direktören, var och en ensam, eller av två av styrelsen bemyndigade personer tillsammans.

När det gäller skuldförbindelser och försäkringsavtal tecknas förbundets namn av två av de personer som nämns i 1 mom. eller av två andra av styrelsen bemyndigade personer tillsammans.

En stämning eller en annan delgivning anses ha tillställts förbundet när den i laga ordning har delgivits en styrelsemedlem eller en person som har rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna förbundets namn.

17 §

Förbundet skall meddela ministeriet namnen på och hemorten för förbundsstyrelsens ordförande och medlemmar, verkställande direktören samt de personer som av styrelsen har bemyndigats att teckna förbundets namn. Ministeriet skall på begäran utfärda ett intyg över vilka som har rätt att teckna förbundets namn eller ta emot en till förbundet adresserad stämning eller annan delgivning.

18 §

Vid allmänna mötet och styrelsemötena skall föras protokoll vari antecknas fattade beslut och förrättade omröstningar samt i fråga om allmänna mötet de närvarande medlemsanstalterna och deras företrädare samt i fråga om styrelsen de närvarande medlemmarna.

De protokoll som förs vid allmänna mötet skall justeras och undertecknas av ordföranden och minst två vid mötet utsedda röstberättigade personer. De protokoll som förs vid styrelsemötena skall godkännas av styrelsen samt undertecknas av styrelsens ordförande och minst en för ändamålet utsedd medlem.

19 §

En kopia av de protokoll som förs vid allmänna mötet och styrelsemötena skall utan dröjsmål sändas till medlemsanstalterna.

20 §

Om inte annat bestäms gäller i fråga om klander av förbundets beslut, beslutets ogiltighet och verkställighetsförbud samt om skadeståndsskyldighet för styrelsens medlemmar och förbundets anställda i tillämpliga delar vad som bestäms i föreningslagen (503/1989).

21 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.