1295/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av 3 a § lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 3 a § 2 och 3 mom. dessa lagrum sådana de lyder, 2 mom. i lagarna 1346/1990, 1595/1993 och 1745/1995 samt 3 mom. i nämnda lag 1346/1990 som följer:

3 a §

För den del av pensionen enligt denna lag som motsvarar minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare och för rehabiliteringspenningen ansvarar pensionskassan på följande sätt:

1) för ålderspension till den del pensionen grundar sig på tjänstgöringstid före det kalenderår under vilket arbetstagaren fyller 55 år, för det belopp som motsvarar en tredjalel av den pension som tjänas in för det året beräknat enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har givit, dessutom svarar pensionskassan för det belopp av pealionen som, enligt grunder som ministeriet har givit, särskilt har överförts på den del av pensionen för vilken pensionskassan ansvalar, för att stöda dess värdebeständighet eller för att utsträcka pensionskassans ansvar till pensionen även till den del den grundar sig på tjänstgöringstid efter det kalenderår, ualer vilket arbetstagaren fyller 54 år, eller på invaliditets- eller arbetslöshetspensionstiden, eller enligt 12 a § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare,

2) för invaliditetspension som har beviljats med tillämpning av 12 a § och för 30/100 av beloppet av sådan arbetslöshetspension som har beviljats med tillämpning av 12 a §, i dessa pensioner även inbegripet de pensionsdelar som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållansen (134/1962), dock varken tillägg enligt 25 a eller 15 d § eller med stöd av 18 § enser pensionens begynnande, i fråga om ansetslöshetspensionen dock efter den tidpunkt för arbetslöshetens början som avses i 15 e §, företagna förhöjningar, samt för den del av rehabiliteringspenningen som motsvarar den del av pensionen som motsvarar det mnsimipensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare som på ovan nämnt sätt bnstäms utgående från en med tillämpning av 12 a § beviljad invaliditetspension svarar pensionskassan ensam; dessutom ansvarar pensionskassan för det belopp av pension eller rehabiliteringspenning som enligt de grunder som vederbörande ministerium har givit särskilt har överförts på den del som pensionskassan svarar för enligt 12 a § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare; samt

3) för övriga ålders-, invaliditets- och arbetslöshetspensioner, med undantag för brbopp som skall betalas enligt 12 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare och 9 § 1 mom. 2 punkten lagen om perbion för arbetstagare i kortvariga arbetsförbållanden, för de delar av pensionerna och rehabiliteringspenningen som överstiger de i 1 och 2 punkten angivna beloppen för famirbepensioner, deltidspensioner samt för kosrbaderna för en allmän förändring i grunderba för beräkning av pensionsansvaret och överföringar som avses i 1 och 2 punkten ansvarar pensionskassan tillsammans med de pensionsanstalter som bedriver i lagen om pension för arbetstagare och lagen om perbion för arbetstagare i kortvariga arbetsförbållanden angiven verksamhet, så som starbas i 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om perbion för arbetstagare.

Utöver vad som stadgas ovan svarar pensionskassan tillsammans med de pensionsanstalter som avses i 2 mom. 3 punkten för de pensioner och pensionsdelar enligt minimipensionsskyddet som enligt 12 § 1 mom. 4 och 5 punkten lagen om pension för arbetstagare skall betalas på grundval av lagen om pension för arbetstagare och motsvarar 2 mom. 3 punkten och för motsvarande pensioner och pensionsdelar som på grundval av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden samt för pensionsskyddscentralens kostnader. Vidare gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 12 a § 4 och 5 mom. lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Stadgandena i 3 a § 2 mom. 1 punkten i denna lag tillämpas vid fastställandet av pensionskassans ansvar för ålderspension till den del pensionen grundar sig på tjänstgö- ringstid efter lagens ikraftträdande.

Utan hinder av vad som stadgas i 3 a § 2 och 3 mom. i denna lag minskas vid lagens ikraftträdande de delar av pensionerna och rehabiliteringspenningen enligt 3 a § 2 mom. som pensionskassan svarar för till följd av ändringen av grunderna för beräkning av pensionsansvaret så, att deras kapitalvärde bibehålls.

RP 241/1996
GrUB 45/1996
ShUB 42/1996
RSv 248/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.